Operátor zariadenia na výrobu mliečnych výrobkov

Operátor zariadenia na výrobu mliečnych výrobkovOperátor zariadenia na výrobu mliečnych výrobkov obsluhuje automatické a poloautomatické strojné zariadenia určené na pasterizáciu mlieka, na výrobu a balenie mliečnych výrobkov. Podľa predpísanej technológie a pracovných postupov spracováva suroviny určené na výrobu produktov. Operátor zariadenia na výrobu mliečnych výrobkov váži, pripravuje a mieša zmesi určené na výrobu mliečnych produktov. Kontroluje výrobu podľa predpísaných noriem a vedie príslušnú evidenciu. Vizuálne kontroluje kvalitu výrobkov priamo na výrobnej linke a zbiera vzorky pre následnú kontrolu v laboratóriu. Dôsledne dodržiava hygienické predpisy a vykonáva predpísané postupy čistenia výrobných zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
8940/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKStrojník zariadení na výrobu mliečnych výrobkov
SKOperátor pasterizačnej stanice
ENDairy production operator
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe kozmetických výrobkov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva príslušný orgán verejného zdravotníctva po absolvovaní odbornej skúšky. Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (zdravotný preukaz)  vydáva ošetrujúci lekár na základe zdravotnej spôsobilosti pracovať v potravinárstve.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Prax na podobných výrobných zariadeniach, ideálne z oblasti potravinárstva, alebo aj z iných odvetví, napr. z oblasti automotive, či strojárstva.
ISCO-08
8160
SK ISCO-08
8160004
ESCO
2695
SK NACE Rev. 2
C10
CPA 2015
C10
Príslušnosť k povolaniu
8160004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológie potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
potravinárska chémia
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia spracovania mlieka a výroba mliečnych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy súvisiace s výrobou potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality a bezpečnosti v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy senzorického hodnotenia potravín a nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hygiena potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metodika odberov vzoriek potravín na laboratórne vyšetrenia
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby znižovania strát potravín vzniknutých nevhodným skladovaním a predchádzaním ich kontaminácii
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
3
procesy digitalizácie a softverizácie v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
3
inovatívne prístupy k zavádzaniu IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
3
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) vo vzťahu k procesom v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
4
princípy zloženia potravín a nápojov na účely ich reformulácie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inovatívne systémy v rámci rozšírenej inteligencie a rozšírenej reality v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
3
technológie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
3
možnosti využitia a uplatnenia umelej inteligencie a strojového učenia v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
4
hygiena produkcie mlieka a mliečnych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a princípy pasterizácie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy kvasenia a zretia kyslo-mliečnych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy pri spracovaní mlieka a mliečnych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy prípravy prídavných látok a surovín na ďalšie spracovanie mlieka a mliečnych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti využitia inovovaných probiotických a postbiotických kultúr v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
4
technologické výpočty a materiálové bilancie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy obsluhy a údržby pracovných strojov, prístrojov, náradí a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby balenia tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby skladovania, balenia a expedície tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
protipožiarna bezpečnosť technologických a elektrických zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
sanitačné postupy a programy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentácii v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie technologických postupov pri spracovaní mlieka a mliečnych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikovanie uplatňovania zásad správnej výrobnej praxe a správnej hygienickej praxe v potravinárskej výrobe, skladoch a predajniach potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zavádzanie princípov a postupov reformulácie potravín a nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
senzorické hodnotenie priebehu technologického procesu a kvality hotových výrobkov pri výrobe nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
senzorické posudzovanie kvality surovín a hotových potravinárskych výrobkov podľa predpísaných štandardov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie, kontrola a ovládanie pasterizačného procesu
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: V rámci prístrojov určených na pasterizáciu (pasterizačná stanica).
Perspektíva: Aktuálna
4
monitorovanie kvasenia a zretia kyslo-mliečnych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola kvality balení a prípravkov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
4
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zavádzanie inovatívnych prístupov IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
3
zavádzanie inovatívnych systémov v rámci rozšírenej inteligencie a rozšírenej reality v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
3
vedenie a evidencia technickej a prevádzkovej dokumentácie v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zavádzanie a udržiavanie systémov automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
3
čistenie, dezinfekcia, nastavovanie a údržba používaných strojov, zariadení a liniek
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane čistenia pasterizačnej stanice.
Perspektíva: Aktuálna
4
hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
váženie surovín na výrobu potravinárskych výrobkov a nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odosielanie vzoriek mlieka na analýzu
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane všetkých mliečnych výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie baliacich techník a balenie sortimentu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a spracovanie aditívnych surovín na výrobu mlieka a mliečnych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie inovovaných probiotických a postbiotických kultúr v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
4
obsluha jednotlivých technologických zariadení v procese získavania a spracovania mlieka
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie digitalizácie a softverizácie výrobných procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
3
uplatňovanie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
3
zavádzanie a využívanie umelej inteligencie a strojového učenia v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
4
zabezpečovanie procesov a technologických postupov s cieľom vyrábať kvalitné a zdravotne bezpečné potraviny
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.