Špecialista spracovania rádioaktívneho odpadu

Špecialista spracovania rádioaktívneho odpadu zabezpečuje, riadi a kontroluje zamestnancov prevádzky spracovania rádioaktívneho odpadu v jadrovej elektrárni. Plánuje a organizuje práce fragmentácie, dekontaminácie, spracovania použitých vzduchotechnických filtrov a použitých elektrických káblov, bitumenácie a triedenia rádioaktívneho odpadu a vyhodnocuje činnosť jednotlivých zariadení v jadrovej elektrárni.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy
Inžinier spracovania rádioaktívneho odpadu
Systémový inžinier spracovania rádioaktívneho odpadu
Vedúci odboru spracovania rádioaktívneho odpadu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08
2149 - Technickí špecialisti inde neuvedení (okrem špecialistov v oblasti elektrotechnológií)
SK ISCO-08
2149001 - Špecialista spracovania rádioaktívneho odpadu
Divízia SK NACE Rev. 2
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista jadrovej energetiky

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
rozhodovanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
prezentovanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
reaktorové bloky a ďalšie zariadenia a systémy v jadrových elektrárňach a zásady ich prevádzky
7
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
7
právne predpisy v oblasti jadrovej bezpečnosti, vrátane medzinárodných noriem
Špecifikácia:
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7
systémy a zariadenia v oblasti jadrovej energie a ich prevádzka
7
priemyselná ekológia
Špecifikácia:
Právne predpisy a základné pojmy z oblasti životného prostredia (ochrana životného prostredia, druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie).
7
systémy, normy a štandardy kvality v energetike
7
právne predpisy a pojmy v energetike
Špecifikácia:
Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 30/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom, Zákon č. 215/2001 Z.Z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7
technologické procesy, materiálové a energetické toky
Špecifikácia:
Technológie spracovania rádioaktívneho odpadu (triedenie/fragmentácia, spaľovanie, VT lisovanie, zahusťovanie, cementácia a bitumenácia).
7
fyzika
Špecifikácia:
Geofyzika, fyzikálne vlastnosti svetla, frekvenčné spektrá, matematická fyzika, fyzika plazmy, chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy, jadrová a subjadrová fyzika, fyzikálne základy žiarenia, reaktorová fyzika, aplikovaná jadrová fyzika, nukleárna fyzika, metrológia fyzikálnych veličín, fyzika materiálov.
7
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
predpisy a technické normy v energetike
Špecifikácia:
Smernice JE/MNA-332.21 Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi; EBO,EMO/NA-332.21-01 Nakladanie s pevnými rádioaktívnymi odpadmi; EBO,EMO/NA-332.21-02 Nakladanie s kvapalnými rádioaktívnymi odpadmi; JE/MNA-332.26 Minimalizácia rádioaktívneho odpadu.
7
vývojové trendy v energetike
Špecifikácia:
Vedomosti o nových technologických postupoch, strojoch a pod. v jadrovej energetike.
7
zdroje a delenie rádioaktívneho odpadu
Špecifikácia:
Klasifikácia rádioaktívnych materiálov: rádioaktívne materiály a odpady, jadrové materiály druhy, triedy rádioaktívneho odpadu a pod.
7
proces a postup nakladania s rádioaktívnym odpadom
Špecifikácia:
Tok rádioaktívnych odpadov, princípy zneškodnenia, koncepcia nakladania s rádioaktívnym odpadom, etapy nakladania s rádioaktívnym odpadom.
7
zásady, metódy a postupy vytvárania databázových programov v energetike
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
analýza technického stavu jadrových zariadení, vrátane skúmania možností vylepšenia ich prevádzky
Špecifikácia:
Analýza technického stavu jadrových zariadení z prevádzok na fragmentáciu, preddemontážnu a podemontážnu dekontamináciu, bitumenáciu a triediace pracoviská.
7
metodické riadenie a koordinácia linky na spracovanie rádioaktívneho odpadu
Špecifikácia:
Zodpovednosť za ich bezpečnú prevádzku.
7
spolupráca pri vypracovávaní prevádzkových predpisov súvisiacich s rádioaktívnym odpadom
7
zabezpečovanie aplikácie progresívnych technických metód v oblasti spracovania rádioaktívneho odpadu
Špecifikácia:
Na základe najnovších vedecko-technických poznatkov.
7
zabezpečovanie vypracovania programov na neštandardné činnosti v oblasti spracovania rádioaktívneho odpadu, vrátane ich realizácie
7
zabezpečovanie technickej dokumentácie v oblasti rádioaktívneho dopadu
7
zabezpečovania plnenia úloh súvisiacich s riadením parciálnych projektov, vrátane kontroly ich priebehu v súlade so systémom zabezpečovania kvality
Špecifikácia:
V oblasti spracovania rádioaktívneho odpadu.
7
spolupráca pri organizácii a zabezpečovaní predkomplexného a komplexného skúšania nových technologických zariadení na spracovanie rádioaktívneho odpadu pri ich uvádzaní do aktívnej prevádzky
7
zabezpečovanie vecného plnenia uzatvorených obchodných kontraktov a dohôd v oblasti spracovania rádioaktívneho odpadu
7
zabezpečovanie plnenie úloh súvisiacich s programom ukončovania prevádzky, prípravou a realizáciou projektov vyraďovania a vyraďovaných jadrových zariadení z prevádzky
7
dodržiavanie predpisov BOZP a PO súvisiacich s vykonávanou činnosťou v energetickej prevádzke
Špecifikácia:
Určené technologické a pracovné postupy, požiadavky BOZP, ochrany pred požiarmi (OPP) a ochrany životného prostredia.
7
riadenie a kontrola zamestnancov prevádzky spracovania rádioaktívneho odpadu v jadrovej elektrárni
Špecifikácia:
Riadenie a kontrola zamestnancov prevádzok fragmentácie a dekontaminácie, bitumenačných liniek, pracovísk nízko - kontaminovaných betónov, pracovísk nízko - kontaminovaných zemín, triediacich pracovísk, pracovísk na spracovávanie vzduchotechnických filtrov a spracovania použitých elektrických káblov.
7
hodnotenie a pripomienkovanie projektov súvisiacich so spracovaním rádioaktívneho odpadu
Špecifikácia:
Napr. operatívne programy prác, analýzy o kontrole chemických režimov na dekontaminačných a fragmentačných pracoviskách, bitumenačných linkách a triediacich pracoviskách, prevádzkové bezpečnostné správy pre prevádzky spracovania a úpravy rádioaktívneho odpadu.
7
plánovanie a organizovanie prác jadrových zariadení, vrátane vyhodnocovania ich činností
Špecifikácia:
Plánovanie a organizovanie prác v prevádzkach fragmentácie, dekontaminácie, spracovania použitých vzduchotechnických filtrov a použitých elektrických káblov, bitumenácie a triedenia rádioaktívneho odpadu.
7
tvorba bezpečnostných analýz súvisiacich s rádioaktívnym odpadom
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie pracovných činností, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24 ods. 3)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.