O sektore

 

 

Z hľadiska Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 sektor pozostáva z divízie 24 Výroba a spracovanie kovov. V rámci sektora malo v roku 2018 pracovné uplatnenie približne 25 tisíc zamestnancov, čo bolo približne 1,3 % z celkového počtu zamestnancov v hospodárstve SR. Dve tretiny zamestnancov v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo nadobudlo kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I.

Graf č. 1 Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo za roky 2009 a 2018

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo patril v roku 2018 do vekovej skupiny 45 až 49 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 35 až 39 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 45 až 49 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 12,8 % z celkového počtu zamestnancov v sektore. U žien bola v roku 2018 s podielom 3,7 % najpočetnejšia veková skupina 45 až 49 rokov. Sektor sa na základe porovnania starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje starnutím zamestnancov.

Graf č. 2 Štruktúra zamestnancov v rámci sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

V sektore sú z hľadiska početnosti zamestnancov výrazné najmä dva stupne vzdelania, a to Vyučení a Úplné stredné odborné vzdelanie, ktorých počet sa roku 2018 pohyboval na úrovni okolo 6 tisíc osôb. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie približne 15 % osôb.

Obrázok č. 1 Priemerná mzda a medián v rámci sektora hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo za rok 2018

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

 

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 544 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 1 363 EUR.

Obrázok č. 2 Zamestnanosť v sektore hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo v členení podľa  celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor hutníctvo, zlievarenstvo, kováčstvo tvorí 1,28 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v národnom hospodárstve SR, čím sa radí medzi menšie sektory. Z celoštátneho hľadiska predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v tomto sektore približne 81 %. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Košickom kraji, a to na úrovni 5,23 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Bratislavskom kraji, a to len 0,03 %.

 

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.