Strategický nákupca

Strategický nákupcaStrategický nákupca analyzuje potreby a požiadavky organizácie v oblasti nákupu tovaru, materiálu a služieb a zabezpečuje komplexný proces obstarania v požadovanom termíne, množstve, kvalite a cene. Komunikuje s dodávateľmi o cenách, dodacích podmienkach a ostatných zmluvných náležitostiach. Spolupodieľa sa na auditoch u dodávateľa.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
9428/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENSourcing purchaser
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2422
SK ISCO-08
2422013
ESCO
1501
SK NACE Rev. 2
G46,H52,L68,N82
CPA 2015
G46,H52,L68,N82
Príslušnosť k povolaniu
2422013

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
podniková ekonomika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a štandardy kvality ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy hodnotenia dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
trh, jeho subjekty a ich správanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Finančná analýza dodávateľov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy obchodného vyjednávania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
právne predpisy súvisiace s finančnou kontrolou a vnútorným auditom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zákony vzťahujúce sa k podnikaniu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V ekonómii.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Cloud computing / výpočty v cloude
7
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
6
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Rámcové, čiastkové, dodatky, všeobecné obchodné podmienky.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné zmluvy
7
nové trendy v oblasti obstarávania tovarov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zmluvné záväzkové vzťahy - vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom, ich pohľadávky a záväzky, nákupné riziká (riziko defaultu) na strane dodávateľov a odberateľov: neplnenie zmluvných záväzkov (termín, množstvo, kvalita), platobné (kreditné) riziká na strane odberateľov (úhrada záväzkov v lehote splatnosti) a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
skladové hospodárstvo
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodacie podmienky incoterms
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podniková logistika
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Strategická úloha nákupu, riziká odberateľa v procese nákupu, proces logistiky nákupu a pod.. Organizácia pracovných procesov a efektívne využívanie prepravných kapacít.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava strategických a cenových analýz
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Analýzy zdrojov, nákladov a cien v rámci rozpočtu, časového rámca a štandardov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Cloud computing / výpočty v cloude
6
príprava strategického plánu riadenia zásob organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
7
tvorba plánu preceňovania nákupných skupín
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
monitoring a udržiavanie optimálneho stavu zásob na sklade
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie ponúk dodávateľov podľa stanovených kritérií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Úžitkové vlastnosti, kvalita, cena, doprava, dodacie lehoty a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na dodávateľských auditoch a rozvoji siete dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza nákupného trhu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Monitoring trhu a aktuálnych trendov.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a výber dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Identifikácia potenciálnych dodávateľov, vyhľadávanie, výber, hodnotenie, kontrola a riadenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza potrieb a požiadaviek organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Komunikácia s internými žiadateľmi a útvarmi pri špecifikácii obstarávaných tovarov a služieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza potrieb, požiadaviek na nákup a analýza čerpania za pridelenú komoditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výber a hodnotenie dodávateľov materiálu, tovarov a služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktívny prieskum trhu a sledovanie konkurencie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie podkladov na výrobky a zariadenia pre výberové konanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické spracovanie dokumentácie (údajov) spracovaných umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
vyhľadávanie a spracovanie štatistických dát
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov a reportov pre vedenie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
operatívna ekonomická a účtovná evidencia o pohybe majetku, zásob, finančných prostriedkov a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Aplikácia elektronizácie faktúr a účtovných dokladov / e-invoicing/ v oblasti napr. B2C.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na výberové konania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Súťažné podklady, zápisnice, návrh objednávky/zmluvy.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie a správa databázy dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. tvorba a evidencia databáz dodávateľov pre všetky nakupované skupiny materiálov/ polotovarov a pod., tvorba mapy dodávateľov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti dodávok tovaru a podkladov na účtovnú evidenciu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Spolupráca s úsekom plánovania výroby na tvorbe plánu výroby a potreby zabezpečenia materiálu, s oddelením predaja pri tvorbe ponúk a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
6
komunikácia s internými žiadateľmi a odbornými útvarmi pri špecifikácii obstarávaných tovarov a služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie spätnej väzby o kvalite a dodržiavaní zmluvných podmienok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné zmluvy
6
riešenie reklamácií s dodávateľom vzhľadom na dodané množstvo a kvalitu materiálu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie risk manažmentu v rámci skupiny nákupcov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia procesu nákupu materiálu, tovarov a služieb v rámci organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.