Technik kontroly v potravinárskej výrobe

Technik kontroly v potravinárskej výrobeTechnik kontroly v potravinárskej výrobe riadi a organizuje výrobu a prevádzku, stanovuje a kontroluje v spolupráci s technológom dodržiavanie technologických postupov a štandardov kvality, dohliada na dodržiavanie pravidiel BOZP a PO. Zabezpečuje vstupnú kontrolu kvality surovín, potravinárskych výrobkov, kontrolu technickej funkčnosti strojov a zariadení v potravinárskej výrobe. Schvaľuje procesné a bezpečnostné mapy, prijíma a komplexne procesne zastrešuje objednávky od zákazníkov, skladovanie hotových výrobkov a ich expedíciu k zákazníkovi. Operatívne zadáva úlohy s ohľadom na objednávky zákazníkov. Priebežne kontroluje plnenie úloh, objednávanie materiálov zo skladu do výroby. Pripravuje podklady pre normy a normatívy spotreby práce. Kontroluje vedenie príslušnej dokumentácie. Zodpovedá za komunikáciu s vedúcimi zmien a vedením organizácie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
8924/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENProduction leader
ENArea production leader
SKVedúci výroby
SKVedúci výrobnej prevádzky
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva príslušný orgán verejného zdravotníctva po absolvovaní odbornej skúšky. Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (zdravotný preukaz)  vydáva ošetrujúci lekár na základe zdravotnej spôsobilosti pracovať v potravinárstve.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2015 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3142
SK ISCO-08
3142007
ESCO
1443
SK NACE Rev. 2
C10
CPA 2015
C10
Príslušnosť k povolaniu
3142007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady riadiacej práce v oblasti výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
HACCP a jeho základné princípy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatíva súvisiaca s výrobou potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológie potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Technické procesy vo výrobe potravín a technické parametre jednotkových operácií pri výrobe potravín. Vplyvy chemických a fyzikálnych procesov prebiehajúcich za rôznych technických podmienok.
Perspektíva: Aktuálna
6
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Technický stav potravinárskych strojov a zariadení a špecifikácie technických požiadaviek na nové potravinárske linky a stroje pre výrobu inovovaných výrobkov.

Systémy automatickej a počítačom riadenej obsluhy strojov a liniek a tiež popísať technické požiadavky na dopravné prostriedky používané na prepravu potravín.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatíva súvisiaca s výrobou potravín a krmív
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Legislatívne predpisy na technické parametre potravinárskych strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
6
fyzikálne vlastnosti potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy objednávania surovín a materiálu v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
matematicko-štatistické metódy a technické výpočty v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy kontroly kvality v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
6
procesy digitalizácie a softverizácie v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
inovatívne prístupy k zavádzaniu IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
6
technológie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
6
laboratórne vyšetrovacie metódy pre sledovanie bezpečnosti potravín a pokrmov so zreteľom na ich skladbu a vlastnosti
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy merania efektívnosti výrobného procesu v rastlinnej alebo živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
6
normy spotreby práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: A normatívy.
Perspektíva: Aktuálna
6
metrológia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Technické požiadavky na metrologické zabezpečenie v potravinárstve.
Perspektíva: Aktuálna
6
základné technické operácie baliacich a plniacich liniek
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technologické systémy na procesné riadenie rastlinnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy hygieny a epidemiológie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
sanitačné postupy a programy
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Technické podmienky a parametre vykonávania sanitácie.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentácii v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba procesných máp
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola správnosti a plynulosti procesu objednávok v potravinárskej výrobe a ich systémového spracovania
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Kontrola plnenia objednávok od zákazníkov.
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola technických parametrov strojov, liniek, dopravných pásov, dopravných prostriedkov a meradiel v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola technických systémov mazania u liniek a strojov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola a prehodnocovanie podkladov pre normy a normatívy spotreby práce, obsluhy strojov a liniek v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola kvality potravinárskych surovín a výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba, aktualizácia a kontrola technickej dokumentácie k strojom, zariadeniam a linkám v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania technologických postupov, procesov, noriem a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe, kontrola pri príjme a výdaji v skladoch a pri príjme do predajní
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
testovanie technických vlastností materiálov a obalov v potravinárskej výrobe, napr. pružnosť, ťažnosť, pevnosť, kĺzavosť, odpor, vodivosť a pod.
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
testovanie nových technických softvérových riešení ovládaných počítačmi, resp. robotmi v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
aplikácia základných matematicko-štatistických metód a technických výpočtov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
6
navrhovanie a spolupráca pri výbere nových technických riešení v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia nových technických postupov a riešení v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zavádzanie inovatívnych prístupov IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
6
komunikácia so servisnými technikmi dodávateľských organizácií v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
objednávanie surovín a materiálu v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zavádzanie a udržiavanie systémov automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
6
nastavovanie technických parametrov strojov a liniek v potravinárskej výrobe, ako napr. rýchlosť pohybu, počet otáčok, zrnitosť, tlak a pod.
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie digitalizácie a softverizácie výrobných procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
uplatňovanie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
6
organizácia potravinárskej výroby a prevádzky
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Ide o digitálnu transformáciu procesov, ktoré sa týkajú dokumentov a činnosti osôb. Cieľom je dodatočným spracovaním získať väčší úžitok z existujúcich informácií a transformovať ich na procesy riadené počítačom. Výsledkom je digitalizácia procesov, ako napr. komunikácia s technickou podporou pomocou hlasového bota počas hlásenia technických problémov. Ľudská pracovná sila sa tak musí preorientovať na nové špecializácie s vyššou pridanou hodnotou. Tým vzrastá potenciál na inovácie, nové produkty a služby.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia = riadenie výrobných a iných procesov bez priameho zásahu človeka. Zavádzaním automatizácie vo výrobných odvetviach sa produkujú výrobky bez priameho ľudského zásahu, pomocou automatizovaných a poloautomatických výrobných strojov a zariadení, prevádzok. Účasť ľudského faktora pri výrobe sa nevylučuje napr. pri technickom postupe, ktorý kontroluje a riadi prácu strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba a pod.). Automatizácia je prienikom poznatkov elektrotechniky, strojárstva a informatiky. Využitie sofistikovanej automatizácie je najmä vo výrobných odvetviach. Výhody automatizácie: vyššia produktivita práce, rast výroby, znižovanie nákladov, zlepšovanie opakovateľnej kvality výrobkov, redukcia vznikajúcich chýb vo výrobe v dôsledku ľudského faktora. Zavádzaním automatizácie sa očakáva postupné nahrádzanie ľudského faktora pri výrobných, riadiacich a iných procesoch.
Charakteristika:
Titulný obrázok Komplex prepojených zariadení, objektov, ale aj zvierat a ľudí v automatizovanom systéme cez internet s cieľom ich vzájomnej interakcie, kde dochádza k zberu, analýze informácií a k automatickým úkonom, ktoré zjednodušujú, zefektívňujú a modifikujú procesy. Vylepšené senzory a zavedenie vyššej konektivity posilňujú rozvoj IoT. Kombinácia umelej inteligencie a strojového učenia v IoT umožňuje spoľahlivejšiu správu objemných dát, generovanie poznatkov a riešení, ktoré zvyšujú odozvu výrobcov a zlepšujú efektivitu výroby. Výrobné roboty tak môžu reagovať na vzniknuté problémy priamo pri výrobe a môžu poskytovať okamžité a včasné riešenia.
Charakteristika:
Titulný obrázok Charakteristickou vlastnosťou súčasnej situácie vo výrobe je rastúca cena ľudskej práce. Zvyšujú sa požiadavky na kvalitu a spoľahlivosť výrobkov a ručná práca už nestačí na udržanie vysokého stupňa kvality. Silná konkurencia vedie k stále rýchlejším inováciám výrobkov, na ktoré musí výroba pružne reagovať. Všetky tieto aspekty naplňuje robotizácia výrobných procesov. Slúži k čiastočnému, alebo úplnému vylúčeniu človeka z výrobného procesu tam, kde je obmedzovacím faktorom, alebo je výrobným procesom ohrozovaný. Postupné zavádzanie robotizácie má odstrániť stereotypnú manuálnu prácu, dosiahnuť vyššiu efektivitu a BOZP. Tvarovanie, obrábanie povrchové úpravy i zbežná kontrola sú dnes automatizované procesy, ktoré vyžadujú operátorov na strane robota/počítača. Očakáva sa ďalšia robotizácia: manipulácia výrobkov na palety, plne automatizovaný presun výrobkov na balenie/sklad. Všetky tieto zmeny si budú vyžadovať príslušných operátorov a programátorov. Cieľ robotizácie je zvýšenie efektivity výroby, využitie vyššie kvalifikovanej pracovnej sily.
Charakteristika:
Titulný obrázok Ako sa dáta stávajú strategickým zdrojom pre firmy, bude sa zvyšovať ich zložitosť, narastie počet analyzovaných premenných ako aj typy a rýchlosť vykonávaných analýz. Takmer všetky analýzy, ktoré sa postupne v organizačných procesoch udomácnia, budú založené na strojovom učení („machine learning“ alebo ML) a rôznych metódach umelej inteligencie („artificial intelligence“, AI alebo UI). Približne do roku 2024 bude podľa trhových analytikov rozsah manuálnych a ad-hoc úkonov týkajúcich sa manažmentu dát a informácií redukovaný o minimálne 45%, a to najmä vďaka strojovému učeniu (ML) a automatizácii používajúcej rôzne prvky UI. Už do troch rokov sa očakáva, že polovica všetkých analytických dopytov bude generovaná skrz spracovanie hlasu a prirodzeného jazyka, čo bude znamenať významnú rolu UI ako iniciátora a interpretátora analýz. Jedna z kľúčových technológií podporujúcich UI a analytiku vo všeobecnosti sú tzv. grafové databázy (na rozdiel od dnes štandardných relačných, SQL riešení) – u týchto sa predpokladá 100% medziročný trhový nárast v najbližších troch až piatich rokoch.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.