Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor energetika, plyn, elektrina

Sektor energetika, plyn, elektrina patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s najnižším počtom divízií. Celkovo do sektora bola zaradená jedna divízia SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovnú divíziu: Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu.

Najviac zamestnancov v sektore energetika, plyn, elektrina malo v roku 2019 vyštudovaný odbor vzdelania 2683 Elektromechanik. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 966 žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 1 174 – 1 374 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 5 % absolventov sa uplatní v sektore energetika, plyn, elektrina. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 5 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 2683 Elektromechanik.

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 2675 Elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 146 žiakov denného štúdia. Do roku 2025 príde na trh práce celkovo 259 – 359 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 6 % z nich sa uplatní v sektore energetika, plyn, elektrina. Najviac absolventov by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 4 % zamestnancov tohto sektora majú vyštudovaný odbor vzdelania 2675 Elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 2025 a ich uplatnenie v sektore energetika, plyn, elektrina

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Celková dodatočná potreba v sektore energetika, plyn, elektrina bude do roku 2025 na úrovni približne 3 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2025 a najmenej v roku 2020.

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore energetika, plyn, elektrina do roku 2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Do roku 2025 na tvorbe dodatočných pracovných príležitostí bude dominovať náhrada pracovných síl. Najvyššia náhrada pracovných síl v sektore energetika, plyn, elektrina sa očakáva v roku 2025.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore energetika, plyn, elektrina do roku 2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore energetika, plyn, elektrina, pričom obsahuje aj informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor energetika, plyn, elektrina s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025

Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore energetika, plyn, elektrina sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 7233007 Mechanik, opravár strojov a zariadení v energetike, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor energetika, plyn, elektrina bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 146 – 246 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 491 – 591 zamestnancov, pričom 44 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 8182000 Operátor parného stroja a kotla (kurič), ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 595 – 695 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 93 – 193 osôb.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.