Špecialista účtovník

Špecialista účtovníkŠpecialista účtovník rieši ucelené časti účtovného systému organizácie. Podieľa sa na príprave a aktualizáciách interných účtovných predpisov, finančných plánov, na spracovaní finančných výhľadov, účtovnej uzávierky a účtovných závierok. Zabezpečuje ucelené časti finančného, nákladového a súhrnného účtovníctva, prípadne fakturáciu výkonov a služieb organizácie. Kontroluje správnu aplikáciu predpisov týkajúcich sa účtovania. Môže sa špecializovať na pohľadávky, záväzky, hmotný majetok, finančný majetok, zásoby, mzdy, náklady a výnosy a pod. Koordinuje projekty, riadi chod oddelenia, referát účtovníctva, resp. vedie tím účtovníkov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
9422/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENAccounting team leader
ENBookkeeper specialist
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2411
SK ISCO-08
2411002
ESCO
778
SK NACE Rev. 2
M69
CPA 2015
M69
Príslušnosť k povolaniu
2411002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
podniková ekonomika
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Formy podnikania, podnikateľskej činnosti a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti účtovníctva.
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Výpočty a vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podstata, význam hospodárenia. Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
majetok podnikateľského subjektu/organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dlhodobý majetok, zásoby, ceniny, pohľadávky, záväzky, vlastné imanie, úvery a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti, zásady dokladovosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovná závierka
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Súvaha; výkaz ziskov a strát, poznámky (vrátane prehľadu peňažných tokov - Cash flow).
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Cestovné náhrady; Obchodný zákonník; Zákon o sociálnom fonde a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy daňovej sústavy, druhy daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
daňová sústava vo vzťahu k účtovníctvu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Správa daní a poplatkov, daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, miestne dane, spotrebné dane, cestovné náhrady, daňový poriadok a pod. Daňové pojmy: subjekt dane, základ dane, zdaňovacie obdobie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné systémy (sústavy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.); jednoduché účtovníctvo.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné programy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika a postupy účtovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. slovenské účtovné postupy, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné zápisy a účtovné knihy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Účtovné knihy (denník, hlavná kniha) a ich náležitosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém a zásady organizácie účtovníckych prác
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Analytická a syntetická evidencia a pod., evidencia a archivácia dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi účtovných dokladov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
investičné príležitosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dokladová a fyzická inventúra; inventarizácia a pod. Náležitosti inventúrneho súpisu a inventarizačného zápisu.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie, plánovanie a optimalizácia investičných zámerov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné plánovanie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava metodických pokynov a interných smerníc usmerňujúcich postupy účtovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pravidlá, metodiky a kontrolné mechanizmy týkajúce sa účtovníctva v zmysle slovenských a medzinárodných štandardov.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola vecných a formálnych náležitostí účtovných dokladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na príprave rozpočtu organizácie, vrátane vyhodnocovania jeho plnenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inventarizácia aktív a pasív, vrátane zaúčtovania inventarizačných rozdielov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vrátane vypracovania inventúrneho súpisu majetku organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na zostavovaní účtovnej závierky, konsolidovanej účtovnej závierky a účtovných výkazov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podľa slovenských účtovných predpisov a medzinárodných štandardov IFRS.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie finančných analýz organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie a zavádzanie účtovného systému v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektronické spracovanie dokumentácie (údajov) spracovaných umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7
spolupráca s príslušnými inštitúciami v oblasti účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Daňový úrad a iné inštitúcie (banky, poisťovne a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s účtovníctvom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
skartácia dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sumarizácia účtovných informácií na riadenie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie poradenskej činnosti v oblasti účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pre nižšie organizačné celky, a to v oblasti metodiky účtovania, platnej legislatívy, správnej interpretácie účtovných predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie tímu účtovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia, organizácia prác spojených s overením účtovnej závierky audítorom
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane prípravy písomností a podkladov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie, organizácia, kontrola včasného a správneho obehu účtovných dokladov v zmysle interných predpisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.