Charakteristika vývojových tendencií v demografickej skladbe ľudských zdrojov a regionálnych aspektov trhu práce vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie zamestnancov v sektorovej štruktúre NSP/SRI

Klasifikačné vymedzenie sektora podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 zahrňuje divíziu ekonomických činností 19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov, ďalej divíziu 20 Výroba chemikálií a chemických produktov, ako aj divíziu 21 Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.