Kľúčové inovačné a technologické zmeny ovplyvňujúce sektor v určenom horizonte, ktoré budú mať dopad na ľudské zdroje

 • Veľké dáta (Big Data  
 • FinTech  

https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_technology

 • InsurTech   

https://www.investopedia.com/terms/i/insurtech.asp

 • PropTech  

https://medium.com/@vincentlecamus/proptech-what-is-it-and-how-to-address-the-new-wave-of-real-estate-startups-ae9bb52fb128

 • Technológia distribuovaných záznamov (DLT)  

https://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/fintech/technologia-distribuovanych-zaznamov-dlt

 • Umelá inteligencia   

Vonkajšia strategická analýza prostredia (SWOT analýza)

 • Silné stránky 
 • Pozitívny prístup k inováciám v sektore 
 • Ideálna veľkosť trhu na testovanie inovatívnych technológií 
 • Vysoký stupeň penetrácie finančných služieb 
 • Stabilný a relatívne konzervatívny finančný sektor 
 • Vysoké pokrytie internetu 
 • Rozvinutá sieť kamenných pobočiek bánk 
 • Nízka úroveň nesplácaných úverov 
 • Vysoká úroveň kapitálovej primeranosti 
 • Rozvinutosť a kvalifikovanosť IKT v rámci sektora, existencia inovačných lídrov 
 • Kultúrna blízkosť trhov V4 
 • Jednotná mena euro 
 • Slabé stránky 
 • Vysoký podiel zahraničného kapitálu v sektore, koncentrácia rozhodovania o inováciách v materských spoločnostiach a s tým spojené nízke investície do inovácií na Slovensku 
 • Negatívne empirické skúsenosti s fungovaním finančného trhu (kapitálový trh a nebankový sektor) 
 • Nízka rozvinutosť kapitálového trhu 
 • Nízka úroveň finančnej gramotnosti obyvateľstva 
 • Existujúce bariéry cezhraničného poskytovania finančných služieb v EÚ 
 • Nedostatočné financovanie začínajúcich spoločností 
 • Nízke právne povedomie potenciálnych FinTechov o regulačných požiadavkách 
 • Príliš rozšírená a silná sieť sprostredkovateľov 
 • Nízky sklon obyvateľstva k úsporám a investíciám 
 • Nízky priemerný príjem domácností oproti priemeru EÚ 
 • Príležitosti 
 • Rozvíjajúce sa FinTech prostredie v EÚ poskytujúce potenciál rastu pre nové spoločnosti 
 • Rastúca dostupnosť retailových finančných produktov 
 • Zvýšenie koncepčného prístupu zo strany regulátorov 
 • Aktívne využívanie  členstva Slovenska v Eurozóne 
 • Otvorenie slovenského finančného trhu finančným inováciám 
 • Cezhraničné poskytovanie finančných služieb prostredníctvom passportingového režimu 
 • Okamžité platby 
 • Rozvoj platobných služieb 
 • Aktívny rozvoj virtuálnych mien a virtuálnych aktív 
 • Využitie regiónu V4 na rozvoj finančných inovácií 
 • Zvyšovanie digitalizácie v štátnej správe a odbúravanie administratívy 
 • Vývoj a nasadzovanie regulačných a dohliadacích finančných inovácií (RegTech, SupTech) 
 • Rozvoj realitného trhu sústredenou aktivitou vlády 

Riziká 

 • Goldplating národnej legislatívy nad rámec EÚ právnej úpravy1 
 • Nestabilita legislatívneho prostredia 
 • Pokračujúca nevhodná alokácia aktív a rastúca zadĺženosť domácností 
 • Nedôvera domácností voči finančným trhom 
 • Prostredie nízkych úrokových sadzieb 
 • Prenos kompetencií, know-how, kapitálu a likvidity  na úroveň materských spoločností 
 • Regulačná arbitráž v rámci EÚ finančného trhu 
 • Globálna konkurencieschopnosť finančného trhu EÚ 
 • Vysoké daňové zaťaženie a sektorové dane  
 • Hrozby kybernetickej bezpečnosti 
 • Legalizácia príjmov z trestnej činnosti 
 • Nekontrolovaný rozvoj virtuálnych mien a virtuálnych aktív 
 • Zužovanie pobočkovej siete finančných inštitúcií 
 • Koncentrácia poskytovania finančných služieb len vo väčších mestách 
 • Digitálna negramotnosť niektorých skupín obyvateľstva a väčšia digitalizácia služieb  
 • Úpadok hospodárskej aktivity firiem v dôsledku COVID – 19. 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.