Špecialista v oblasti mzdového účtovníctva

Špecialista v oblasti mzdového účtovníctvaŠpecialista v oblasti mzdového účtovníctva sa zaoberá komplexným spracovávaním mzdovej evidencie spoločnosti. Zabezpečuje agendu plánovania mzdových nákladov, financovania, účtovania a fakturácie mzdových a ostatných osobných nákladov. Podieľa sa na monitoringu nákladov a spracovávaní účtovných výkazov. Vypracováva mzdové výhľady a usmernenia mzdového vývoja a ekonomickej efektívnosti organizácie....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
9429/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKMzdový účtovník
ENPayroll accountant
SKŠpecialista odmeňovania
SKŠpecialista miezd
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2411
SK ISCO-08
2411009
ESCO
1841
SK NACE Rev. 2
M69
CPA 2015
M69
Príslušnosť k povolaniu
2411009

Kompetencie

Environmentálna gramotnosť
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonometrický a štatistický softvér
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Minimálna mzda, životné minimum, odvodové povinnosti, fond pracovného času, výška dávok v nezamestnanosti, nemocenské, materské a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
formy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Systém odmeňovania, zložky systému odmeňovania, mzda a zložky platu v systéme odmeňovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s finančnou kontrolou a vnútorným auditom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy kontroly mzdového vývoja a plánu miezd
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Mesačná a ročná uzávierka, štatistiky a reporting, odhad miezd, plánovanie rozpočtu.
Perspektíva: Aktuálna
7
mzda a jej zložky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Formy miezd, zložky mzdy, hrubá a čistá mzda.
Perspektíva: Aktuálna
7
výpočty a vyhodnocovanie mzdových ukazovateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Mzda, priemerná hrubá mzda, jej medziročná zmena, priemerný hodinový zárobok, jeho medziročná zmena, priemerný počet odpracovaných hodín, výpočet mediánov.
Perspektíva: Aktuálna
7
mzdové doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dĺžka zákonom stanovenej archivácie mzdových výkazov a podkladov na výpočet mzdy, nahlásenie/odhlásenie do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, príkazy na úhradu miezd, štatistické výkazy práce.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy mzdovej evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výstupy a výkazy mzdového účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Výplatné pásky, mzdové, zápočtové, evidenčné listy, mzdové rekapitulácie, prehľad zrážok zo mzdy. Výkazy pre sociálne a zdravotné poistenie. Potvrdenia na daňové účely a účely úradov PSVR a Sociálnej poisťovne. Prihlášky a odhlášky do Sociálnej poisťovne a pre zdravotné poisťovne. Daňové mesačné prehľady a ročné hlásenia určené na štatistické účely.
Perspektíva: Aktuálna
7
mzdové a platové predpisy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákony, vyhlášky, nariadenia, smernice, usmernenia, zákonom stanovené termíny, sumy, sadzby a parametre.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti sociálneho poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Odvodové povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, rozdelenie odvodov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zdravotného poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Odvodové povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa.
Perspektíva: Aktuálna
7
daň z príjmov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Daňové povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa, daňový bonus a pod. fyzických osôb.
Perspektíva: Aktuálna
7
mzdové programy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Evidencia a správa údajov v mzdovom programe, nastavenie programu, údržba, aktualizácia.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy mzdového účtovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Minimálna mzda, fond pracovného času, rozdelenie druhov mzdy, prepočet základnej mzdy, nadčasov, príplatkov, zrážky zo mzdy.
Perspektíva: Aktuálna
7
nároky na dávky a prídavky k mzde
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie právnych predpisov súvisiacich so zamestnávaním zamestnancov (odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne) a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v základných právnych normách a ustanoveniach s dôrazom na bezpečnosť právnej problematiky a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a odhad miezd na potreby rozpočtu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie nároku na uplatnenie nezdaniteľných častí mzdy a ich priebežná kontrola
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V zmysle zákona o dani z príjmov.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a sumarizácia údajov potrebných na spracovanie miezd zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring nákladov v oblasti miezd v spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava štatistík pre štátne inštitúcie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výpočet dávok nemocenského poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie ročného zúčtovania daní a podkladov na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava mesačných mzdových uzávierok a reportov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výpočet nárokov na dávky a prídavky k mzde
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie mzdového softvéru na spracovanie miezd
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie mzdovej agendy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. vedenie dôchodkového poistenia (evidenčných listov) zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie mzdovej agendy a dochádzky zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia a spracovanie zrážok zo mzdy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Stravné lístky, zálohy na mzdu, exekúcie, vyúčtovania, bezúročné pôžičky a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
archivovanie dokladov v oblasti mzdového účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia a sledovanie nárokov na príplatok k nemocenského poisteniu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri vytváraní reportov pre manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie a predkladanie dokumentov pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mesačné spracovanie miezd podľa legislatívy a interných smerníc spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s audítormi pri vykonávaní auditu spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s príslušnými úradmi a inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, úrad PSVR a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.