Sektorovo špecifické ukazovatele

V roku 2017 spotreba elektriny na Slovensku dosiahla historické maximum 31 056 GWh. Medziročný index nárastu spotreby elektriny medzi rokmi 2016 a 2017 bol 103,5 % a spotreba elektriny už druhý rok po sebe presiahla hranicu 30 TWh. V roku 2018 bola spotreba elektriny opäť nad úrovňou 30 TWh, ale tentokrát sa jednalo o medziročný pokles s medziročným indexom 99,6 %, čo je spôsobené aj vplyvom opatrení súvisiacich s energetickou efektívnosťou.

Výroba a spotreba elektriny na Slovensku v rokoch 2015 až 2018

Zdroj: Slovenská elektrizačná prenosová sústava

Medzi rokmi 2015 až 2017 výroba elektriny na Slovensku medziročne narastala, najmä v roku 2017 bol tento nárast výraznejší. V roku 2018 vo výrobe elektriny nastal výrazný pokles a výroba elektriny bola najnižšia v sledovanom období. Podiel salda importu na spotrebe elektriny v sledovanom období prechodne rástol a v roku 2018 dosiahol svoje doterajšie maximum.

Ako je zrejmé z tabuľky č.3, výroba elektriny na Slovensku pozostáva prevažne z jadrového paliva. V sledovanom období sa každoročne jednalo o približne polovicu z celkovej výroby elektriny na Slovensku.

Druhý najvyšší podiel na vyrobenej elektrine tvorili naďalej fosílne palivá (zemný plyn a uhlie). V roku 2018 bol podiel výroby elektriny z fosílnych palív na celkovej výrobe elektriny na Slovensku 21,7 %.

Výroba elektriny z vodných elektrárni v roku 2016 vzrástla s medziročným indexom 111,6 %. Nasledoval postupný pokles výroby elektriny z tohto zdroja a v roku 2018 bol tento pokles výrazný s medziročným indexom 83,8 %. Podľa širších údajov bola výroba elektriny z vodných elektrární najnižšia od roku 2004. Prepad vo výrobe elektriny z vody bol zapríčinený extrémnym suchom v letných a jesenných mesiacoch.

Výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov v sledovanom období stagnovala bez výraznejšieho rozvoja v tejto oblasti.

Index výroby elektriny zo zemného plynu  na Slovensku (ivezp) v rokoch 2015  až 2018 (rok 2015 = 100%)

Zdroj: Slovenská elektrizačná prenosová sústava

Zemný plyn ako primárny zdroj energie na výrobu elektriny zaznamenal v sledovanom období medzi rokmi 2015 až 2018 pomerne výrazný nárast o 32, 01 p.b. a jeho využívanie sa stáva stále rozšírenejšie.

Podiel na celkovej výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v rokoch 2015 až 2018

Zdroj: Slovenská elektrizačná prenosová sústava

V sledovanom období v rokoch 2015 až 2018 bola elektrina z obnoviteľných zdrojov v každom roku vyrobená prevažne z biomasy. Elektrina z biomasy predstavovala približne polovicu vyrobenej elektriny z obnoviteľných zdrojov. Bioplyn a fotovoltické elektrárne mali na výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov každoročne približne štvrtinový podiel.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.