Montážny pracovník vo výrobe nábytku

Montážny pracovník vo výrobe nábytkuMontážny pracovník vo výrobe nábytku podľa pracovného postupu alebo technickej dokumentácie vykonáva montážne operácie, pri ktorých z viacerých častí zostavuje dielce, podzostavy alebo zostavy, až po kompletný výrobok. Je schopný samostatne vykonávať odborné pracovné činnosti, používať pomôcky, náradie, nástroje a výrobné zariadenia v oblasti montáže nábytku. Vykonáva kontrolu kvality jednotlivých spájaných častí nábytku (konštrukčných spojov, spojovacích prostriedkov, kovania, dielcov a pod.) a prevedených montážnych prác v rámci skúšobnej alebo konečnej montáže (napr. spojenie pevných alebo pohyblivých častí nábytku). Dodržiava a uplatňuje zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, ekonomiky výroby a poskytovania služieb v odbore.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
9355/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
8219
SK ISCO-08
8219004
ESCO
2799
SK NACE Rev. 2
C31
CPA 2015
C31
Príslušnosť k povolaniu
8219004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy a vlastnosti dreva, materiálov a polotovarov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: V oblasti výroby nábytku.
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v oblasti výroby nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
materiály a polotovary používané na výrobu nábytku a interiérových doplnkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Kovania na nábytok (spájacie kovania, závesy, ozdobné, špeciálne a ostatné kovania), nábytkové sklo, kameň, kovy a plasty.
Perspektíva: Aktuálna
3
nábytok
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Druhy, funkcie a konštrukcie nábytku.
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Stroje a zariadenia pri montážnych prácach vo výrobe nábytku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
3
technológia montáže, demontáže a opráv v oblasti výroby nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Konštrukčné spoje, spojovacie prostriedky a kovania používané v oblasti výroby a montáže nábytku.
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Nakladanie s odpadom v nábytkárskej výrobe a jeho recyklácia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch na výrobu a montáž nábytkárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V oblasti výroby nábytku.
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, nástrojov, náradia, pomôcok na výrobu a montáž nábytkárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž a kompletizácia nábytkárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: V sériovej alebo hromadnej výrobe nábytku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
opravy, montáže, demontáže nábytkárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: V individuálnej, kusovej výrobe nábytku.
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie, obsluha a údržba drevoobrábacích strojov a zariadení, vrátane ručného elektrického náradia
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Pri skúšobnej alebo konečnej montáži dielcov, podzostáv, zostáv alebo kompletizácii nábytkárskych výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
3
nakladanie s odpadom z výroby nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Energetické a ekologické zhodnotenie, recyklácia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.