O sektore

Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby

 

Sektor pozostáva z divízií Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2: 49 Pozemná doprava a doprava potrubím, 50 Vodná doprava, 51 Letecká doprava, 52 Skladové a pomocné činnosti v doprave, 53 Poštové služby a služby kuriérov. Takmer 40 % zamestnancov v sektore doprava, logistika, poštové služby nadobudlo kvalifikáciu v hlavnej skupine odborov vzdelania 2 Technické vedy a náuky I.

Graf č. 1 Porovnanie vekovej pyramídy mužov a žien zamestnaných v rámci sektora doprava, logistika, poštové služby za roky 2009 a 2018

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Najvyšší podiel osôb zamestnaných v sektore doprava, logistika, poštové služby patril v roku 2018 do vekovej skupiny 45 až 49 rokov. Oproti roku 2009 celkovo do roku 2018 najvýraznejšie narástol podiel zamestnancov vo vekovej skupine 60 a viac rokov a najvýraznejšie ich počet poklesol vo vekovej skupine 30 až 34 rokov. Najvyšší podiel zamestnancov mužského pohlavia bol v roku 2018 z vekovej skupiny 45 až 49 rokov, pričom v tomto roku dosiahol 10,9 % z celkového počtu zamestnancov v sektore.  U žien bola v roku 2018 s podielom 4,2 % najpočetnejšia veková skupina 45 až 49 rokov. Sektor sa na základe porovnania starších vekových skupín medzi rokmi 2009 a 2018 vyznačuje starnutím zamestnancov.

Graf č. 2 Štruktúra zamestnancov v rámci sektora doprava, logistika, poštové služby za rok 2018 v členení podľa pohlavia a stupňa vzdelania

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor je charakteristický výrazným zastúpením mužov so stupňom vzdelania Vyučení, ktorých počet v roku 2018 dosahoval takmer 25 tisíc osôb. U žien zamestnaných v sektore je najrozšírenejším stupňom vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie. Z celkového počtu osôb zamestnaných v sektore v roku 2018 malo vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa približne 14 % osôb.

Obrázok č. 1 Priemerná mzda a medián v rámci sektora doprava, logistika, poštové služby za rok 2018

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

 

Priemerná mesačná hrubá mzda v sektore za rok 2018 bola na úrovni 1 070 EUR a medián mesačnej hrubej mzdy bol 911 EUR.

Obrázok č. 2 Zamestnanosť v sektore doprava, logistika, poštové služby v členení podľa  celkového počtu zamestnancov a pohlavia podľa samosprávnych krajov v SR za rok 2018

 

Zdroj: výpočty TREXIMA Bratislava, ISCP (MPSVR SR) 1-04

Sektor doprava, logistika a poštové služby tvorí 6,75 %-ný podiel na celkovej zamestnanosti v národnom hospodárstve SR, čím sa radí medzi stredne veľké sektory. Z celoštátneho hľadiska  predstavuje podiel mužov na celkovom počte osôb zamestnaných v sektore približne 73 %. Z regionálneho hľadiska má sektor najvyšší podiel na celkovej zamestnanosti v Trnavskom kraji, a to na úrovni 8,14 % z celkového počtu zamestnancov v kraji. Najnižší podiel na zamestnanosti má sektor v Trenčianskom kraji, a to len 4,13 %.

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.