Technik kontroly v potravinárskej výrobe

Technik kontroly v potravinárskej výrobeTechnik kontroly v potravinárskej výrobe riadi a organizuje výrobu a prevádzku, stanovuje a kontroluje v spolupráci s technológom dodržiavanie technologických postupov a štandardov kvality, dohliada na dodržiavanie pravidiel BOZP a PO. Zabezpečuje vstupnú kontrolu kvality surovín, potravinárskych výrobkov, kontrolu technickej funkčnosti strojov a zariadení v potravinárskej výrobe. Schvaľuje procesné a bezpečnostné mapy, prijíma a komplexne procesne zastrešuje objednávky od zákazníkov, skladovanie hotových výrobkov a ich expedíciu k zákazníkovi. Operatívne zadáva úlohy s ohľadom na objednávky zákazníkov. Priebežne kontroluje plnenie úloh, objednávanie materiálov zo skladu do výroby. Pripravuje podklady pre normy a normatívy spotreby práce. Kontroluje vedenie príslušnej dokumentácie. Zodpovedá za komunikáciu s vedúcimi zmien a vedením organizácie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
8924/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENProduction leader
ENArea production leader
SKVedúci výroby
SKVedúci výrobnej prevádzky
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva príslušný orgán verejného zdravotníctva po absolvovaní odbornej skúšky. Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (zdravotný preukaz)  vydáva ošetrujúci lekár na základe zdravotnej spôsobilosti pracovať v potravinárstve.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2015 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3142
SK ISCO-08
3142007
ESCO
1443
SK NACE Rev. 2
C10
CPA 2015
C10
Príslušnosť k povolaniu
3142007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady riadiacej práce v oblasti výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
HACCP a jeho základné princípy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatíva súvisiaca s výrobou potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológie potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Technické procesy vo výrobe potravín a technické parametre jednotkových operácií pri výrobe potravín. Vplyvy chemických a fyzikálnych procesov prebiehajúcich za rôznych technických podmienok.
Perspektíva: Aktuálna
6
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Technický stav potravinárskych strojov a zariadení a špecifikácie technických požiadaviek na nové potravinárske linky a stroje pre výrobu inovovaných výrobkov.

Systémy automatickej a počítačom riadenej obsluhy strojov a liniek a tiež popísať technické požiadavky na dopravné prostriedky používané na prepravu potravín.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatíva súvisiaca s výrobou potravín a krmív
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Legislatívne predpisy na technické parametre potravinárskych strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
6
fyzikálne vlastnosti potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy objednávania surovín a materiálu v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
matematicko-štatistické metódy a technické výpočty v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy kontroly kvality v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
6
procesy digitalizácie a softverizácie v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
inovatívne prístupy k zavádzaniu IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
6
technológie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
6
laboratórne vyšetrovacie metódy pre sledovanie bezpečnosti potravín a pokrmov so zreteľom na ich skladbu a vlastnosti
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy merania efektívnosti výrobného procesu v rastlinnej alebo živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
6
normy spotreby práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: A normatívy.
Perspektíva: Aktuálna
6
metrológia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Technické požiadavky na metrologické zabezpečenie v potravinárstve.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné technické operácie baliacich a plniacich liniek
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technologické systémy na procesné riadenie rastlinnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy hygieny a epidemiológie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
sanitačné postupy a programy
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Technické podmienky a parametre vykonávania sanitácie.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentácii v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba procesných máp
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola správnosti a plynulosti procesu objednávok v potravinárskej výrobe a ich systémového spracovania
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Kontrola plnenia objednávok od zákazníkov.
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola technických parametrov strojov, liniek, dopravných pásov, dopravných prostriedkov a meradiel v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola technických systémov mazania u liniek a strojov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola a prehodnocovanie podkladov pre normy a normatívy spotreby práce, obsluhy strojov a liniek v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola kvality potravinárskych surovín a výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba, aktualizácia a kontrola technickej dokumentácie k strojom, zariadeniam a linkám v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania technologických postupov, procesov, noriem a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe, kontrola pri príjme a výdaji v skladoch a pri príjme do predajní
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
testovanie technických vlastností materiálov a obalov v potravinárskej výrobe, napr. pružnosť, ťažnosť, pevnosť, kĺzavosť, odpor, vodivosť a pod.
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
testovanie nových technických softvérových riešení ovládaných počítačmi, resp. robotmi v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
aplikácia základných matematicko-štatistických metód a technických výpočtov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
6
navrhovanie a spolupráca pri výbere nových technických riešení v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia nových technických postupov a riešení v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zavádzanie inovatívnych prístupov IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
6
komunikácia so servisnými technikmi dodávateľských organizácií v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
objednávanie surovín a materiálu v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zavádzanie a udržiavanie systémov automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
6
nastavovanie technických parametrov strojov a liniek v potravinárskej výrobe, ako napr. rýchlosť pohybu, počet otáčok, zrnitosť, tlak a pod.
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie digitalizácie a softverizácie výrobných procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
uplatňovanie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
6
organizácia potravinárskej výroby a prevádzky
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.