Stolár, výrobca drevených konštrukcií

Stolár, výrobca drevených konštrukciíStolár, výrobca drevených konštrukcií vyrába, montuje a opravuje drevené konštrukcie (napr. drobnú architektúru, drevené stavby. altánky, atď.). Samostatne vykonáva odbornú pracovnú činnosť, ovláda zariadenia na výrobu drevených konštrukcií, postupy a technológiu výroby a tiež vykonáva kontrolu kvality práce.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
9339/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Poznámka: V prípade, že pracuje na montáži väčších drevených konštrukcií.

Oprávnenie na prácu vo výškach podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: V prípade, že pracuje na montáži väčších drevených konštrukcií vo výškach.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7522
SK ISCO-08
7522003
ESCO
2426
SK NACE Rev. 2
C16
CPA 2015
C16
Príslušnosť k povolaniu
7522003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
3
riadiace systémy CNC strojov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
3
druhy drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. drobná architektúra, drevené stavby. altánky, atď.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
3
metódy hydrotermickej úpravy a ochrany reziva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy montáže/osadzovania drevených stavebných konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. drobná architektúra, drevené stavby. altánky, atď.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
3
normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Stroje a zariadenia: drevoobrábacie stroje, strojné zariadenia, mechanizované linky.
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
3
technológie výroby drevárskych materiálov, polotovarov a výrobkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály a polotovary používané na výrobu drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
3
technické kreslenie drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Kreslenie drobnej architektúry, drevených stavieb, altánkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
3
systémy, normy a štandardy kvality vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy povrchovej úpravy drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
procesy modifikácie vlastností dreva, polotovarov a výrobkov z dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
3
maximálne využitie obnoviteľnej drevnej suroviny
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
3
princípy a spôsoby využitia CNC technológií v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
3
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Drevené obklady stien a stropov.
Perspektíva: Aktuálna
3
strešné konštrukcie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
sortimentácia a druhovanie dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia recyklácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technických podkladoch na zhotovenie drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba materiálu, technologických postupov, nástrojov, strojov a zariadení, organizácie práce na zhotovovanie drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
3
stanovenie pracovných postupov, prostriedkov a metód recyklácie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Princípy zelenej ekonomiky pri komplexom spracovaní dreva
3
monitoring kvality vstupov, polotovarov a výstupov vo výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Moderné drevené konštrukcie a drevostavby
3
meranie a rozmeriavanie dreva pri výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia navrhovaného optimalizovaného technologického postupu pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
3
ručné obrábanie drevených materiálov
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Rezanie, hobľovanie, tvarovanie, dlabanie, vŕtanie a brúsenie ručnými nástrojmi a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava materiálov a polotovarov na výrobu drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Napr. sušenie a lepenie dreva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Materiály na báze dreva so špecifickými vlastnosťami
3
povrchová úprava dreva a materiálov na báze dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Morenie, lazúrovanie, lakovanie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Drevené konštrukcie - drevostavby, altánky, drobná architektúra.
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovovanie a opravy tesárskych konštrukcií, drobnej architektúry, altánkov a drevostavieb
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha, údržba a nastavovanie drevoobrábacích strojov, ručných strojov a strojných zariadení
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s odpadom pri výrobe drevených konštrukcií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovanie drevného odpadu
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strojové opracovanie drevených materiálov na drevoobrábacích strojoch alebo mechanizovaných linkách
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie CNC technológií v drevárskom priemysle
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
3
dosahovanie maximálnej pridanej hodnoty obnoviteľnej drevnej suroviny
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne metódy na produkciu výrobkov s vysokou pridanou hodnotou
3
ovládanie smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v drevospracujúcom priemysle
3
obsluha vhodného protipožiarneho zariadenia pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.