Mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení

Mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení vykonáva opravy a údržbu leteckých motorov rôznych typov lietadiel a vrtuľníkov, servisné, záručné a pozáručné práce, pravidelné a preventívne prehliadky a revízie, vrátane zoraďovania motorov a vykonávania motorových skúšok.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Letecký mechanik
Letecký mechanik - motorár
Mechanik lietadiel
Servisný technik leteckých motorov a zariadení
Technik leteckých motorov a zariadení
Technik údržby lietadiel
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 zo dňa 26.11.2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 zo dňa 26.11.2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností
viac...
ISCO-08
7232 - Mechanici a opravári leteckých motorov a zariadení
SK ISCO-08
7232001 - Mechanik a opravár leteckých motorov a zariadení
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Letecká doprava
Príslušnosť k povolaniu
Mechanik leteckých motorov a zariadení

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
manuálna zručnosť
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
fyzická zdatnosť
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológia opráv leteckej techniky
Špecifikácia:
Postupy.
4
metódy ošetrovania a údržby motorov
Špecifikácia:
Vonkajšia a vnútorná konzervácia a odkonzervovanie motorov, balenie.
4
nástroje, prípravky a meradlá v strojárstve
4
zásady BOZP a PO
4
strojné súčiastky a ich parametre
4
technológia montáže agregátov, potrubí a konzol
4
spôsoby napojenia motora na palivovú, vzduchovú, hydraulickú inštaláciu a klimatizáciu v lietadle alebo vrtuľníku
4
diagnostické prístroje a meradlá
4
kovové materiály a ich vlastnosti
Špecifikácia:
Tvrdosť, pružnosť, húževnatosť.
4
metódy vykonávania motorových skúšok
4
elektrotechnika
Špecifikácia:
Základy elektrotechniky.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci aj pri práci vo výškach a ochrany pred požiarom
4
voľba postupu práce, náradia, meradiel a náhradných dielov na výkon údržby a opráv podľa prevádzkových predpisov
4
orientácia v technickej dokumentácii a postupoch
4
viazanie bremien, prenášanie motorov
2
napojenie motora na palivovú,vzduchovú, hydraulickú inštaláciu a klimatizáciu lietadla alebo vrtuľníku
4
vedenie záznamov a o prevedených úkonoch
4
posudzovanie miery opotrebovania a poškodenia jednotlivých súčiastok leteckých motorov a zariadení
4
pretesňovanie spojov na pripojenie jednotlivých druhov médií
Špecifikácia:
Palivový systém, hydraulické systémy.
4
zoraďovanie motorov a motorové skúšky
4
montáž a demontáž leteckých motorov
4
predletové a poletové prípravy
Špecifikácia:
Doplnenie olejov, vizuálna kontrola, kontrola kompresora.
4
diagnostikovanie porúch leteckého motora a komponentov
4
vedenie záznamov a o vykonaných úkonoch na motoroch a leteckých zariadeniach
4
montáž agregátov, potrubí a konzol
Špecifikácia:
Príprava motora pred montážou.
4
práca so špeciálnym náradím na jednotlivé typy lietadiel a vrtuľníkov
Špecifikácia:
Web kamera na čítanie odchýlok, momentové kľúče, prístroje na zoradenie vysielačov, rôzne prípravky, technologické dorazy.
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
    viac...
  • Oprávnenie na prácu vo výškach podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Preukaz spôsobilosti technika údržby lietadiel
    viac...
  • Osvedčenie o absolvovaní kurzu technického personálu so zameraním na špecializáciu DRAK-MOTOR
    viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.