O sektore

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov 

Sektor pozostáva z troch divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2, a to: 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace, 03 Rybolov a akvakultúra, 75 Veterinárne činnosti. Približne jedna tretina zamestnancov v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov nadobudla kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I.

Graf č. 1 Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov za roky 2009 a 2018

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore Poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov patril v roku 2018 do vekovej skupiny 55 až 59 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 50 až 54 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 55 až 59 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 13,5 % z celkového počtu zamestnancov v sektore.  U žien bola v roku 2018 s podielom 7,1 % najpočetnejšia veková skupina 55 až 59 rokov. Sektor sa na základe porovnania starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje starnutím zamestnancov.

Graf č. 2 Štruktúra zamestnancov v rámci sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor je charakteristický dominantným zastúpením mužov so stupňom vzdelania Vyučení, ktorých počet v roku 2018 prevyšoval 10 tisíc osôb. Taktiež u žien zamestnaných v sektore je najrozšírenejšie vzdelanie s výučným listom. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa približne 12 % osôb.

Obrázok č. 1 Priemerná mzda a medián v rámci sektora poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov za rok 2018

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov za rok 2018 bola na úrovni 937 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 848 EUR.

Obrázok č. 2 Zamestnanosť v sektore poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov v členení podľa  celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

 Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov tvorí 2,13 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí medzi menšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 69 %. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Nitrianskom kraji, a to na úrovni 3,79 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Bratislavskom kraji, a to len 0,5 %.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.