Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník)

Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník)Odborný pracovník mzdovej agendy (mzdový účtovník) komplexne spracováva a vedie mzdovú evidenciu v súlade s platnou legislatívou. Zúčtováva mzdy, dávky nemocenského poistenia, dôchodkového zabezpečenia, zrážky zo mzdy zamestnanca, odvody za zamestnávateľa a ostatné mzdové položky a spracováva dokumentáciu s odvodmi pre orgány štátnej správy. Kontroluje správne aplikovanie mzdových predpisov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
9433/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKMzdový referent
SKPayroll accountant
SKŠpecialista odmeňovania
ENCompensation and Benefit Specialist
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3313
SK ISCO-08
3313001
ESCO
1841
SK NACE Rev. 2
M69
CPA 2015
M69
Príslušnosť k povolaniu
3313001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Minimálna mzda, životné minimum, odvodová politika, fond pracovného času, výška dávok v nezamestnanosti, nemocenské, materské a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
formy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Systém odmeňovania, zložky systému odmeňovania, mzda a zložky platu v systéme odmeňovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy kontroly mzdového vývoja a plánu miezd
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
mzda a jej zložky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Formy miezd, zložky mzdy, hrubá a čistá mzda.
Perspektíva: Aktuálna
4
výpočty a vyhodnocovanie mzdových ukazovateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Mzda, priemerná hrubá mzda, jej medziročná zmena, priemerný hodinový zárobok, jeho medziročná zmena, priemerný počet odpracovaných hodín, výpočet mediánov.
Perspektíva: Aktuálna
4
mzdové doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dĺžka zákonom stanovenej archivácie mzdových výkazov a podkladov na výpočet mzdy, nahlásenie/odhlásenie do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, príkazy na úhradu miezd, štatistické výkazy práce.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy mzdovej evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výstupy a výkazy mzdového účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Výplatné pásky, mzdové, zápočtové, evidenčné listy, mzdové rekapitulácie, prehľad zrážok zo mzdy. Výkazy pre sociálne a zdravotné poistenie. Potvrdenia na daňové účely a účely úradov PSVR a Sociálnej poisťovne. Prihlášky a odhlášky do Sociálnej poisťovne a pre zdravotné poisťovne. Daňové mesačné prehľady a ročné hlásenia určené na štatistické účely.
Perspektíva: Aktuálna
4
mzdové a platové predpisy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákony, vyhlášky, nariadenia, smernice, usmernenia, zákonom stanovené termíny, sumy, sadzby a parametre.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Odvodové povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, rozdelenie odvodov.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti zdravotného poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Odvodové povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa.
Perspektíva: Aktuálna
4
daň z príjmov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Daňové povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, daňový bonus a pod. fyzických osôb
Perspektíva: Aktuálna
4
mzdové programy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Evidencia a správa údajov v mzdovom programe, nastavenie programu, údržba, aktualizácia.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy mzdového účtovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Minimálna mzda, fond pracovného času, rozdelenie druhov mzdy, prepočet základnej mzdy, nadčasov, príplatkov, zrážky zo mzdy.
Perspektíva: Aktuálna
4
nároky na dávky a prídavky k mzde
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v základných právnych normách a ustanoveniach s dôrazom na bezpečnosť právnej problematiky a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie nároku na uplatnenie nezdaniteľných častí mzdy a ich priebežná kontrola
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V zmysle zákona o dani z príjmov.
Perspektíva: Aktuálna
4
výpočet dávok nemocenského poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie ročného zúčtovania daní a podkladov na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava mesačných mzdových uzávierok a reportov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie mzdového softvéru na spracovanie miezd
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie mzdovej agendy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. vedenie evidenčných listov zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie mzdovej agendy a dochádzky zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia a spracovanie zrážok zo mzdy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Stravné lístky, zálohy na mzdu, exekúcie, vyúčtovania, bezúročné pôžičky a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
archivovanie dokladov v oblasti mzdového účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia a sledovanie nárokov na príplatok k nemocenského poisteniu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie a predkladanie dokumentov pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
mesačné spracovanie miezd podľa legislatívy a interných smerníc spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s príslušnými úradmi a inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, úrad PSVR a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.