Operátor zariadenia na výrobu vína

Operátor zariadenia na výrobu vínaOperátor zariadenia na výrobu vína obsluhuje technologické zariadenia na spracovanie hrozna a výrobu vína. Pozná mechanizmus fungovania strojov a zariadení, ktoré sa používajú na výrobu vína. Operátor zariadenia na výrobu vína obsluhuje technológie slúžiace na výrobu vína (optickú triedičku hrozna, mlynkoodzrňovač, lis, čerpadlo, filtračné zariadenie, riadené vinifikátory, maceračné nádrže, plniacu linku a pod.). Ovláda používanie prípravkov vo vinárstve, BOZP a základy digitalizácie a automatizácie strojov a zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
8553/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKVinársky technológ
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
8160
SK ISCO-08
8160012
ESCO
2680
SK NACE Rev. 2
C11
CPA 2015
C11
Príslušnosť k povolaniu
8160012

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
HACCP a jeho základné princípy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
fyzika
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy fyziky so zameraním na princípy zariadení používaných vo vinárstve - hydrostatika, mechanika, základy sily, prúdenie kvapalín.
Perspektíva: Aktuálna
3
hydromechanika, hydraulika
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Pneumatika.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
potravinárska chémia
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby vína
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby liehovín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vinárstvo
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje, zariadenia a technológie vo vinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Stroje a zariadenia so špecializáciou na vinárstvo a spracovanie hrozna - lisy, filtre, mlynčeky, odzrňovače, čerpadlá, tanky, plniace linky. Vedomosti o obsluhe technologických zariadení na výrobu vína; technológiách výroby muštu, kvasných technológiách, sceľovaní vína.
Perspektíva: Aktuálna
3
automatizácia
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Základy automatizácie meracích zariadení na vinifikátoroch, lisoch a refraktometroch a pod.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
hygiena potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
procesy digitalizácie a softverizácie v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
technológie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
spôsoby čistenia, ošetrovania, údržby a opráv zodpovedajúcich strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dezinfekčné prostriedky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
sanitačné postupy a programy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia a dodržiavanie systému HACCP a hygienických predpisov v potravinárskych prevádzkach
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
zavádzanie a udržiavanie systémov automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
čistenie, dezinfekcia, nastavovanie a údržba používaných strojov, zariadení a liniek
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba, diagnostika a opravy zariadení na výrobu vína
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Údržba a spôsoby nastavenia a kontroly zariadení na výrobu vína; odstraňovanie nesystémových porúch zariadení, napr.: výmena poškodených súčastí, výmena sít a filtrov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hygienicko-sanitačné činnosti v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia s prepravnými prostriedkami v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Nastavovanie tlakových zariadení na prepravných cisternách; obsluha fľašovacích liniek, KEG sudov; údržba všetkých typov kvasných a prepravných zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha zariadenia na výrobu vín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov a zariadení na spracovanie hrozna a vinárskych produktov
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Obsluha technologických zariadení na výrobu vína, napr.: vinofikátory, mlynkoodzrňovače, lisy a pod.; technológie výroby muštu; kvasné technológie; sceľovanie vína.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha filtrov, filtrácia vína a sanitácia
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
riadenie ovládacích panelov na vinárskych zariadeniach
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Nastavenie a riadenie ovládacích panelov na vinárskych zariadeniach, napr.: riadiace panely prečerpávacích nádrží, riadiace panely lisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie digitalizácie a softverizácie výrobných procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
uplatňovanie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
3
riadenie, obsluha a údržba hydraulických nakladačov a manipulátorov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
operatívne riešenia technických problémov vo vinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Udržanie funkčnosti zariadení na výrobu vína počas ich prevádzky; jednoduché opravy a nastavenia s cieľom zabezpečiť nepretržitý proces výroby.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.