Špecialista technológ vyraďovania jadrových zariadení

Špecialista technológ vyraďovania jadrových zariadení koordinuje a zabezpečuje technickú podporu pri tvorbe projektov, posudzovaní a analýze prípravy a technickej dokumentácie pre projekty vyraďovania jadrových zariadení. Spolupracuje pri príprave stratégie a koncepcie vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy
Inžinier technológ vyraďovania jadrových zariadení
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08
2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08
2149003 - Špecialista technológ vyraďovania jadrových zariadení
Divízia SK NACE Rev. 2
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista jadrovej energetiky

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
reaktorové bloky a ďalšie zariadenia a systémy v jadrových elektrárňach a zásady ich prevádzky
7
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
7
právne predpisy v oblasti jadrovej bezpečnosti, vrátane medzinárodných noriem
Špecifikácia:
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7
systémy a zariadenia v oblasti jadrovej energie a ich prevádzka
7
priemyselná ekológia
Špecifikácia:
Právne predpisy a základné pojmy z oblasti životného prostredia (ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
7
systémy, normy a štandardy kvality v energetike
Špecifikácia:
V jadrovej energetike.
7
právne predpisy a pojmy v energetike
Špecifikácia:
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 30/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom, Zákon č. 215/2004 Z.Z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7
technologické procesy, materiálové a energetické toky
Špecifikácia:
Technológie spracovania rádioaktívneho odpadu (triedenie/fragmentácia, spaľovanie, VT lisovanie, zahusťovanie, cementácia a bitumenácia).
7
fyzika
Špecifikácia:
Geofyzika, fyzikálne vlastnosti svetla, frekvenčné spektrá, matematická fyzika, fyzika plazmy, chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy, jadrová a subjadrová fyzika, fyzikálne základy žiarenia, reaktorová fyzika, aplikovaná jadrová fyzika, nukleárna fyzika, metrológia fyzikálnych veličín, fyzika materiálov.
7
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
7
predpisy a technické normy v energetike
Špecifikácia:
Smernice JE/MNA-332.21 Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi; EBO,EMO/NA-332.21-01 Nakladanie s pevnými rádioaktívnymi odpadmi; EBO,EMO/NA-332.21-02 Nakladanie s kvapalnými rádioaktívnymi odpadmi; JE/MNA-332.26 Minimalizácia rádioaktívneho odpadu.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
metódy a postupy kontroly v energetike
7
zdroje a premena energie
7
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
7
vývojové trendy v energetike
Špecifikácia:
Poznatky o nových technologických postupoch, strojoch a pod. v jadrovej energetike.
7
zdroje a delenie rádioaktívneho odpadu
Špecifikácia:
Klasifikácia rádioaktívnych materiálov: rádioaktívne materiály a odpady, jadrové materiály druhy, triedy rádioaktívneho odpadu a pod.
7
proces a postup nakladania s rádioaktívnym odpadom
Špecifikácia:
Tok rádioaktívnych odpadov, princípy zneškodnenia, koncepcia a etapy nakladania s rádioaktívnym odpadom.
7
zásady, metódy a postupy vytvárania databázových programov v energetike
Špecifikácia:
V jadrovej energetike.
7
právne predpisy a pojmy v oblasti obsluhy vyhradených technických zariadení podľa charakteru obsluhovanej technológie
Špecifikácia:
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
koordinácia projektov vyraďovania jadrových zariadení
7
koordinácia a systémové riadenie komunikácie organizácie s verejnosťou pri vyraďovaní jadrového zariadenia a nakladaní s rádioaktívnym odpadom
7
zabezpečovanie technickej podpory pri posudzovaní a analýze prípravy a technickej dokumentácie pre projekty vyraďovania jadrových zariadení
Špecifikácia:
Príprava identifikačných hárkov projektov, identifikačných hárkov projektu, technických štúdií a technických špecifikácií.
7
zabezpečovanie technickej podpory pri tvorbe realizácie projektov
Špecifikácia:
V oblasti stavebných demontážnych a demolačných činností, dekontaminácie, rádioaktívneho odpadu, kontrol chemických procesov a odpadového hospodárstva.
7
zabezpečovanie znefunkčňovania technologických systémov pred ich demontážou, vrátane uvoľňovania na manuálnu demontáž
7
zabezpečovanie odborného dohľadu nad dodávateľmi pri výkone ich činností pri realizácii projektov demontáže jadrových zariadení
7
spolupráca pri príprave stratégie a koncepcie vyraďovania zariadení v jadrovej elektrárni z prevádzky, vrátane posudzovania technických zadaní pre projekt vyraďovania jadrových zariadení
7
spolupráca s ústrednými orgánmi štátnej správy SR a medzinárodnými inštitúciami v oblasti jadrovej energetiky
Špecifikácia:
V oblasti vyraďovania jadrových zariadení, nakladania s rádioaktívnym odpadom, prípravy a implementácie medzinárodných a národných právnych noriem na technickej, koncepčnej, metodickej a riadiacej úrovni (napr. Úrad jadrového dozoru SR, Národný jadrový fond SR, Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, príslušné ministerstvá a pod.).
7
dohľad nad uplatňovaním prijatých koncepcií vyraďovania jadrových zariadení
7
kontrola dodržiavania odsúhlasených cieľov projektov súvisiacich s vyraďovaním jadrových zariadení
Špecifikácia:
Kontrola včasného, vecného a kvalitného plnenia úloh podľa uzatvorených kontraktov.
7
plnenie úloh súvisiacich s riadením parciálnych projektov a kontrolou ich priebehu v súlade so systémom zabezpečovania kvality
7
aktívna účasť na medzinárodných fórach a seminároch súvisiacich s jadrovou energetikou
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie pracovných činností, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24 ods. 4)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.