Strategický nákupca

Strategický nákupcaStrategický nákupca analyzuje potreby a požiadavky organizácie v oblasti nákupu tovaru, materiálu a služieb a zabezpečuje komplexný proces obstarania v požadovanom termíne, množstve, kvalite a cene. Komunikuje s dodávateľmi o cenách, dodacích podmienkach a ostatných zmluvných náležitostiach. Spolupodieľa sa na auditoch u dodávateľa....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
9428/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENSourcing purchaser
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2422
SK ISCO-08
2422013
ESCO
1501
SK NACE Rev. 2
G46,H52,L68,N82
CPA 2015
G46,H52,L68,N82
Príslušnosť k povolaniu
2422013

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
podniková ekonomika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a štandardy kvality ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy hodnotenia dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
trh, jeho subjekty a ich správanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Finančná analýza dodávateľov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy obchodného vyjednávania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s finančnou kontrolou a vnútorným auditom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zákony vzťahujúce sa k podnikaniu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V ekonómii.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Rámcové, čiastkové, dodatky, všeobecné obchodné podmienky.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nové trendy v oblasti obstarávania tovarov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zmluvné záväzkové vzťahy - vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom, ich pohľadávky a záväzky, nákupné riziká (riziko defaultu) na strane dodávateľov a odberateľov: neplnenie zmluvných záväzkov (termín, množstvo, kvalita), platobné (kreditné) riziká na strane odberateľov (úhrada záväzkov v lehote splatnosti) a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
skladové hospodárstvo
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodacie podmienky incoterms
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podniková logistika
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Strategická úloha nákupu, riziká odberateľa v procese nákupu, proces logistiky nákupu a pod.. Organizácia pracovných procesov a efektívne využívanie prepravných kapacít.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava strategických a cenových analýz
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Analýzy zdrojov, nákladov a cien v rámci rozpočtu, časového rámca a štandardov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava strategického plánu riadenia zásob organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba plánu preceňovania nákupných skupín
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
monitoring a udržiavanie optimálneho stavu zásob na sklade
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie ponúk dodávateľov podľa stanovených kritérií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Úžitkové vlastnosti, kvalita, cena, doprava, dodacie lehoty a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na dodávateľských auditoch a rozvoji siete dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza nákupného trhu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Monitoring trhu a aktuálnych trendov.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a výber dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Identifikácia potenciálnych dodávateľov, vyhľadávanie, výber, hodnotenie, kontrola a riadenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza potrieb a požiadaviek organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Komunikácia s internými žiadateľmi a útvarmi pri špecifikácii obstarávaných tovarov a služieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza potrieb, požiadaviek na nákup a analýza čerpania za pridelenú komoditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výber a hodnotenie dodávateľov materiálu, tovarov a služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktívny prieskum trhu a sledovanie konkurencie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie podkladov na výrobky a zariadenia pre výberové konanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické spracovanie dokumentácie (údajov) spracovaných umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie a spracovanie štatistických dát
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov a reportov pre vedenie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
operatívna ekonomická a účtovná evidencia o pohybe majetku, zásob, finančných prostriedkov a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Aplikácia elektronizácie faktúr a účtovných dokladov / e-invoicing/ v oblasti napr. B2C.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na výberové konania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Súťažné podklady, zápisnice, návrh objednávky/zmluvy.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie a správa databázy dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. tvorba a evidencia databáz dodávateľov pre všetky nakupované skupiny materiálov/ polotovarov a pod., tvorba mapy dodávateľov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti dodávok tovaru a podkladov na účtovnú evidenciu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Spolupráca s úsekom plánovania výroby na tvorbe plánu výroby a potreby zabezpečenia materiálu, s oddelením predaja pri tvorbe ponúk a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia s internými žiadateľmi a odbornými útvarmi pri špecifikácii obstarávaných tovarov a služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie spätnej väzby o kvalite a dodržiavaní zmluvných podmienok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riešenie reklamácií s dodávateľom vzhľadom na dodané množstvo a kvalitu materiálu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie risk manažmentu v rámci skupiny nákupcov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia procesu nákupu materiálu, tovarov a služieb v rámci organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.