Vzorkár pre odber vôd

Vzorkár pre odber vôd vykonáva predpísaným spôsobom podľa platných štandardných pracovných postupov odber a transport vzoriek vody do laboratória. Na mieste odberu vzorky vykonáva terénne merania vybraných ukazovateľov kvality vody a namerané hodnoty zaznamenáva do protokolu o odbere vzoriek vody. Samostatne vykonáva úlohy zamerané na odber vzoriek pitných vôd z verejných vodovodov, povrchových vôd, odber vzoriek odpadových vôd, kalov a bioplynu z verejných kanalizácií a transport odobratých vzoriek do skúšobného laboratória. Vykonáva jednoduché fyzikálne a chemické merania vybraných ukazovateľov kvality vody. Zodpovedá za: správnosť vykonávaných odberov vzoriek a terénne merania vybraných ukazovateľov kvality vody na mieste odberu vzorky spôsobom predpísaným platnými štandardnými pracovnými postupmi skúšobného laboratória (SL) na odber vzoriek vôd; dôsledné a presné vyplnenie protokolu o odbere vzorky vrátane zápisu výsledkov terénnych meraní vykonávaných na mieste odberu vzorky a ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
9487/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
L
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti v úpravniach vody a pri obsluhe vodovodných zariadení podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o absolvovaní kurzu vzorkovania podzemných a odpadových vôd
Osvedčenie o absolvovaní kurzu vzorkovania pitnej vody
Osvedčenie o účasti v medzilaboratórnych porovnávacích skúškach - MPS - OPiV - Odber vzoriek pitnej vody
Osvedčenie o účasti v medzilaboratórnych porovnávacích skúškach - MPS - OOV - Odber vzoriek odpadovej vody
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3116
SK ISCO-08
3116006
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
E36,E37
CPA 2015
E36,E37
Príslušnosť k povolaniu
3116006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
terénne metódy a techniky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analytická chémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a princípy starostlivosti o odobraté vzorky
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Podmienky prepravy a uskladnenia vzoriek podľa platného interného predpisu SL.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy riadenia kvality vzorkovacieho procesu v rámci odberu vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Smart zariadenia a technológie
4
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný ekologický rozvoj
3
princípy a metódy ochrany vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy merania fyzikálnych a chemických vlastností vzoriek vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
3
techniky odberu vzoriek vody z rôznych typov vôd, vzorkovacie objekty a zariadenia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Postupy odberu vzoriek pitných vôd z verejných vodovodov a vzoriek odpadových vôd, kalov a bioplynu z verejných kanalizácií a ČOV. Druhy vzorkovacích zariadení, spôsoby ich používania a údržby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie štandardných pracovných postupov pri odbere vzoriek a terénnych meraniach vybraných ukazovateľov kvality vody, kalov a bioplynu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie fyzikálnych vlastností vzoriek vôd, kalov a bioplynu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meranie chemických vlastností vzoriek vôd, kalov a bioplynu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odoberanie vzoriek vôd, kalov a biolynu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
vedenie evidencie a dokumentácie o odberoch vzoriek vôd, kalov a bioplynu
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zaznamenávanie nameraných hodnôt do protokolu o odbere vzoriek vody.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Smart zariadenia a technológie
4
čistenie a pravidelná údržba vzorkovacích zariadení a prenosných chladiacich boxov slúžiacich na uskladnenie vzoriek počas ich transportu do laboratória
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o odobraté vzorky vôd, kalov a bioplynu ich uskladnenie a transport do laboratória
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie osobných a malých dodávkových automobilov bezpečným spôsobom, s ohľadom na stav vozovky, dopravné podmienky, počasie a predpisy o pracovnom čase vodiča
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.