Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnom hospodárstve

Riadiaci pracovník (manažér) vo vodnom hospodárstveRiadiaci pracovník (manažér) vo vodnom hospodárstve riadi a organizuje prácu zverenej prevádzky vrátane technickej agendy a rozborov činností. Zabezpečuje činnosti a povinnosti správcu tokov podľa zákona o vodách, úlohy vyplývajúce zo zákona o ochrane pred povodňami a zákona o vnútrozemskej plavbe v súlade so zákonom o štátnom podniku (zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov). Zabezpečuje a riadi podmienky pre plnenie všetkých funkcií vodného toku, udržiavanie korýt v stave, ktorý zabezpečuje ich prirodzenú alebo projektovanú prietočnosť a hĺbku vody, udržiavanie alebo odstraňovanie brehových porastov vo vodných tokoch, na pobrežných pozemkoch tak, aby sa nestali prekážkou odtoku vody pri povodniach a podľa možnosti zachovali prírodné podmienky, spevňovanie brehov vodnýc...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
9483/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKRiaditeľ odštepného závodu
SKRiaditeľ správy povodia
SKTechnicko-prevádzkový námestník
SKVedúci úseku vodohospodárskej prevádzky
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
1321
SK ISCO-08
1321018
ESCO
97
SK NACE Rev. 2
E36
CPA 2015
E36
Príslušnosť k povolaniu
1321018

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment pre top manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy stanovovania požiadaviek na pracovné miesta
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hydrológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
geografický informačný systém (GIS)
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekológia so zameraním na vodné hospodárstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hygienická ochrana vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ochrany vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vodné hospodárstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Fungovanie organizácie, jej súčastí, princípy, legislatíva.
Perspektíva: Aktuálna
7
manipulačné a prevádzkové poriadky vodných stavieb
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a predpisy na riešenie mimoriadnych udalostí na vodných tokoch a vodných stavbách
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a predpisy na riešenie povodní
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
správa vodných tokov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a predpisy pre investičnú činnosť na vodných tokoch
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a predpisy na riešenie ľadových javov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy vykonávania technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
zásady a predpisy na riešenie vodných havárií v priemyselných a ďalších objektoch
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti vodného hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Z. č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v platnom znení. Z. č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov. Zákon č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické zariadenia na vodných tokoch a vodných stavbách
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
elektrotechnické zariadenia na vodných tokoch a vodných stavbách
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vegetačný sprievod vodného toku
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hydrotechnika
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hydromelioračné stavby
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
protierózne opatrenia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vodohospodárska bilancia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
vodohospodárske riešenia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vodné stavby a vodné diela
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy monitorovania vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie manipulačných poriadkov vodných stavieb
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborná príprava a aktualizácia plánov manažmentu povodí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D mapovanie
7
spracovávanie plánov údržby, opráv a podkladov na rekonštrukcie a technicko-bezpečnostný dohľad vodných tokov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Servisné roboty - robotické stroje, prístroje a zariadenia - roboty v službách
7
spracovávanie plánov údržby a opráv vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: rekonštrukcia vodných tokov a vodných diel
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie podkladov pre plány, koncepcie a opatrenia na ochranu vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava odborných podkladov k projektom na ochranu vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie a presadzovanie preventívnych opatrení a zmien v organizácii v záujme zabezpečenia ochrany vôd
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov vyhlásenia záplavových území a ochranných pásiem vodných zdrojov
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: záplavové a zátopové územia, pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
7
tvorba a aktualizácia povodňových plánov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3D mapovanie
Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
7
spracovávanie podkladov na odbery a vypúšťanie vody a na rozhodovanie správnych orgánov vo vodohospodárskej sfére
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: vypúšťanie úžitkových a odpadových vôd, podklady pre vodoprávne úrady
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie podmienok pre investorov z hľadiska životného prostredia a vodohospodárskej správy
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhotovovanie manipulačných poriadkov vodných stavieb na vodných tokoch
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v oblasti vodného hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na tvorbe a zostavení Vodného plánu Slovenska
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhotovovanie prevádzkových poriadkov vodných stavieb a vodohospodárskych zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie plánov manažmentu povodňového rizika (PMPR)
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
7
kontrola a hodnotenie pracovných výkonov zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zabezpečuje aplikáciu a kontrolu dodržiavania legislatívnych predpisov, noriem, vnútropodnikových pokynov a usmernení, povolení a rozhodnutí OŠS, strategických koncepčných a plánovacích dokumentov SR a MŽP SR ako aj BOZP. Zabezpečuje a kontroluje evidenciu HIM, technickej, technologickej a ekonomickej dokumentácie, stanovísk, vyjadrení, činností/aktivít a iných výstupov a monitorovaných údajov z v pôsobnosti riadiaceho pracovníka.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Digitálna bezpečnosť
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
riadenie prevádzky na vodných dielach a vodohospodárskych zariadeniach
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Modelovanie prírodných rizík a hazardov využitím nástrojov umelej inteligencie
Využitie umelej inteligencie v sektore voda, odpad a životné prostredie
7
operatívne riešenie problémov pri vzniku porúch, havárií, povodní a ďalších mimoriadnych udalostí na vodných stavbách a vodných tokoch
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie prác pri opravách a haváriách na vodných tokoch
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie organizácie prevádzky úpravy vôd, zabezpečovanie úloh stanovených operatívnym plánom výroby
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
efektívne delegovanie pracovných úloh a zodpovedností podriadeným zamestnancom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie a koordinácia činností v rámci komisií na hraničných vodách
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.