Riadiaci pracovník (manažér) v telekomunikáciách

Riadiaci pracovník (manažér) v telekomunikáciách plánuje, riadi a kontroluje činnosti súvisiace s výskumom, vývojom a prevádzkou v oblasti telekomunikácií. Zodpovedá za riadenie zmien v oblasti telekomunikácií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08
1330 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v oblasti informačných a komunikačných technológií
SK ISCO-08
1330003 - Riadiaci pracovník (manažér) v telekomunikáciách
Divízia SK NACE Rev. 2
Telekomunikácie
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v IT a telekomunkaciách

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
prezentovanie
V
vedenie ľudí
V
vyjednávanie
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
matematická gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
telekomunikačný manažment
7
hospodárska informatika
7
manažment
7
postupy a metódy vedenia porád
7
manažment pre stredných manažérov
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti rádiokomunikácií
7
marketing
7
ekonomika podnikateľského subjektu
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti telekomunikácií
7
technická prevádzka telekomunikácií
7
metódy a postupy hodnotenia výkonu zamestnancov
6
teoretická matematika
6
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
6
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
6
manažment veľkého podniku/spoločnosti
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zisťovanie informácií od organizácií a orgánov na prerokovanie projektov z oblasti telekomunikácií
7
riadenie skupín zamestnancov v prevádzke a údržbe rádiokomunikačných staníc a sietí
7
stanovovanie nápravných opatrení na odstraňovanie nedostatkov v oblasti telekomunikácií
7
medzinárodná spolupráca v rámci publikačnej činnosti v oblasti telekomunikácií
7
riešenie výskumných a vývojových úloh v oblasti telekomunikácií
7
rozbory kvality služieb a návrhov opatrení v oblasti prevádzky telekomunikácií
7
riadenie systému manažérstva kvality podľa ISO a organizačné zabezpečovanie auditov v oblasti telekomunikácií
7
metodické vedenie a koordinácia čiastkových výskumných činností v oblasti telekomunikácií
7
zabezpečovanie spolupráce so špecialistami ďalších profesií pri spracovávaní projektov v oblasti telekomunikácií
7
riadenie prác pri spracovávaní projektovej dokumentácie v oblasti telekomunikácií
7
riadenie výskumných pracovníkov v oblasti telekomunikácií
7
riadenie odborných tímov pri zapracovávaní projektovej dokumentácie v oblasti telekomunikácií
7
kontrola a zabezpečovanie plnenia zákonov, vyhlášok a noriem v oblasti telekomunikácií
7
stanovovanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v oblasti telekomunikácií
7
vedenie príslušnej dokumentácie v oblasti vývoja a výskumu telekomunikácií
7
autorský dozor, kontrola a pripomienkovanie projektov, legislatívy a koncepcií rozvoja v oblasti telekomunikácií
7
vyhodnocovanie podkladov na kontroly v oblasti telekomunikácií
7
konzultačné služby a metodické vedenie používateľov softvérových aplikácií v telekomunikáciách
7
riadenie skupín zamestnancov pri výstavbe mobilných rádioreleových trás
7
riadenie skupín zamestnancov pri prevádzke a montážach prenosových zariadení
7
riadenie skupín zamestnancov v prevádzke a údržbe zariadení rozhlasových a televíznych vysielačov a iných rádiokomunikačných zariadení
7
riadenie skupín zamestnancov telefónnych ústrední
7
rozhodovanie o zmenách cieľov a výstupov interného/externého projektu
6
riadenie komunikácie v internom/externom projekte
6
určovanie a kontrola dodržiavania pravidiel v projekte
6
riadenie časového priebehu interného/externého projektu
6
koordinácia úloh súvisiacich so zabezpečovaním hospodárskeho a sociálneho rozvoja
6
koordinácia spolupráce s ďalšími úsekmi organizácie
6
sledovanie taktiky budúcich súperov a ich analýza
6
posudzovanie efektívneho usporiadania pracovných procesov
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.