Charakteristika vývojových tendencií v oblasti uplatňovania ľudských zdrojov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Sektor doprava, logistika, poštové služby patrí v rámci sektorovej štruktúry NSP/SRI k sektorom s vysokým počtom divízií. Celkovo do sektora bolo zaradených päť divízií SK NACE Rev. 2, pričom ide o nasledovné divízie: Pozemná doprava a doprava potrubím, Vodná doprava, Letecká doprava , Skladové a pomocné činnosti v doprave, Poštové služby a služby kuriérov.

Najviac zamestnancov v sektore doprava, logistika, poštové služby malo v roku 2019 vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 224 žiakov denného štúdia. V SR príde do roku 2025 na trh práce celkovo 205 – 305 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom približne 19 % absolventov sa uplatní v sektore doprava, logistika, poštové služby. Najviac absolventov tohto odboru vzdelania by malo prísť na trh práce v roku 2020. Približne 8 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 2466 Mechanik opravár.

Druhým kľúčovým odborom vzdelania z hľadiska počtu zamestnancov je odbor 7902 Gymnázium. V školskom roku 2018/2019 v tomto odbore študovalo 70 427 žiakov denného štúdia. Do roku 2025 príde na trh práce celkovo 33 879 – 35 879 absolventov denného štúdia z tohto odboru vzdelania, pričom sa očakáva, že približne 8 % z nich sa uplatní v sektore doprava, logistika, poštové služby. Najviac absolventov príde na trh práce v roku 2025. Približne 4 % zamestnancov tohto sektora má vyštudovaný odbor vzdelania 7902 Gymnázium.

Počet žiakov/študentov v kľúčových odboroch vzdelania v školskom roku 2018/2019, počet absolventov prichádzajúcich na trh práce v SR v období do roku 2025 a ich uplatnenie v sektore doprava, logistika, poštové služby
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Celková dodatočná potreba v sektore doprava, logistika, poštové služby bude do roku 2025 na úrovni približne 22 tisíc osôb, z toho najviac v roku 2021 a najmenej v roku 2020.

Vývoj celkovej dodatočnej potreby pracovných síl v sektore doprava, logistika, poštové služby do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Pri analýze dodatočnej potreby pracovných síl je dôležité poznať aj to, akým spôsobom budú na trhu práce vznikať dodatočné pracovné príležitosti. Najviac pracovných miest uvoľnených v dôsledku odchodu pracovných síl z trhu práce (predovšetkým do starobného dôchodku) bude potrebné obsadiť v roku 2025. Najvyšší expanzný dopyt sa očakáva v roku 2021.

Vývoj nahradzujúceho a expanzného dopytu v sektore doprava, logistika, poštové služby do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

V nasledujúcej tabuľke sú sektorovo špecifické zamestnania SK ISCO-08 s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v sektore doprava, logistika, poštové služby, pričom obsahuje aj informácie o celkovej dodatočnej potrebe pracovných síl v SR do roku 2025 a o podiele nahradzujúceho dopytu v SR do roku 2025.

Celková dodatočná potreba pracovných síl a nahradzujúci dopyt v zamestnaniach špecifických pre sektor doprava, logistika, poštové služby s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl do roku 2025
Zdroj: TREXIMA Bratislava, spracované realizačným tímom SRI

Najvyššia dodatočná potreba pracovných síl v sektore doprava, logistika, poštové služby sa v najbližších rokoch očakáva v zamestnaní 8332001 Vodič nákladného motorového vozidla, pričom ide o sektorovo špecifické zamestnanie. Sektor doprava, logistika, poštové služby bude do roku 2025 dodatočne potrebovať približne 5 604 – 6 604 osôb v tomto zamestnaní. Do roku 2025 v tomto zamestnaní bude potrebné doplniť celkovo v SR 9 264 – 11 264 zamestnancov, pričom 55 % pracovných príležitostí vznikne v dôsledku náhrady pracovných síl, t. j. odchodom pracovných síl z trhu práce, predovšetkým do starobného dôchodku.

Druhým zamestnaním s najvyššou dodatočnou potrebou pracovných síl v tomto sektore je zamestnanie 8331001 Vodič autobusu, ktoré je špecifické pre tento sektor a v ktorom bude dodatočná potreba pracovných síl v SR na úrovni 1 955 – 2 155 osôb, pričom v sektore do roku 2025 bude potrebné doplniť približne 1 856 – 2 056 osôb.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.