Operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov

Operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojovOperátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov vykonáva činnosti potrebné na prevádzku určeného zariadenia, nastavuje jeho technologické/technické parametre a podľa potreby dopĺňa do zariadenia suroviny a odstraňuje odpad. Kontroluje chod určeného stroja alebo zariadenia, zisťuje príčiny porúch a odstraňuje ich v rozsahu, na ktorý bol zaškolený. Závažnejšie poruchy nahlási pracovníkom údržby alebo svojmu nadriadenému. Kontroluje určenú časť výrobného procesu a dbá nato, aby proces a výrobok spĺňali požiadavky a špecifikácie v súlade s príslušnými štandardmi operačného procesu. Operátor zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov udržiava, opravuje a maže určené zariadenia v rozsahu, na ktorý bol zaškolený. Kontroluje kvalitu materiálov a výrobkov a vedie príslušné záznamy na rozsah, na ktorý bol zaškolený a pridelený. Udržuje na pracovisku poriadok a vykonáva pravidelné čistenie strojov a pracoviska (sanitáciu). Zodpovedá za efektívne využitie zvereného zariadenia a minimáln...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
9462/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
8160
SK ISCO-08
8160014
ESCO
2675,2706
SK NACE Rev. 2
C11
CPA 2015
C11
Príslušnosť k povolaniu
8160014

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
potravinárske suroviny, ich skladovanie
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: V procese výroby nealkoholických nápojov.
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: V procese výroby nealkoholických nápojov.
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality a bezpečnosti v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: V procese výroby nealkoholických nápojov.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: V procese výroby nealkoholických nápojov.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy senzorického hodnotenia potravín a nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika potravín
3
hygiena potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy kontroly kvality surovín a nealkoholických nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy a procesy na výrobu nealkoholických nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
legislatíva súvisiaca s výrobou nealkoholických nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
procesy digitalizácie a softverizácie v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
technológie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
enviromentálne dopady výroby potravín a možnosti likvidácie odpadov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nastavovania, ošetrovania, obsluhy a údržby strojov a zariadení na výrobu nealkoholických nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy nápojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Nealkoholických.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby skladovania, balenia a expedície tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
sanitačné postupy a programy
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: V procese výroby nealkoholických nápojov.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad správnej výrobnej praxe v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia automatizačných procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
dohliadanie na efektívne využívanie zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov, znižovanie prestojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
senzorické hodnotenie priebehu technologického procesu a kvality hotových výrobkov pri výrobe nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika potravín
3
dodržiavanie ekologických požiadaviek na používanie chemických látok a zneškodnenie určeného odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zisťovanie príčin chybovosti vo výrobe nealkoholických nápojov a ich prípadné odstraňovanie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovávanie dokumentácie o priebehu potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie, ošetrovanie, obsluha a údržba strojov a zariadení na výrobu nealkoholických nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane samotnej kontroly chodu určeného stroja a zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov.
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava parametrov kontinuálneho technologického procesu v prípade zmenených podmienok
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dezinfekcia potravinárskych výrobných zariadení
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dopĺňanie surovín určených na výrobu nealkoholických nápojov do výrobných zariadení
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
balenie, označovanie, skladovanie a expedícia potravinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Nealkoholických nápojov.
Perspektíva: Aktuálna
3
správne uloženie odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie digitalizácie a softverizácie výrobných procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
uplatňovanie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
koordinácia výrobných činností v rámci prevádzky
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Telo ako pracovný prostriedok
Chuť ( napr. degustátor, kuchár)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.