Špecialista technológ v potravinárskej výrobe

Špecialista technológ v potravinárskej výrobeŠpecialista technológ v potravinárskej výrobe komplexne stanovuje a riadi zložité technologické postupy, zabezpečuje technologickú prípravu rozsiahlej potravinárskej výroby a zavádza nové progresívne technológie. Špecialista technológ v potravinárskej výrobe identifikuje technologické procesy, napr. proces spracovania mäsa a mäsových výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov, pekárenských a cukrárenských výrobkov, dehydrovanej výroby, čokoládových a nečokoládových výrobkov, sladu a piva, nealkoholických nápojov, cukru, zemiakov a škrobu, ovocia a zeleniny. Určuje podmienky mikrobiologickej kvality a chemické vlastnosti surovín a potravín. Pozná a aplikuje legislatívne požiadavky a požiadavky štandardov. Navrhuje a kombinuje používanie potravinárskej techniky na optimalizáciu výrobných procesov, zabezpečuje kvalitu potravinárskych výrobkov. Inovuje technologické postupy výroby a receptúry výrobkov. Aplikuje princípy efektívnej a šetrnej starostlivosti o potraviny na zachovanie ich nutrič...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
9466/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKVývojový technológ - špecialista
SKProjektový technológ výroby
ENTechnologist - Project leader
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 2)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2008, STN EN ISO 9001:2009
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Aktívna prax v príslušných technológiách a technologickom výrobnom procese.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141002
ESCO
426
SK NACE Rev. 2
C10
CPA 2015
C10
Príslušnosť k povolaniu
2141002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
HACCP a jeho základné princípy
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vedomosti o systéme analýzy rizika a stanovovania kritických kontrolných bodov.
Perspektíva: Aktuálna
7
potravinárska chémia
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: A krmivárska chémia.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
automatizované riadenie v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s výrobou potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Potravinový kódex SR v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
potravinárske technológie a strojno-technologické zariadenia
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Podstata procesov používaných pri výrobe potravín.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality a bezpečnosti v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane spôsobov aktualizácie podnikových noriem.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy potravinárskeho tovaru
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Špecifikácia finálnych výrobkov v potravinárskej výrobe podľa požiadaviek odberateľa.
Perspektíva: Aktuálna
7
zloženie potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: V kontexte správnej výživy ľudí.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia spracovania potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane technologických postupov pri základnej úprave potravín.
Perspektíva: Aktuálna
7
kritériá vhodnosti surovín na technologické opracovanie a spracovanie v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mikroorganizmy v potravinách
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické, fyzikálne a mikrobiologické procesy prebiehajúce pri spracovaní a výrobe potravinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematicko-štatistické metódy a technické výpočty v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
procesy digitalizácie a softverizácie v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) vo vzťahu k procesom v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
technológie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
7
možnosti využitia a uplatnenia umelej inteligencie a strojového učenia v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
postupy merania efektívnosti výrobného procesu pri výrobe potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy merania efektívnosti výrobného procesu v rastlinnej alebo živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
receptúry na prípravu nápojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
receptúry na prípravu hotových pokrmov, jedál, alebo polotovarov určených na ďalšie spracovanie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy hygieny a epidemiológie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: V potravinárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
asepsa, antisepsa, sterilizácia, dezinfekcia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ochrana prevádzky pred živočíšnymi škodcami (hlodavce, hmyz, vtáky) vo všetkých fázach potravinárskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
sanitačné postupy a programy
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Účinnosť sanitačných a dezinfekčných prostriedkov, metódy ich kontroly a aplikácia sanitačných programov na špecifické technológie v potravinárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
obalová technika
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Základné materiály obalov a obalovej techniky v potravinárstve.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentácii v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia technologických postupov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia princípov efektívnej a šetrnej starostlivosti o potraviny na zachovanie ich nutričnej hodnoty
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
voľba technologických podmienok a parametrov pri spracovaní potravinárskych a krmivárskych surovín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane dodržiavania parametrov kvality.
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavovanie parametrov technologického procesu vzhľadom na meniacu sa kvalitu vstupných surovín v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Takisto nastavenie parametrov aj vplyvom zmenených obalových materiálov, úprave a zvýšeniu úrovne technologických zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
definovanie opatrení proti nežiaducim mikroorganizmom v záujme zabezpečenia zdravotnej a hygienickej bezpečnosti potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologická príprava výroby v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia automatizačných procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
7
voľba technologických podmienok a parametrov pri spracovaní potravinárskych surovín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technologických postupov, procesov, noriem a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie, schvaľovanie a návrh zmien pracovných postupov a výrobných technológií s ohľadom na platné právne predpisy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
testovanie nových technológií a technologických postupov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Testovanie vo forme technologických skúšok.
Perspektíva: Aktuálna
7
testovanie technických vlastností materiálov a obalov v potravinárskej výrobe, napr. pružnosť, ťažnosť, pevnosť, kĺzavosť, odpor, vodivosť a pod.
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
testovanie nových technických softvérových riešení ovládaných počítačmi, resp. robotmi v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Napr. digitalizácia receptúr, digitálny zber dát výrobných liniek.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
aplikácia základných matematicko-štatistických metód a technických výpočtov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie chemických vlastností surovín a polotovarov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
navrhovanie a spolupráca pri výbere nových technológií v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba modelov dát s využitím nástrojov strojového učenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
spracovávanie dokumentácie o priebehu potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane samotnej tvorby a aktualizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
aktualizácia vzorkovníka a databázy receptúr v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane samotnej prípravy receptúr. Inovovanie receptúry podľa zásad správnej výživy a podľa požiadaviek trhu.
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie digitalizácie a softverizácie výrobných procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
uplatňovanie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
7
vedenie tímu zamestnancov s cieľom bezproblémového chodu potravinárskej prevádzky
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia inovácií výrobkov podľa požiadaviek trhu a zákazníkov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Strojové učenie je proces použitia matematických modelov dát, pomocou ktorých sa počítač učí bez priamych inštrukcií. Technológia sa považuje za súčasť umelej inteligencie. Strojové učenie využíva algoritmy na identifikáciu vzorov v dátach, ktoré sa potom používajú na vytvorenie dátového modelu, ktorý dokáže formulovať predpovede. S väčším množstvom dát a viac skúsenosťami sú výsledky strojového učenia presnejšie. Vďaka prispôsobiteľnosti je možné technológiu využívať v situáciách, keď sa dáta neustále mena, kedy sa charakter požiadaviek alebo úloh stále posúva alebo kedy by naprogramovanie riešenia nebolo efektívne možné. Aplikácia strojového učenia v reálnom čase ukazuje, že je možné použiť nepretržitý tok transakčných dát a upravovať modely v reálnom čase, čo umožňuje nové spôsoby získavania analyzovaných informácií.
Charakteristika:
Titulný obrázok Charakteristickou vlastnosťou súčasnej situácie vo výrobe je rastúca cena ľudskej práce. Zvyšujú sa požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť výrobkov a ručná práca už nestačí na udržanie vysokého stupňa kvality. Silná konkurencia vedie k stále rýchlejším inováciám výrobkov, na ktoré musí výroba pružne reagovať. Všetky tieto aspekty naplňuje robotizácia výrobných procesov. Slúži k čiastočnému, alebo úplnému vylúčeniu človeka z výrobného procesu tam, kde je obmedzovacím faktorom, alebo je výrobným procesom ohrozovaný. Postupné zavádzanie robotizácie má odstrániť stereotypnú manuálnu prácu, dosiahnuť vyššiu efektivitu a BOZP. Tvarovanie, obrábanie povrchové úpravy i zbežná kontrola sú dnes automatizované procesy, ktoré vyžadujú operátorov na strane robota/počítača. Očakáva sa ďalšia robotizácia: manipulácia výrobkov na palety, plne automatizovaný presun výrobkov na balenie/sklad. Všetky tieto zmeny si budú vyžadovať príslušných operátorov a programátorov. Cieľ robotizácie je zvýšenie efektivity výroby, využitie vyššie kvalifikovanej pracovnej sily.
Charakteristika:
Titulný obrázok Ide o digitálnu transformáciu procesov, ktoré sa týkajú dokumentov a činnosti osôb. Cieľom je dodatočným spracovaním získať väčší úžitok z existujúcich informácií a transformovať ich na procesy riadené počítačom. Výsledkom je digitalizácia procesov, ako napr. komunikácia s technickou podporou pomocou hlasového bota počas hlásenia technických problémov. Ľudská pracovná sila sa tak musí preorientovať na nové špecializácie s vyššou pridanou hodnotou. Tým vzrastá potenciál na inovácie, nové produkty a služby.
Charakteristika:
Titulný obrázok Ako sa dáta stávajú strategickým zdrojom pre firmy, bude sa zvyšovať ich zložitosť, narastie počet analyzovaných premenných ako aj typy a rýchlosť vykonávaných analýz. Takmer všetky analýzy, ktoré sa postupne v organizačných procesoch udomácnia, budú založené na strojovom učení („machine learning“ alebo ML) a rôznych metódach umelej inteligencie („artificial intelligence“, AI alebo UI). Približne do roku 2024 bude podľa trhových analytikov rozsah manuálnych a ad-hoc úkonov týkajúcich sa manažmentu dát a informácií redukovaný o minimálne 45%, a to najmä vďaka strojovému učeniu (ML) a automatizácii používajúcej rôzne prvky UI. Už do troch rokov sa očakáva, že polovica všetkých analytických dopytov bude generovaná skrz spracovanie hlasu a prirodzeného jazyka, čo bude znamenať významnú rolu UI ako iniciátora a interpretátora analýz. Jedna z kľúčových technológií podporujúcich UI a analytiku vo všeobecnosti sú tzv. grafové databázy (na rozdiel od dnes štandardných relačných, SQL riešení) – u týchto sa predpokladá 100% medziročný trhový nárast v najbližších troch až piatich rokoch.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia = riadenie výrobných a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Zavádzaním automatizácie vo výrobných odvetviach sa produkujú výrobky bez priameho ľudského zásahu, pomocou automatizovaných a poloautomatických výrobných strojov a zariadení, prevádzok. Účasť ľudského faktora pri výrobe sa nevylučuje napr. pri technickom postupe, ktorý kontroluje a riadi prácu strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba a pod.). Automatizácia je prienikom poznatkov elektrotechniky, strojárstva a informatiky. Využitie sofistikovanej automatizácie je najmä vo výrobných odvetviach. Výhody automatizácie: vyššia produktivita práce, rast výroby, znižovanie nákladov, zlepšovanie opakovateľnej kvality výrobkov, redukcia vznikajúcich chýb vo výrobe v dôsledku ľudského faktora. Zavádzaním automatizácie sa očakáva postupné nahrádzanie ľudského faktora pri výrobných, riadiacich a iných procesoch.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.