Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorbyRiadiaci pracovník (manažér) v oblasti cenotvorby riadi, kontroluje, metodicky usmerňuje a podporuje procesy kalkulácií, tvorby cien tovarov a služieb. Zastrešuje organizáciu a koordinuje činnosti útvaru zodpovedajúceho za tvorbu kalkulácií a za návrhy cien výrobkov a služieb, za cenovú dokumentáciu. Zodpovedá za kvalitné plnenie úloh, za efektívne hospodárenie riadeného útvaru. Vedie, motivuje a hodnotí podriadených pracovníkov a kontroluje dodržiavanie metodík, právnych predpisov a interných noriem organizácie....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
9419/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENPrice strategy specialist
SKVedúci útvaru kalkulácií, cien a nákladov
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
1211
SK ISCO-08
1211005
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
1211005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
podniková ekonomika
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Tvorba a kontrola podnikových plánov, cieľov podniku a vyhodnocovanie ich efektívnosti a súladu.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy organizovania interných školení zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby analýz informácií a ich aplikácia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti stanovovania cien
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách znení neskorších predpisov, Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
terminológia z oblasti virtuálnych výpočtových prostriedkov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Cena a jej tvorba (faktory ovplyvňujúce cenu, prístupy smerujúce k určovaniu ceny, postupy určovania cien, stratégie cenových úprav a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy kalkulácie nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Druhy kalkulácií, kalkulačné metódy, princípy tvorby kalkulácií, kalkulačný vzorec, rozvrhová základňa, členenie nákladov, kalkulačné jednotky a výkony a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy prípravy plánov a prognóz
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady cenotvorby
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti, zásady dokladovosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy daňovej sústavy, druhy daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Daňová problematika v zmysle koncových cien a DPH sadzieb, znalosť špeciálnych spotrebných daní.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné systémy (sústavy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.); jednoduché účtovníctvo.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné programy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika a postupy účtovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. slovenské účtovné postupy, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Účtovných dokladov.
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vzťahy medzi dodávateľom a odberateľom, ich pohľadávky a záväzky.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie predpisov vyplývajúcich z daňových zákonov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákony o spotrebných daniach.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba analýz a správ o vývoji cenových relácií konkurenčných spoločností na trhu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba metodických postupov v oblasti cenotvorby
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určenie metód kalkulácií a kalkulačných vzorcov v oblasti stanovenia cien výrobkov/služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Tvorba cenových normatívov, kalkulačných vzorcov, cenových katalógov a ich aktualizácia pri zmene podmienok, za ktorých boli stanovené.
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie cenovej stratégie výrobkov/služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a vyhodnocovanie analýz vývoja nákladov súvisiacich so stanovovaním ceny výrobkov/služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a vyhodnocovanie návrhov cien výrobkov/služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. cenovej ponuky výrobkov/služieb, vrátane určenia ziskovej marže, vnútropodnikových cien (napr. materiál, služby práce, nedokončená výroba, výroky, služby, tovar a jednotlivé investičné celky), režijné náklady a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola nákladových a ďalších kalkulačných podkladov súvisiacich s cenotvorbou výrobkov/služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie právnych predpisov a pojmov v oblasti stanovovania cien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s príslušnými oddeleniami organizácie v oblasti stanovenia kalkulácií, cien a nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktualizácia cenových kalkulácií v súvislosti so zmenou skutočných nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktualizácia cenových ponúk výrobkov/služieb v súlade s aktualizáciou cenovej kalkulácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri bilančnej analýze hospodárskych výsledkoch organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
porovnávanie plánovaných a skutočných nákladov, vrátane kontroly dodržiavania stanovených nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
migrovanie dát medzi softvérovými aplikáciami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
navrhovanie aplikácií nových kalkulačných systémov v oblasti nákladov a cien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie, analýza a overovanie informácií, dokumentov a informačných zdrojov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie dát pomocou výpočtovej techniky, kontrola dát a formulácia správnosti výsledkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s tvorbou kalkulácií, cien a nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov na analýzy a štatistiky týkajúce sa kalkulácií, cien a nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie evidencie a archivácie dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na príprave a aktualizácii interných predpisov v oblasti kalkulácií nákladov a určovania cien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s príslušnými inštitúciami v oblasti stanovenia kalkulácií, cien a nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Príslušné ministerstvo, regulačný úrad a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie vzniknutých nezrovnalostí súvisiacich s tvorbou cien tovarov/služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie rizík a príležitostí v internom/externom projekte
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie tímu odborných pracovníkov pre tvorbu kalkulácií, cien a vyhodnocovania nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a riadenie projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výber zamestnancov do tímu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.