Technik údržby v potravinárskej výrobe

Technik údržby v potravinárskej výrobeTechnik údržby v potravinárskej výrobe zabezpečuje preventívnu údržbu na výrobných a nevýrobných zariadeniach a na VTZ (vyhradených technických zariadeniach) prostredníctvom interných a externých zdrojov, organizuje a riadi technické aktivity tak, aby bola zabezpečená plynulosť výroby, výrobných zariadení a príslušných technických zariadení budov. Spolupracuje na príprave podkladov v rámci výberu vhodných strojov a zariadení, zabezpečuje opravy existujúcich výrobných a nevýrobných zariadení pri dodržiavaní zásad bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia, zásad správnej výrobnej a hygienickej praxe a zásad pri výrobe bezpečného výrobku pri výrobe potravín.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
9470/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKMajster údržby
SKPracovník technickej údržby
SKElektrotechnik údržby
ENMaintenance engineer
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 23)
Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705
Poznámka: Zvárači musia mať absolvovaný základný kurz podľa STN 050705

Doklady o odbornej spôsobilosti na účely prevádzkovania viazanej živnosti, ktorá sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 24)
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 24)
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 22)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Poznámka: Vyhláška 508/2009, § 20-24 stanovuje prax 1 rok pri práci na VTZ-e do 1OOOV.
Jednotlivé požiadavky na dĺžku praxe sú presne definované vo vyhláške 508/2009 v prílohe č.11.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov
ISCO-08
3142
SK ISCO-08
3142008
ESCO
1211
SK NACE Rev. 2
C33
CPA 2015
C33
Príslušnosť k povolaniu
3142008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Zelené inovácie v potravinárstve
4
metódy zlepšovania pracovného prostredia (Kaizen, 5S, TPM)
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
4
právne predpisy v oblasti BOZP a PO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
potravinárske a krmivárske technológie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizované riadenie v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
systémy, normy a štandardy kvality a bezpečnosti v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika a riadenie potravinárskej a krmivárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inovatívne prístupy k zavádzaniu IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
metódy a nástroje virtuálnej reality a rozšírenej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Technik údržby spolupracuje s cieľmi zameranými na šetrenie a hospodárenie vody a elektrickej energie, ale aj nakladania s odpadmi z technologických liniek.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zelené inovácie v potravinárstve
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady prevádzkovej kontroly v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Monitorovanie strojov, ich prevádzky a poruchovosti cez IoT.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie stanovených právnych predpisov v danej oblasti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentácii v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Pravidelne jeden raz za rok interné školenie, ktoré zahŕňa SVP, HACCP, hygienu, čistiace plány a sanitáciu, riadenie alergénov v podniku.
Perspektíva: Aktuálna
4
čítanie projektovej dokumentácie k testovanému produktu
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Projektová dokumentácia obsahuje základné údaje pre technika údržby k implementácii testovaného produktu k technologickému zariadeniu. Súčasťou dokumentácie musia byť aj indikátory a limity smerujúce k požadovanej výkonnosti výrobného zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia zásad a pravidiel vnútorných organizačných smerníc - normatívnych inštrukcií, vnútorných predpisov a interných noriem
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v strojárskych normách a v technickej dokumentácii strojov, prístrojov a zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
implementácia stratégie do praxe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, potrebných pomôcok a prístrojov určených na demontáž, údržbu, opravy a montáž meradiel
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácie automatizačných procesov na zníženie uhlíkovej stopy výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
orientácia v nástrojoch environmentálneho manažmentu a metódach vedúcich k udržateľnej spotrebe a výrobe
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Zelené inovácie v potravinárstve
4
kontrola prevádzkyschopnosti strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Technický stav strojov v súlade so životným prostredím, podpora udržateľnosti a eliminácia emisií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zelené inovácie v potravinárstve
4
posudzovanie potreby strojov a zariadení v potravinárskej výrobe a ich výber z existujúcich ponúk
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zisťovanie materiálových a výrobných chýb
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
4
analýza nedostatkov zistených v rámci kontrol BOZP a navrhovanie nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a spracovávanie podkladov na finančné analýzy a plánovanie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie preventívnych prehliadok a opráv strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
preberanie údržbárskych a opravárenských prác od dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia plánovaných činností vyplývajúcich z požiadaviek na opravy zariadení v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť
1

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.