Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti daní

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti daníRiadiaci pracovník (manažér) v oblasti daní riadi, kontroluje a metodicky podporuje procesy správy a kontroly zdaňovania. Organizuje a zabezpečuje koordináciu činnosti útvaru zodpovedajúceho za výpočty, odvody a dokumentáciu daní. Spolupracuje na výkone ostatných ekonomických agend organizácie. Zodpovedaná za kvalitné plnenie úloh, za efektívne hospodárenie riadeného útvaru. Vedie, motivuje, hodnotí podriadených a kontroluje dodržiavanie metodík, právnych predpisov a interných noriem.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
9417/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENTax manager
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov (§ 5) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
1211
SK ISCO-08
1211003
ESCO
784
SK NACE Rev. 2
M69
CPA 2015
M69
Príslušnosť k povolaniu
1211003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
teoretické základy koučingu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s finančnou kontrolou a vnútorným auditom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti daňovníctva.
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Vyspelá umelá inteligencia a analytika
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
spôsoby nastavenia a využitia automatizovaných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné zmluvy
7
výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podstata, význam hospodárenia. Faktory ovplyvňujúce výsledok hospodárenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
majetok podnikateľského subjektu/organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Druhy účtovných dokladov a ich náležitosti, zásady dokladovania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy daňovej evidencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovná závierka
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky.
Perspektíva: Aktuálna
7
odpisy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Druhy odpisov, metódy oceňovania, rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
daňový poriadok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
daňová optimalizácia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy rozloženia daňového zaťaženia v čase, minimalizácia daňových nákladov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy daňovej sústavy, druhy daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, spotrebné dane a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
daňová sústava vo vzťahu k účtovníctvu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Daňové pojmy: subjekt dane, základ dane, zdaňovacie obdobie a pod. Správa daní (daňový poriadok), účtovníctvo, cestovné náhrady, medzinárodné zdaňovanie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné systémy (sústavy)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podvojné účtovníctvo (podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie súvahových účtov a pod.), jednoduché účtovníctvo.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné programy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
metodika a postupy účtovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. národné účtovné postupy, medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS) a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
daňové konanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Práva a povinnosti účastníkov daňového konania, lehoty na rozhodnutie, prerušenie a zastavenie postupu daňového konania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné zápisy a účtovné knihy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Účtovné knihy (denník, hlavná kniha) a ich náležitosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém a zásady organizácie účtovníckych prác
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
daňové aspekty medzinárodného podnikania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dovoz, vývoz, clo, transferové oceňovanie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
7
dodržiavanie zásad a predpisov BOZP a PO súvisiacich so živnostenským podnikaním, vedenie dokumentácie požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba daňovej stratégie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Na účely maximalizácie daňových príležitostí a minimalizácie daňových rizík.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba daňovej optimalizácie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba koncepcie dlhodobého auditu a daňového poradenstva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
implementovanie diaľkového dohľadu s využitím umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Vyspelá umelá inteligencia a analytika
7
dohľad nad daňovou činnosťou a tvorbou daňových hlásení v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účasť na auditoch organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie daňovej štruktúry spoločnosti, vrátane odporúčania zmien na optimalizáciu riešenia daňovej situácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a príprava stanovísk týkajúcich sa nových aktivít organizácie z pohľadu daňového dopadu a optimalizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie daňového zaťaženia organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
elektronické spracovanie dokumentácie (údajov) spracovaných umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Vyspelá umelá inteligencia a analytika
7
príprava správ a reportov o daniach
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo pri zisťovaní základu dane a pri plánovaní daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie stanoviska a vysvetlení k aplikácii právnych predpisov v oblasti daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia so subjektmi správy daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
využívanie nástrojov koučingu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
obsluha technických prostriedkov pri využívaní moderných informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
7
vedenie tímu špecialistov v oblasti daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadenie, koordinácia a kontrola výsledkov práce zvereného oddelenia (napr. výpočty odpisov a daní, vrátane zisťovania daňovej povinnosti; spracovávanie daňových modelov optimalizujúcich daňové zaťaženie v rôznych časových horizontoch a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia daňových kontrol jednotlivých druhov daní v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické usmerňovanie a poskytovanie poradenstva na implementáciu daňových predpisov v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
7
výber zamestnancov do tímu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie a kontrola daňového výkazníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.