Technológ v potravinárskej výrobe

Technológ v potravinárskej výrobeTechnológ v potravinárskej výrobe zabezpečuje kontrolu a riadenie chodu konkrétnej výroby, resp. technológie. Podľa rámcových pokynov a štandardných postupov zabezpečuje technologickú prípravu a podmienky jednotlivých častí výroby. Stanovuje technologické parametre výroby, určuje technologické postupy a koordinuje technickú prípravu na výrobu. Technológ v potravinárskej výrobe zabezpečuje analýzu efektivity výroby a prevádzky. Spracováva rozpis práce, dohliada na zásobovanie surovinami, prídavnými látkami a obalovými materiálmi. Zabezpečuje vývoj nových, resp. inovácie rôznych technológií a výrobkov, technologické spracovanie požiadaviek zákazníkov a aktívne sa podieľa na technologických skúškach.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
9465/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKPotravinársky technológ
SKVývojový technológ
ENTechnologist
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva príslušný orgán verejného zdravotníctva po absolvovaní odbornej skúšky. Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (zdravotný preukaz)  vydáva ošetrujúci lekár na základe zdravotnej spôsobilosti pracovať v potravinárstve.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov (§ 22 ods. 2)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2015 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Prax odporúčaná v oblasti potravinárstva.
ISCO-08
3142
SK ISCO-08
3142006
ESCO
473
SK NACE Rev. 2
C10,C11
CPA 2015
C10,C11
Príslušnosť k povolaniu
3142006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
HACCP a jeho základné princípy
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Systém analýzy rizika a stanovovania kritických kontrolných bodov.
Perspektíva: Aktuálna
6
chemická bezpečnosť potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy súvisiace s výrobou potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Zákon NR SR č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov. Potravinový kódex SR v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
potravinárske technológie a strojno-technologické zariadenia
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kvality a bezpečnosti v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy senzorického hodnotenia potravín a nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zloženie potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: V kontexte správnej výživy ľudí.
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia spracovania potravín a výrobkov potravinárskeho priemyslu
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane technologických postupov pri základnej úprave potravín.
Perspektíva: Aktuálna
6
kritériá vhodnosti surovín na technologické opracovanie a spracovanie v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
mikroorganizmy v potravinách
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane pozitívnej mikroflóry a mikroskopických húb.
Perspektíva: Aktuálna
6
chemické, fyzikálne a mikrobiologické procesy prebiehajúce pri spracovaní a výrobe potravinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby označovania potravín v zmysle aktuálnej legislatívy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
matematicko-štatistické metódy a technické výpočty v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy kontroly kvality potravinárskych surovín a výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie v prevádzkach - sanitačný program
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
mikrobiologická a mykologická bezpečnosť potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prístupy hodnotenia potravín v čerstvom, spracovanom a konzervovanom stave, rozdiely technologických, hygienických mikrobiologických a fyzikálnochemických zmien a chýb potravín a výrobkov z nich
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Je potrebné poznať špecifiká senzorického hodnotenia jednotlivých potravín v rôznych stavoch a štádiách ako aj vedieť rozlíšiť rozdiely v kvalite a chyby, ktoré môžu vzniknúť z rôznych dôvodov a v rôznom stave potravín.
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
6
procesy digitalizácie a softverizácie v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
inovatívne prístupy k zavádzaniu IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
6
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) vo vzťahu k procesom v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
6
inovatívne systémy v rámci rozšírenej inteligencie a rozšírenej reality v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
6
technológie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
6
postupy merania efektívnosti výrobného procesu pri výrobe potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nástroje a postupy na dokumentáciu výsledkov testovania
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
6
receptúry na prípravu nápojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
receptúry na prípravu hotových pokrmov, jedál, alebo polotovarov určených na ďalšie spracovanie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy hygieny a epidemiológie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: V potravinárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
obalová technika
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Základné materiály obalov a obalovej techniky v potravinárstve.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentácii v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia technologických postupov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia princípov efektívnej a šetrnej starostlivosti o potraviny na zachovanie ich nutričnej hodnoty
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
zostavovanie operatívnych plánov potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
nastavovanie parametrov technologického procesu vzhľadom na meniacu sa kvalitu vstupných surovín v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie rozpisu práce v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania technologických postupov, procesov, noriem a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie, schvaľovanie a návrh zmien pracovných postupov a výrobných technológií s ohľadom na platné právne predpisy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
testovanie nových technológií a technologických postupov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
testovanie technických vlastností materiálov a obalov v potravinárskej výrobe, napr. pružnosť, ťažnosť, pevnosť, kĺzavosť, odpor, vodivosť a pod.
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
testovanie nových technických softvérových riešení ovládaných počítačmi, resp. robotmi v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
aplikácia základných matematicko-štatistických metód a technických výpočtov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza efektivity potravinárskej výroby a prevádzky
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
určovanie chemických vlastností surovín a polotovarov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
6
navrhovanie a spolupráca pri výbere nových technológií v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vývoj nových potravinárskych výrobkov, vrátane výberu metód kontroly ich kvality
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zavádzanie inovatívnych prístupov IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
6
zavádzanie a používanie systémov ochrany kybernetickej bezpečnosti v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
6
zavádzanie inovatívnych systémov v rámci rozšírenej inteligencie a rozšírenej reality v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
6
spracovávanie dokumentácie o priebehu potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane samotnej tvorby a aktualizácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
aktualizácia vzorkovníka a databázy receptúr v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane samotnej prípravy receptúr. Inovácia receptúry podľa zásad správnej výživy a podľa požiadaviek trhu.
Perspektíva: Aktuálna
6
zavádzanie a udržiavanie systémov automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
6
uplatňovanie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
6
riadenie chodu automatickej výroby v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia inovácií výrobkov podľa požiadaviek trhu a zákazníkov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.