Odborný pracovník vymáhania pohľadávok a regresov

Odborný pracovník vymáhania pohľadávok a regresovOdborný pracovník vymáhania pohľadávok a regresov realizuje opatrenia na maximalizáciu návratnosti pohľadávok, navrhuje zmeny procesov v oblasti vymáhania dlhov. Vykonáva odbornú analýzu obsahovej a formálnej správnosti podkladov potrebných na vymáhanie pohľadávok a regresov. Vyhodnocuje, ktoré podklady je nevyhnutné zabezpečiť pre úspešné vymáhanie pohľadávok. Vyhotovuje ekonomickú kalkuláciu bonity pohľadávok a nákladov spojených s vymáhaním pohľadávok, monitoruje stav pohľadávok, vykonáva ich správu a pravidelne reportuje o stave vymáhania pohľadávok a regresov. Realizuje mimosúdne vymáhanie pohľadávok - komunikuje s dlžníkmi, realizuje ich upomínanie, navrhuje spôsoby splácania pohľadávok a regresov, sleduje dodržiavanie dohodnutých podmienok splácania, rieši sťažnosti a reklamácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávok. Pripravuje podklady na súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok, spolupracuje s externými spoločnosťami a advokátskymi kanceláriami vymáhajúcimi pohľadávky. Komunikuje a...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
7836/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKOdborný referent vymáhania pohľadávok
Odporúčaná úroveň vzdelania
J
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Minimálne 1 rok predošlej praxe v oblasti vymáhania pohľadávok a skúsenosť z bankového sektora, inkasnej spoločnosti alebo exekútorského úradu sú výhodou.
ISCO-08
3313
SK ISCO-08
3313003
ESCO
1808
SK NACE Rev. 2
K66,N82
CPA 2015
K66,N82
Príslušnosť k povolaniu
3313003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Náležitosti žaloby, náležitosti opravného prostriedku, náležitosti návrhu na začatie exekučného konania a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti súdnych rozhodnutí
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Rozsudok, platobný rozkaz a uznesenie.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) a súvisiace právne predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy súvisiace s pohľadávkami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, súvisiace vykonávacie predpisy, Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a pod., Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 373/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a interné smernice.
Perspektíva: Aktuálna
4
formy súdnych rozhodnutí
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Individuálne rozhodnutia v oblasti vymáhania pohľadávok a uplatňovania si nárokov, rozhodnutia inštitúcií EÚ a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy vymáhania pohľadávok a regresov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Súdy, advokátske kancelárie, exekútorské úrady, orgány činné v trestnom konaní, Sociálna poisťovňa, banky.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Súdne a mimosúdne.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ekonomická kalkulácia bonity pohľadávok a nákladov spojených s vymáhaním pohľadávok.
Perspektíva: Aktuálna
4
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
upomienkový proces pri vymáhaní pohľadávok a regresov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
interné normy poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Metodické pokyny, smernice, pracovné predpisy.
Perspektíva: Aktuálna
4
poistné podmienky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
produkty a služby poskytované poisťovňou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti poisťovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
modely výpočtu pohľadávok v oblasti finančných služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie vedenia pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
klasifikácia pohľadávok v oblasti finančných služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Členenie pohľadávok podľa typu dlžníka, doby omeškania, možnosti ich realizácie a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Smernice na ochranu osobných údajov, smernice týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti, vnútorné predpisy v oblasti vymáhania pohľadávok a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: A ich aplikácia pri konzultáciách pre spotrebiteľov v oblasti vymáhania pohľadávok, vypracovávanie odôvodnení, podkladov pre iné oddelenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou a poisťovacou činnosťou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie opatrení na zmeny postupov v oblasti vymáhania pohľadávok za účelom maximalizácie návratnosti pohľadávok poisťovne
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Návrh nových interných postupov poisťovne.
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring postupovania nevymožených pohľadávok súdnym exekútorom a mandátnej spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V súvislosti s pohľadávkami.
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie stavu pohľadávok a dodržiavania podmienok ich splácania
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Podľa stanovených kritérií, ako napríklad suma pohľadávok, doba omeškania, peňažné vyhodnotenie, zoznam dlžníkov, dátumy splatnosti a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring a analýza stavu pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kalkulácia bonity pohľadávok a nákladov spojených s vymáhaním pohľadávok
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výpočet výšky pohľadávok
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Istina, príslušenstvo, započítanie pohľadávok.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na vymáhanie pohľadávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pre súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok, vrátane spracovávania súdnych žalôb, exekučných návrhov, na analýzu tvorby a rozpúšťania opravných položiek, na postúpenie pohľadávok.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov pre súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok, vrátane spracovávania súdnych žalôb, exekučných návrhov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie súdnej dokumentácie, spisov, evidencie, korešpondencie, registrov a pod., ich príprava na archiváciu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti vymáhania pohľadávok.
Perspektíva: Aktuálna
4
vymáhanie pohľadávok prostredníctvom správneho výkonu, vrátane spracovania súdnych žalôb, exekučných návrhov, povoľovania splátkových kalendárov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Písomné a telefonické upomínanie klientov, navrhovanie spôsobov splácania pohľadávok, sledovanie dodržiavania splátkových dohôd.
Perspektíva: Aktuálna
4
reporting o stave vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V stanovenej periodicite pre manažment poisťovne.
Perspektíva: Aktuálna
4
sumarizácia a spracovanie podkladov na ich uplatnenie voči dlžníkom v konkurze, reštrukturalizácii a v oddlžení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poradenstvo a konzultácie v oblasti správy a vymáhania pohľadávok v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Konzultácie v rámci organizácie, konzultácie navonok, konzultácie vedúce k lepšiemu nastaveniu legislatívy.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a príprava podkladov pre spolupracujúce externé spoločnosti a advokátske kancelárie realizujúce vymáhanie pohľadávok pre poisťovňu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní v súvislosti s vymáhaním pohľadávok
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Poskytovanie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní.
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V súvislosti s vymáhaním pohľadávok, komunikácia s Národnou bankou Slovenska vo veci sťažností klientov v súvislosti s vymáhaním pohľadávok.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.