Špecialista marketingových analýz a prieskumu trhu

Špecialista marketingových analýz a prieskumu trhuŠpecialista marketingových analýz a prieskumu trhu sa zameriava na získavanie, spracovanie a vyhodnocovanie štatistických údajov o konkrétnom trhu alebo niektorej z jeho častí. Samostatne alebo prostredníctvom prieskumných agentúr zbiera informácie o vybraných trhových segmentoch. Následne analyzuje predmetné údaje a na základe vyhodnotenia preferencií a dopytu spotrebiteľov, v spojení s demografickými dátami, navrhuje vhodnú marketingovú stratégiu, ktorá zahŕňa definovanie informačných kanálov, spôsob komunikácie so spotrebiteľmi, cenovú stratégiu, PR a ďalšie marketingové nástroje....
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
8925/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKMarketingový analytik
SKŠpecialista na marketingové stratégie
Odporúčaná úroveň vzdelania
P
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná prax v oblasti prieskumu trhu, dátovej analýzy a/alebo tvorby marketingových stratégií.
ISCO-08
2431
SK ISCO-08
2431002
ESCO
865
SK NACE Rev. 2
M73
CPA 2015
M73
Príslušnosť k povolaniu
2431002

Kompetencie

Environmentálna gramotnosť
5
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
demografia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
trh, jeho subjekty a ich správanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
reklamné ciele a stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
public relation
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
psychológia predaja, marketing
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
marketing, postupy marketingového plánovania, marketingová komunikácia a reklama
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a spôsoby prieskumu trhu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
marketing v oblasti prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štatistické metódy získavania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy spracovávania podkladových materiálov a analytických činností zameraných na vyhodnocovanie výsledkov a prípravu návrhov riešení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
typy spotrebiteľských služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
segmentácia zákazníkov a predajný cyklus
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v analytických metodických prístupoch a nástrojoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
tvorba a spracovanie obchodných, marketingových koncepcií a prognóz
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie mediálnej politiky a marketingovej stratégie podniku
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Tvorba marketingovej stratégie pre podnik na základe získaných a spracovaných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
6
definovanie metodológie prieskumu trhu na účely zisťovania preferencií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Definovanie metodológie, výskumnej vzorky, otázok a pod. na účely prieskumu trhu.
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrolovanie a analyzovanie štatistických výstupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie demografických údajov na potreby marketingového prieskumu a analýz
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Stanovenie prieskumnej vzorky na základe zamerania marketingovej analýzy, vyhodnocovanie údajov v kontexte lokálnej demografie a nastavovanie marketingových stratégií so zreteľom na demografiu cieľového segmentu.
Perspektíva: Aktuálna
5
interpretácia výsledkov štatistických zisťovaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aktívny prieskum trhu a sledovanie konkurencie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zohľadňovanie aktuálnych trendov v marketingu a marketingovom prieskume
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie marketingových nástrojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
organizácia zberu dát na účely štatistického zisťovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.