O sektore

 

Sektor pozostáva z divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 61 Telekomunikácie, 62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby, 63 Informačné služby. Približne 40 % zamestnancov v sektore informačné technológie a telekomunikácie nadobudlo kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I.

Graf č. 1 Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora informačné technológie a telekomunikácie za roky 2009 a 2018

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore informačné technológie a telekomunikácie patril v roku 2018 do vekovej skupiny 30 až 34 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 40 až 44 rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 25 až 29 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 30 až 34 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 15,2 % z celkového počtu zamestnancov v sektore.  U žien bola v roku 2018 s podielom 6,2 % najpočetnejšia veková skupina 25 až 29 rokov. Sektor sa na základe porovnania starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje starnutím zamestnancov.

 

Graf č. 2 Štruktúra zamestnancov v rámci sektora informačné technológie a telekomunikácie za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor je charakteristický dominantným zastúpením mužov s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorých počet v roku 2018 presiahol 16 tisíc osôb. Taktiež u žien zamestnaných v sektore je najrozšírenejšie vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (v počte približne 7 tisíc osôb), i keď ich podiel na sektorovej zamestnanosti je podstatne nižší. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa približne 66 % osôb, a to takmer rovnako u oboch pohlaví.

Obrázok č. 1    Priemerná mzda a medián v rámci sektora informačné technológie a telekomunikácie za rok 2018

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

 

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 2 162 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 1 683 EUR.

Obrázok č. 2 Zamestnanosť v sektore informačné technológie a telekomunikácie v členení podľa  celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor informačné technológie a telekomunikácie tvorí 2,41 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v národnom hospodárstve SR. Z celoštátneho hľadiska  predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 70 %. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Bratislavskom kraji, a to na úrovni 5,36 % z celkového počtu zamestnancov v tomto kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Trnavskom kraji, a to len 0,2 %.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.