Sektorové partnerstvá

Duálne vzdelávanie

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Duálne vzdelávanie

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Duálne vzdelávanie

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Duálne vzdelávanie

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Duálne vzdelávanie

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Víziou klastra Košice IT Valley je vytvárať regionálne partnerstvá IT spoločností, vzdelávacích inštitúcií a regionálnych samospráv. Tieto prispejú k rozšíreniu a skvalitneniu vzdelávacích programov, vytvoreniu širokého portfólia pracovných príležitostí pre kvalifikovanú pracovnú silu. Ďalej má klaster záujem na vypracovaní jednotnej stratégie na dosiahnutie prosperity regiónu východného Slovenska, zabezpečujúc tak postupné zvyšovanie kvality života jeho obyvateľov.

Poslaním klastra Košice IT Valley je vytváranie podnikateľsky priaznivého prostredia podporujúceho všetky formy spolupráce a inovácií v rámci regiónu východného Slovenska, podporujúc udržateľnosť a konkurencieschopnosť IT spoločností celosvetovo. Taktiež sa v rámci spolupráce jednotlivých subjektov zameriavame na vytváranie a prinášanie pracovných pozícií s vyššou pridanou hodnotou do regiónu. V súvislosti s tým je našim poslaním podporiť ponuku vzdelávacích programov potrebných pre tieto pracovné pozície a motivovať mládež na štúdium a prácu v IT a robotike. Ako dôležité vnímame vypracovanie a implementáciu stratégie znalostnej ekonomiky a informačnej spoločnosti, využívajúc koncept „učiacich sa regiónov“ a implementáciu digitálnych ekosystémov.
Hlavným cieľom klastra Košice IT Valley je vytvárať podmienky pre rozvoj IT priemyslu a zlepšovať tak kvalitu života na východnom Slovensku

Typ: Prepájanie trhu práce s odborným školstvom

Link: https://www.kosiceitvalley.sk/o-nas/


Sektorové partnerstvá – sú nástrojom na realizáciu opatrení, ktoré sú prospešné pre rozvoj sektora a jeho ľudských zdrojov. Ide napríklad o partnerstvá škôl a zamestnávateľov, zamestnávateľov a výskumných inštitúcií, inštitúcií vzdelávania dospelých a pod.

Cieľom partnerstiev je dosiahnutie inovácií a modernizácia či posilnenie systému celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy pracovnej sily pre sektor.

Výsledkom činnosti sektorových partnerstiev teda môžu byť nové prístupy vo vzdelávaní a odbornej príprave, profesionálnejšie, dynamickejšie a/alebo angažovanejšie prostredie v organizáciách/podnikoch, či lepšia komunikácia medzi vzdelávacími inštitúciami a zamestnávateľmi/trhom práce (čo sa následne prejaví na lepšej pripravenosti ľudských zdrojov). Sektorové partnerstvá sú tiež prospešné na realizáciu navrhnutých aktivít a opatrení zo sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov s cieľom zabezpečiť dostatok a kvalitu ľudských zdrojov pre sektor do roku 2030.

Pošlite nám návrh na nové partnerstvo

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
    v rámci operačného programu ľudské zdroje.