Animátor voľného času

Animátor voľného časuAnimátor voľného času je podľa EN/STN 13809 oddiel 2.3.6: kvalifikovaným, samostatným, tvorivým pracovníkom, ktorý projektuje, pripravuje, usmerňuje a organizuje voľný čas vo výchovných, vzdelávacích, kultúrnych zariadeniach a inštitúciách (výcvikové štúdiá, voľnočasové centrá, múzeá, galérie, knižnice, kultúrne a umelecké zväzy a spolky a pod.), v oblasti zdravia a športu (kúpeľné a medicínske centrá, sanatóriá, športové štúdiá a fitcentrá, a pod.), v oblasti verejnej práce a prostriedkov masovej komunikácie (médiá, nakladateľstvá, kiná, videotéky, multimediálne strediská), v oblasti gastronómie, ubytovania a zábavy (hotely, penzióny, hudobné kluby, a pod.), v oblasti cestovného ruchu (poradenské centrá cestovného ruchu, kúpeľné strediská a dovolenkové centrá, prázdninové a dovolenkové kluby a pod.), v oblasti sociálnej starostlivosti (centrá sociálnej starostlivosti, azylové domy, domovy dôchodcov, centrá pre deti a rodiny a pod.). Animátor pracuje s dieťaťom aj dospelým. Zodpov...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
8938/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENAnimator
SKAnimátor cestovného ruchu
SKKultúrno-výchovný pracovník
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 2 mesiace.
Poznámka: Formami praktického vyučovania pre skupinu odborov 76 Učiteľstvo sú pre:
- úplné stredné odborné vzdelanie – odborná prax a praktické cvičenia,
- úplné stredné odborné vzdelanie – pomaturitné kvalifikačné štúdium – odborná prax a praktické cvičenia.
Poznámka: ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu Skupina študijných odborov 76 UČITEĽSTVO - konkrétne odbor Animátor voľného času
ISCO-08
5169
SK ISCO-08
5169002
ESCO
589
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
5169002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
história a dejiny kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Jedinec vie vysvetliť základné pojmy z teórie a dejín kultúry; rozlíšiť charakteristické znaky jednotlivých vývojových období v dejinách kultúry; popísať vplyv kultúry na ľudské správanie a prežívanie; aplikovať umenie, hudbu a šport v aktivitách vo voľnom čase.
Perspektíva: Aktuálna
3
pedagogický, psychologický a sociálny základ výchovného procesu
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Jedinec vie vysvetliť základné pojmy z pedagogiky voľného času, teórie výchovy, špeciálnej pedagogiky, andragogiky, geragogiky; vymedziť zásady, metódy, organizačné formy, prostriedky a obsah výchovy a vzdelávania detí, mládeže a dospelých s dôrazom na celoživotné vzdelávanie; uviesť základné znaky a klasifikáciu hier; analyzovať vekové osobitosti človeka v jednotlivých vývinových obdobiach; vymedziť požiadavky na odbornosť a osobnostný profil animátora; definovať základné kvalifikačné predpoklady pre výkon práce animátora a oblasti jeho pracovného uplatnenia; vysvetliť podstatu a význam duševnej hygieny v živote každého človeka s osobitným dôrazom na profesiu animátora; rozoznať nebezpečenstvo syndrómu vyhorenia v povolaniach založených na sociálnych vzťahoch, záťažových situáciách (stres, frustrácia, konflikt, deprivácia); vysvetliť význam komunikácie v medziľudských vzťahoch, určiť formy sociálnej komunikácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Vzdelávanie sústredené na duševné zdravie (Mental centered education)
4
teoretické východiská plánovania a projektovania, vrátane kritérií tvorby vzdelávacích programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Jedinec pozná základné informácie o finančných nástrojoch na podporu voľnočasových aktivít na Slovensku a v krajinách Európskej únie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: E-knihy
Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
4
teória a metodika animačných činností
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Jedinec vie definovať voľný čas, pojem animácia v súvislosti s voľným časom; vie definovať voľný čas ako priestor profesionálneho pôsobenia animátora; vie popísať animáciu ako nástroj profesionálneho pôsobenia animátora; vie vymedziť základné zložky, zámery a princípy animácie; vie charakterizovať určujúce znaky jednotlivých animačných oblastí; vie uviesť základné princípy, metódy a postupy pri tvorbe a realizácii animačných programov; vie popísať postupy animácie v zariadeniach, ktoré poskytujú voľnočasové aktivity s ohľadom a rešpektom k vekovým, skupinovým a individuálnym osobitostiam, záujmom a potrebám klientov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Simulácia vo vzdelávaní
Video vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Vizuálna hudba, VJing, rozšírené kino, živé kino a živé audiovizuálne predstavenia
Digitálne umenia
Hranie hier vo vzdelávaní
Ekologické umenie
4
sociológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Jedinec vie popísať druhy sociálnych skupín a ich znaky; vysvetliť základné pojmy zo sociológie; vymedziť podstatu vybraných odvetvových sociologických disciplín; diskutovať o rôznych systémoch spoločnosti.
Perspektíva: Aktuálna
3
migrácia, ľudské práva a rozvoj
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Jedinec pozná a má osvojené základy problematiky týkajúcej sa ľudských práv; vie ich aplikovať v odbore; pozná základy občianskeho, rodinného, trestného a pracovného práva; pozná základy sociálnych a ekonomických javov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
Info etika
Sociálne médiá vo vzdelávaní
4
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Jedinec vie definovať základné pojmy z manažmentu a marketingu; charakterizovať základné manažérske funkcie; popísať nástroje, spôsoby a formy riadiacej práce manažéra; definovať pojmy marketing a marketingové riadenie; popísať nástroje a priebeh marketingového výskumu; metódy a činnosti riadiacej práce manažéra na prvej a strednej úrovni; systém štátnych a neštátnych organizácií a inštitúcií, ktoré pôsobia v oblasti voľného času; charakterizovať podmienky podnikania v cestovnom ruchu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Systémy riadenia vzdelávania
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Info etika
Online interná a externá komunikácia
4
cestovný ruch
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Jedinec vie vysvetliť základné pojmy z cestovného ruchu; charakterizovať systém cestovného ruchu, oblasti, strediská a podniky cestovného ruchu; popísať produkty a služby cestovného ruchu.
Perspektíva: Aktuálna
4
pohybová aktivita a jej vplyv na zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Športová nositeľná elektronika
3
spôsoby a metódy tímovej práce pod jednotným velením
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia vo finančných nástrojoch na podporu voľnočasových aktivít na Slovensku a v zahraničí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie poznatkov z problematiky týkajúcej sa ľudských práv
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Vie ich aplikovať v odbore; pozná základy občianskeho, rodinného, trestného a pracovného práva; pozná základy sociálnych a ekonomických javov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
E-knihy
Info etika
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie princípov, metód a postupov pri tvorbe a realizácii animačných programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie finančného, materiálneho a personálneho zabezpečenia rôznych animačných programov s ohľadom na ukazovatele efektívnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie výsledkov motivačného výskumu v typológii klientov, s následným využitím pri tvorbe určitého produktu vzdelávania/cestovného ruchu, s dôrazom na vybrané animačné aktivity
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Systémy riadenia vzdelávania
4
uplatňovanie základných pedagogických a psychologických zákonitostí, zásad a princípov pri riešení odborných problémov v praktických činnostiach
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
povzbudzovanie (motivovanie) účastníkov k hľadaniu vlastnej cesty – objavovaniu seba samého
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia základných pedagogických a psychologických zákonitostí, zásad a princípov pri riešení odborných problémov v praktických činnostiach jednotlivcov, prispôsobiac sa ich typológii a príslušnosti k sociálnej skupine
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pomoc a asistencia klientom pri výbere produktov a služieb cestovného ruchu, výbere oblastí, stredísk a podnikov cestovného ruchu v mieste pôsobenia animačných aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie zásad, metód, organizačných foriem, prostriedkov a obsahu animácie s ohľadom na vekovú kategóriu - detí, mládeže a dospelých s dôrazom na osobitosti človeka
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikovanie umenia, hudby a športu v aktivitách vo voľnom čase
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Športová nositeľná elektronika
Video vo vzdelávaní
Vizuálna hudba, VJing, rozšírené kino, živé kino a živé audiovizuálne predstavenia
Digitálne umenia
Ekologické umenie
3
realizácia postupov animácie v zariadeniach poskytujúcich voľnočasové aktivity s ohľadom a rešpektom k vekovým, skupinovým a individuálnym osobitostiam, záujmom a potrebám klientov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
aplikovanie animácie ako výchovnej metódy založenej na nedirektívnych a akčných postupoch v konkrétnych aktivitách
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizovanie aktivít na základe vzťahu animátor a animačná skupina
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
rozveseľovanie, zabávanie, povzbudzovanie k spoločnej činnosti počas vzdelávania alebo počas voľného času a dovolenky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne médiá vo vzdelávaní
4
oživovanie voľného času klientom/účastníkom vytváraním rozličných aktivít s cieľom vytvárať zážitkové vzdelávanie/voľnočasové animačné aktivity s cieľom zregenerovať fyzické a psychické sily
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
identifikovanie očakávaní, želaní a predstáv účastníkov v oblasti vzdelávania alebo trávenia voľného času
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zameriavanie sa na telesný, duševný a sociálny rozvoj jedinca pri realizácii aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vzdelávanie sústredené na duševné zdravie (Mental centered education)
4
používanie animácie ako nástroja profesionálneho pôsobenia animátora
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie tímovej práce, riešenie problémových situácií, poskytovanie spätnej väzby v ďalšom vzdelávaní
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie, organizovanie a riadenie animačných aktivít v obci, v štátnych a komerčných inštitúciách a organizáciách poskytujúcich voľnočasové aktivity
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online interná a externá komunikácia
Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
4
organizácia a realizácia programov pre voľnočasové aktivity v jednotlivých animačných oblastiach pre klientov rôznych vekových kategórií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Simulácia vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
Hranie hier vo vzdelávaní
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Hudobné nástroje a pomôcky
Modelárske a sochárske nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Umelecké kostýmy, rekvizity a líčidlá
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Športové náčinie a výstroj
Ručné náčinie (lopta, hokejka, stuha, raketa, oštep, švihadlo...)
Športové nástroje (lyže, korčule, bicykle, športové autá, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.