Degustátor potravín a nápojov

Degustátor potravín a nápojovDegustátor potravín a nápojov senzoricky hodnotí potraviny a nápoje na základe poznania základných kvalitatívnych parametrov potravín a nápojov, znalecky hodnotí ich senzorickú kvalitu, súlad s právnymi predpismi a chuť podľa očakávaných, typických a určených charakteristík potraviny alebo nápoja. Degustátor potravín a nápojov je schopný využívať zmysly na hodnotenie kvality, teda vôňu, chuť a vizuálne zmeny potravín a nápojov. Degustátor ovláda metodiky degustačných postupov a metód zjednotených v rámci ISO, ktoré sa používajú v EÚ, pozná základné charakteristiky jednotlivých potravín a požiadavky na ich kvalitu, ktorú dokáže podložiť senzorickými hodnoteniami. Vie posúdiť senzorické vlastnosti (chuť, vôňu, atď.) výsledného produktu v závislosti od kvality a pôvodu vstupnej suroviny alebo polotovaru. Svoje schopnosti potraviny senzoricky hodnotiť si udržiava prostredníctvom senzorických cvičení a preskúšavania.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
8178/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKOchutnávač potravín a nápojov
SKPracovník senzorického hodnotenia
ENSensory analyst
ENSensory specialist
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát spôsobilosti v oblasti senzorického posudzovania potravín podľa STN EN ISO 17024
Osvedčenie posudzovateľa vinárskych výrobkov podľa STN EN ISO 8586 v platnom znení
Osvedčenie posudzovateľa podľa STN EN ISO 13299/2016
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
7515
SK ISCO-08
7515001
ESCO
2420
SK NACE Rev. 2
C10,C11,M74
CPA 2015
C10,C11,M74
Príslušnosť k povolaniu
7515001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Manuálna zručnosť
E
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
biológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
mikrobiológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Základy mikrobiológie potravín v senzorickom hodnotení;
rozpoznanie mikrobiologických zmien v potravine kvasenie, plesne a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
potravinárske suroviny, ich skladovanie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Základy technológie výroby jednotlivých potravín a nápojov a ich riziká; dôraz na šetrné spracovanie potraviny a výrobu bioproduktov s dodržiavaním ekologických postupov a techník pestovania, výroby a uskladnenia poľnohospodárskych produktov.
Perspektíva: Aktuálna
4
potravinárska chémia
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Základné postupy kvalitatívnych rozborov potravín vo vybraných ukazovateľoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy súvisiace s výrobou potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality a bezpečnosti v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy senzorického hodnotenia potravín a nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy zmyslového hodnotenia potravín v rámci noriem ISO a národných noriem.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby senzorickej analýzy potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika potravín
4
metódy hodnotenia nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy hodnotenia potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hygiena potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Základy hygieny výroby, balenia, distribúcie a manipulácie s potravinami v súlade s legislatívou EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
4
kvalita surovín v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) vo vzťahu k procesom v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
možnosti využitia a uplatnenia umelej inteligencie a strojového učenia v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4
zásady a postupy hodnotenia vín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Postupy správneho zmyslového hodnotenia vín v rámci noriem ISO a národných noriem.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia uplatňovania zásad správnej výrobnej praxe a správnej hygienickej praxe na všetkých stupňoch výroby, stravovania a predaja pokrmov a nápojov, vrátane teplých a studených pokrmov, hotových jedál, termosterilizovaných polotovarov a pokrmov, šokovo chladených a mrazených pokrmov, lahôdkarských a cukrárskych výrobkov, zmrzliny, nápojov, pokrmov rýchleho občerstvenia, či tradičných pokrmov a jedál rešpektujúc najnovšie trendy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie opatrení na zvyšovanie kvality v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie odborného posudku zameraného na výsledky degustácie potravín a nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vyhodnotenie a spracovanie odborného posudku kvality potravín a nápojov a ich zaradenie do kvalitatívnej triedy; odporúčania spotrebiteľom.
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie kvality surovín, polotovarov a výrobkov pri výrobe potravinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie kvality surovín a hodnôt parametrov výrobného procesu pri výrobe piva, vína a liehovín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
senzorické posudzovanie kvality surovín a hotových potravinárskych výrobkov podľa predpísaných štandardov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika potravín
4
posudzovanie úrovne zhody potravín s platnými právnymi predpismi
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Posúdenie a porovnanie charakteristických znakov ochutnávaných nápojov a potravín: farba, čírosť, vôňa, chuť a pod. s platnými právnymi predpismi.
Perspektíva: Aktuálna
4
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Degustácia vín a posudzovanie ich kvality, degustácia potravín a nápojov a zostavenie ich písomného aj ústneho popisu; dodržiavanie postupnosti degustácie umožňujúcej čo najobjektívnejšie posúdenie senzorických vlastností jednotlivých degustovaných nápojov alebo potravín; používanie rôznych degustačných metód.
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín, polotovarov a hotových výrobkov aj počas ich skladovania, prepravy a predaja
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Zohľadnenie závislosti senzorického hodnotenia potraviny a nápoja v závislosti od pestovania a spôsobu ich výroby a uskladnenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
4
tvorba modelov dát s využitím nástrojov strojového učenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Telo ako pracovný prostriedok
Chuť ( napr. degustátor, kuchár)
Čuch (napr. testovač parfémov, senzorický hodnotiteľ potravín)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Ako sa dáta stávajú strategickým zdrojom pre firmy, bude sa zvyšovať ich zložitosť, narastie počet analyzovaných premenných ako aj typy a rýchlosť vykonávaných analýz. Takmer všetky analýzy, ktoré sa postupne v organizačných procesoch udomácnia, budú založené na strojovom učení („machine learning“ alebo ML) a rôznych metódach umelej inteligencie („artificial intelligence“, AI alebo UI). Približne do roku 2024 bude podľa trhových analytikov rozsah manuálnych a ad-hoc úkonov týkajúcich sa manažmentu dát a informácií redukovaný o minimálne 45%, a to najmä vďaka strojovému učeniu (ML) a automatizácii používajúcej rôzne prvky UI. Už do troch rokov sa očakáva, že polovica všetkých analytických dopytov bude generovaná skrz spracovanie hlasu a prirodzeného jazyka, čo bude znamenať významnú rolu UI ako iniciátora a interpretátora analýz. Jedna z kľúčových technológií podporujúcich UI a analytiku vo všeobecnosti sú tzv. grafové databázy (na rozdiel od dnes štandardných relačných, SQL riešení) – u týchto sa predpokladá 100% medziročný trhový nárast v najbližších troch až piatich rokoch.
Charakteristika:
Titulný obrázok Senzorika potravín je vedecká disciplína využívaná na hodnotenie, štúdium a vysvetlenie reakcii osobitosti potravín, ktoré pozorovatelia zaradení do panelu analyzujú pomocou zmyslov (čuch, chuť, hmat, zrak, sluch). Odpovede jednotlivých hodnotiteľov sú kvantitatívne vyhodnocované. Senzorická analýza má subjektívnu konotáciu v dôsledku ľudského faktora. Dáta získané z ľudského vnímania poukazujú na vysokú variabilitu medzi jednotlivcami, z toho dôvodu, aby sa obmedzila subjektivita analýzy, je potrebné zohľadniť viaceré okolnosti a tak zabezpečiť objektivitu analýzy. Je potrebné zohľadniť tieto faktory, adekvátny výber hodnotiteľov, školenie, príprava panelu, materiálne zabezpečenie miestnosti, príprava vzoriek, obsluha vzoriek a náhodné označenie vzoriek. Od účastníkov hodnotiaceho panelu sa vyžaduje, aby mali primeranú úroveň zmyslového vnímania, odhodlania a motivácie, taktiež skúseností v používaní štandardizovaných a systematických senzorických metód na čo najspoľahlivejšie získanie výsledkov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Strojové učenie je proces použitia matematických modelov dát, pomocou ktorých sa počítač učí bez priamych inštrukcií. Technológia sa považuje za súčasť umelej inteligencie. Strojové učenie využíva algoritmy na identifikáciu vzorov v dátach, ktoré sa potom používajú na vytvorenie dátového modelu, ktorý dokáže formulovať predpovede. S väčším množstvom dát a viac skúsenosťami sú výsledky strojového učenia presnejšie. Vďaka prispôsobiteľnosti je možné technológiu využívať v situáciách, keď sa dáta neustále mena, kedy sa charakter požiadaviek alebo úloh stále posúva alebo kedy by naprogramovanie riešenia nebolo efektívne možné. Aplikácia strojového učenia v reálnom čase ukazuje, že je možné použiť nepretržitý tok transakčných dát a upravovať modely v reálnom čase, čo umožňuje nové spôsoby získavania analyzovaných informácií.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.