Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prieskumu trhu

Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti prieskumu trhuRiadiaci pracovník (manažér) v oblasti prieskumu trhu zabezpečuje komplexne celý proces ohľadom prieskumu trhu, ktorý zahŕňa ideový zámer, prípravu, plánovanie, realizáciu a kompletné záverečné vyhodnotenie. Musí mať tiež hlboké porozumenie fungovania marketingu, aby vedel formulovať, aký je marketingový problém a pretaviť ho do výskumného problému.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
8922/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKVedúci prieskumu
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Počas troch rokov praxe by riadiaci pracovník v oblasti prieskumu trhu mal prejsť jednotlivými fázami prieskumu - idea, plánovanie, realizácia a vyhodnotenie. Mal by tiež prejsť jednotlivými pozíciami v tíme, ktorý prieskum realizuje.
ISCO-08
1221
SK ISCO-08
1221003
ESCO
77
SK NACE Rev. 2
M73
CPA 2015
M73
Príslušnosť k povolaniu
1221003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Environmentálna gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
sémantika
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
sociológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
demografia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
ekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketing v oblasti prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Pracovník kompletne ovláda proces prieskumu trhu, jeho jednotlivé fázy - ideový zámer, plánovanie a príprava, realizácia, komplexné vyhodnotenie. Závery vie interpretovať a navrhovať finálne riešenie pre zákazníka - v súlade so zadaním. Je schopný analyzovať marketingové prostredie, prejudikovať spotrebiteľské správanie a aplikovať tiež marketingové nástroje v oblasti prieskumu trhu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
postupy komunikácie so zákazníkmi prostredníctvom chatbotov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Osobní voice asistenti s umelou inteligenciou v SMART zariadeniach (Siri, Alexa, Google, Bixby a pod.)
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
4
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy získavania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník ovláda štatistické metódy a ich vyhodnocovanie, ktoré sú potrebné pri prieskume trhu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Distributed computing / edge computing
5
zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inteligentné technológie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné technológie v obchode v kontexte správania zákazníka
Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
5
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
etiketa a protokol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie pravidiel etikety
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pracovník musí ovládať základy etikety, aby pri formovaní otázok do rôznych foriem prieskumných procesov volil správnu formu a spôsob.
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie psychologických zásad
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a hodnotenie pracovných výkonov zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interpretácia výsledkov štatistických zisťovaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktívny prieskum trhu a sledovanie konkurencie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
automatizovaná komunikácia so zákazníkmi prostredníctvom chatbotov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný realizovať parciálne úlohy prieskumu využívajúc automatizovanú komunikáciu so zákazníkmi formou chatbotov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Osobní voice asistenti s umelou inteligenciou v SMART zariadeniach (Siri, Alexa, Google, Bixby a pod.)
Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
4
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný v rámci sekundárneho prieskumu a získavania informácií z rôznych zdrojov aktívne pracovať s veľkými dátami, analyzovať ich, spracovať, použiť a interpretovať.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Distributed computing / edge computing
5
využívanie inteligentných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník musí zvládať nové technológie, ktoré sa čoraz častejšie používajú v prieskumných procesoch, vrátane umelej inteligencie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné technológie v obchode v kontexte správania zákazníka
Prepojenie inteligentných technológií na účely zefektívnenia interných procesov v obchode
5
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
uplatňovanie marketingového prístupu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný analyzovať marketingové prostredie a spotrebiteľské správanie, má schopnosť aplikovať marketingové nástroje s cieľom vyriešiť marketingové problémy, schopnosť porozumieť a vysvetliť procesy v marketingovom plánovaní na domácom a zahraničnom trhu, schopnosť aplikovať marketingové princípy v rôznych oblastiach ziskového i neziskového sektora.
Perspektíva: Aktuálna
7
zohľadňovanie aktuálnych trendov v marketingu a marketingovom prieskume
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný porozumieť aktuálnym trendom vývoja maloobchodu, inováciám v odvetví, prieskumu trhu, identifikovať ich, analyzovať a v budúcnosti ich použiť a riadiť procesy s tým spojené. Vie získať poznatky o súčasných a nových trendoch a inováciách, ktoré majú vplyv na konkurencieschopnosť, identifikovať problémy a nové javy v problematike prieskumu trhu, formulovať stanoviská a návrhy ako konkrétne problémy a inovácie zohľadniť v strategickom plánovaní prieskumu trhu, pochopiť vplyv súčasných a objavujúcich sa trendov z makro perspektívy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
7
využívanie marketingových nástrojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Pracovník má schopnosť aplikovať marketingové nástroje v čiastkových marketingových situáciách, schopnosť rozhodnúť sa a navrhnúť riešenia marketingových problémov na taktickej a strategickej úrovni, schopnosť kriticky vyhodnotiť alternatívne riešenia marketingových problémov.
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia zberu dát na účely štatistického zisťovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.