Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel

Sektor pozostáva z nasledovných divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 58 Nakladateľské činnosti, 59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok, 60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie, 90 Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti, 91 Činnosti knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení. Sektor kultúra a vydavateľstvo sa v porovnaní s ďalšími sektormi vyznačuje pomerne rovnomerným zastúpením hlavných skupín odborov vzdelania zamestnaných osôb s výraznejším (približne 29 %-ným) podielom zamestnancov so vzdelaním z hlavnej skupiny odborov vzdelania 7 Spoločenské vedy, náuky a služby II na zamestnanosti v rámci sektora.

Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora kultúra a vydavateľstvo za roky 2009 a 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore kultúra a vydavateľstvo patril v roku 2018 do vekovej skupiny 60 a viac rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 45 až 49 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 60 a viac rokov, pričom v tomto roku dosiahol 6,3 % z celkového počtu zamestnancov v sektore.  U žien bola v roku 2018 s podielom 10,8 % najpočetnejšia veková skupina 60 a viac rokov. Sektor sa na základe porovnania starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje starnutím zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov v rámci sektora kultúra a vydavateľstvo za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V porovnaní so zamestnanosťou v celej SR je sektor kultúra a vydavateľstvo špecifický nízkym podielom zamestnancov so stupňom vzdelania Vyučení a zamestnancov so stupňom vzdelania Vyučení s maturitou, a to u oboch pohlaví. V roku 2018 malo v sektore približne 48 % zamestnaných osôb vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa, pričom približne 41 % malo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Priemerná mzda a medián v rámci sektora kultúra a vydavateľstvo za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 110 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 913 EUR.

Zamestnanosť v sektore kultúra a vydavateľstvo v členení podľa  celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor kultúra a vydavateľstvo tvorí 1,12 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR, čím sa radí medzi menšie sektory z hľadiska počtu zamestnancov. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 40 %. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Bratislavskom kraji, a to na úrovni 2,11 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Trenčianskom kraji, a to len 0,44 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.