Operátor zariadenia na výrobu liehovín

Operátor zariadenia na výrobu liehovínOperátor zariadenia na výrobu liehovín obsluhuje technologické zariadenia na výrobu liehovín. Pripravuje vstupné suroviny na výrobu liehovín, spracováva liehoviny podľa platných technologických postupov a receptúr, odoberá vzorky na výpočet liehovej bilancie, posudzuje senzorické vlastnosti liehovín, vizuálne kontroluje kvalitu liehovín, plnenie a spracovanie liehovín do spotrebiteľského balenia. Pravidelne kontroluje a zabezpečuje súlad vykonávaných výrobných operácií so stanovenými štandardami. Vykonáva pravidelné čistenie, dezinfekciu, prevádzkovú údržbu a nastavenie technologických strojov a zariadení podľa technickej dokumentácie, pracovných postupov a výrobného programu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
8943/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKOperátor zariadenia na výrobu liehu (vrátane výrobkov z liehu)
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: obsluha technologických zariadení v potravinárstve
ISCO-08
8160
SK ISCO-08
8160013
ESCO
2679
SK NACE Rev. 2
C11
CPA 2015
C11
Príslušnosť k povolaniu
8160013

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
biochémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
potravinárska chémia
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane strojov, zariadení a technológie na výrobu liehovín.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby liehovín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy súvisiace s výrobou potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality a bezpečnosti v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy senzorického hodnotenia potravín a nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika potravín
4
hygiena potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
procesy digitalizácie a softverizácie v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
inovatívne prístupy k zavádzaniu IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
technológie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
technologické výpočty a materiálové bilancie
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Aplikácia technologického postupu.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie technologických postupov a bezpečnostných predpisov v liehovarníckej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba technologických podmienok a parametrov v liehovarníckej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odbery vzoriek vyrobených liehovarníckych produktov a ich degustácia, prípadne niektoré laboratórne skúšky kvality
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola procesov destilácie, rektifikácie a dehydratácie liehu, destilátov a ďalších alkoholických nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odbery vzoriek pri výrobe liehovín a zmyslové posudzovanie ich kvality
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie metód analytického a senzorického hodnotenia surovín a výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika potravín
4
zavádzanie inovatívnych prístupov IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
zavádzanie a udržiavanie systémov automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
čistenie, dezinfekcia, nastavovanie a údržba používaných strojov, zariadení a liniek
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Na výrobu liehovín a výrobkov z liehu.
Perspektíva: Aktuálna
4
hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
skladovanie liehovín a surovín na ich výrobu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava surovín na výrobu liehovín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Váženie surovín na výrobu potravinárskych výrobkov a nápojov.
Perspektíva: Aktuálna
4
príjem a uchovávanie (ošetrovanie) surovín, polotovarov a prísad na liehovarnícku výrobu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odber vzoriek pri výrobe liehovín a zmyslové posudzovanie ich kvality
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha destilačných aparátov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha zariadení na výrobu a spracovanie voľnej liehoviny
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha zariadení na výrobu liehovín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie ovládacích panelov vo výrobe liehovín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie digitalizácie a softverizácie výrobných procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
uplatňovanie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.