Metodik účtovníctva

Metodik účtovníctvaMetodik účtovníctva vypracováva a aktualizuje metodické postupy účtovania, vrátane tvorby a implementácie interných smerníc, predpisov a pokynov týkajúcich sa účtovníctva v rôznych, väčšinou väčších organizáciách. Kontroluje a zodpovedá za dodržiavanie národných a medzinárodných účtovných štandardov, právnych predpisov, smerníc a interných noriem v oblasti účtovníctva. Metodicky usmerňuje a poskytuje operatívne poradenstvo zamestnancom v oblasti implementácie účtovných predpisov a metód v organizácii....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
9425/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKŠpecialista účtovníctva
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2411
SK ISCO-08
2411005
ESCO
1481
SK NACE Rev. 2
M69
CPA 2015
M69
Príslušnosť k povolaniu
2411005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
podniková ekonomika
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Formy podnikania, podnikateľskej činnosti a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva v oblasti účtovníctva a daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spôsoby výpočtu a vyhodnocovania ekonomických ukazovateľov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podstata, význam hospodárenia. Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby automatizácie činností spojených s prevádzkovými činnosťami podniku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy zúčtovania operácií a transakcií elektronického bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
majetok podnikateľského subjektu/organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dlhodobý majetok, zásoby, ceniny, pohľadávky, záväzky, vlastné imanie, úvery a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné princípy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základná štruktúra účtovníctva spoločnosti a metódy konsolidácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri evidovaní a účtovaní pokladničných operácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tuzemské účtovné predpisy, medzinárodné účtovné predpisy, daňové a obchodné zákony a s nimi súvisiace právne predpisy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovná závierka
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Súvaha; výkaz ziskov a strát, poznámky (vrátane prehľadu peňažných tokov - Cash flow).
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné účtovné štandardy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odpisy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Druhy odpisov, metódy oceňovania, rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy daňovej sústavy, druhy daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
daňová sústava vo vzťahu k účtovníctvu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Daňové pojmy: subjekt dane, základ dane, zdaňovacie obdobie a pod. Správa daní (daňový poriadok), účtovníctvo, cestovné náhrady, medzinárodné zdaňovanie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné systémy (sústavy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.); jednoduché účtovníctvo.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné programy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika a postupy účtovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. národné účtovné postupy, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné zápisy a účtovné knihy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Účtovné knihy (denník, hlavná kniha) a ich náležitosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém a zásady organizácie účtovníckych prác
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Analytická a syntetická evidencia a pod., evidencia a archivácia (účtovných) dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dokladová a fyzická inventúra; inventarizácia a pod. Náležitosti inventúrneho súpisu a inventarizačného zápisu.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a aplikácia zmien účtovných štandardov a štandardov účtovného výkazníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych predpisoch, metodických pokynoch a usmerneniach v oblasti účtovníctva a výkazníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovenie a úpravy účtovnej osnovy, voľba vhodných účtovných metód a postupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
voľba a uplatňovanie vhodných účtovných metód a postupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba návrhov parametrov funkčnosti účtovných programov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. zmena metód a postupov účtovania, druhov výstupov/výkazov a vstupov, dátovej štruktúry, účtovej osnovy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava metodických pokynov a interných smerníc usmerňujúcich postupy účtovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba metodiky finančnej kontroly, smerníc a pokynov pre účtovníctvo a rozpočtovníctvo organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri zostavovaní kontrolných akcií súvisiacich s účtovníctvom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie a aktualizovanie manuálov za oblasť účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a aktualizácia metodických postupov účtovania v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a implementácia interných smerníc, predpisov a pokynov týkajúcich sa účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pravidlá, metodiky a kontrolné mechanizmy týkajúce sa účtovníctva v zmysle národných a medzinárodných štandardov.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania národných a medzinárodných účtovných štandardov, účtovného systému, smerníc a interných noriem súvisiacich s účtovníctvom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring zmien a analýza potrieb organizácie v oblasti účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Monitoring a implementácia zmien v oblasti účtovných procesov a postupov, interných zmien v organizácii, zmien právnych predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
testovanie, pripomienkovanie a kontrola implementovaných zmien v účtovných programoch organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na zostavovaní účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a účtovných výkazov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podľa národných účtovných predpisov a medzinárodných štandardov IFRS. Tvorba podkladov pre prílohy k účtovnej závierke.
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha automatizovaných systémov a analýza dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza interných kontrol v oblasti účtovníctva, vrátanie prijímania nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza procesov v oblasti účtovníctva a reportingu, vrátane návrhov zmien a ich implementácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s účtovníctvom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
archivácia účtovných dokladov a písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava podkladov na vypracovanie audítorských a ratingových hodnotení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s príslušnými úradmi a inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Daňový úrad a ďalšie inštitúcie (banky, poisťovne a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
lektorská činnosť v oblasti účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Odborné školenia zamestnancov v oblasti využívania inovovaných účtovných programov (metódy a postupy účtovania), zmien súvisiacich s právnymi predpismi v oblasti účtovníctva.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické usmerňovanie a poskytovanie operatívneho poradenstva na implementáciu účtovných predpisov, metód a postupov účtovania v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.