Ekonomický analytik, prognostik

Ekonomický analytik, prognostikEkonomický analytik, prognostik skúma a vyhodnocuje ekonomické údaje a informácie na mikroekonomickej a makroekonomickej úrovni. Na základe výskumu údajov o ekonomickej realite vytvára hodnoverné informácie o aktuálnej situácii a vývojových trendoch analyzovaného subjektu z hľadiska majetku, záväzkov, výnosov, nákladov, produktivity, ziskovosti, finančnej stability a podobne. Zostavuje relevantné prehľady, retrospektívne analýzy a prognózy budúceho ekonomického vývoja na úrovni organizácie, odvetvia, resp. celej ekonomiky. Formuluje odporúčania na riešenie súčasných alebo očakávaných ekonomických problémov, ako aj na využitie perspektívnych príležitostí. Na základe komplexného poznania ekonomických procesov poskytuje poradenstvo rôznym ekonomickým subjektom (vlastníkom a manažérom organizácií, zástupcom zamestnávateľov, zamestnancov, inštitúciám verejnej správy na regionálnej aj celoštátnej úrovni a pod.)....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
7830/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKEkonóm prognostik
ENCorporate analyst
ENBusiness forecaster
SKPodnikový analytik
ENEconomic analyst
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Odporúča sa prax minimálne dva roky v oblasti ekonomických analýz a prognózovania.
ISCO-08
2631
SK ISCO-08
2631002
ESCO
995
SK NACE Rev. 2
N82
CPA 2015
N82
Príslušnosť k povolaniu
2631002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
makroekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Fungovanie ekonomiky ako celku. Štruktúra, determinanty vývoja makroekonomických agregátov.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vymedzenie obsahu ukazovateľov, merných jednotiek a vzájomných väzieb medzi ukazovateľmi, s osobitným zameraním na ekonomickú interpretáciu.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomická štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Analýza a interpretácia číselných charakteristík ekonomických javov v konkrétnych podmienkach. Klasifikácie, číselníky a registre.
Perspektíva: Aktuálna
7
kvantitatívne metódy v ekonómii
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Komplex matematických a štatistických metód s potenciálom ich aplikácie na ekonomické dáta pri tvorbe kvantitatívne podložených argumentov pre rozhodovacie procesy.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Princípy uplatňované pri využívaní vzácnych statkov na produkciu tovarov a služieb a ich distribúciu medzi jednotlivcov, resp. domácnosti. Pozitívna a normatívna ekonómia. Systematické spájanie mikroekonomických a makroekonomických prístupov.
Perspektíva: Aktuálna
7
mikroekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ciele a princípy správania a rozhodovania individuálnych ekonomických jednotiek.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonometria
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Integrácia poznatkov z oblasti ekonómie, matematiky a štatistiky za účelom popísania a vysvetlenia podstaty ekonomických procesov, ich zákonitostí a vývojových tendencií.
Perspektíva: Aktuálna
7
prognostika
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Prognostické metódy, makroekonomické a mikroekonomické scenáre vývoja, verifikácia prognóz. Aktívna funkcia prognóz.
Perspektíva: Aktuálna
7
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Analýza finančného hospodárenia, riadenia peňažných tokov a kapitálovej štruktúry organizácie s ohľadom na riziko a faktor času. Aplikácia modelu diskontovaného cash flow pri posudzovaní návratnosti investícií v rámci vyhodnocovania návratnosti kapitálu vo vzťahu ku kreditnému riziku a faktora časovej projekcie investícií.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zamestnanosť, práca a mzdy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operačná analýza
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Optimalizácia ekonomických procesov prostredníctvom matematických a štatistických metód.
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná matematika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti matematického modelovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Matematické metódy zobrazovania ekonomickej reality prostredníctvom modelov so zameraním na využitie týchto metód na kvalifikovanú simuláciu a prognózu správania ekonomických subjektov.
Perspektíva: Aktuálna
7
analytické, štatistické a ekonometrické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7
štatistické prieskumy, štatistické vzorky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Východiská a princípy výberového skúmania. Metódy a techniky realizácie prieskumov a tvorby výberových vzoriek.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy vyhodnocovania štatistických prieskumov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: So zameraním na správnu interpretáciu výsledkov štatistických zisťovaní, osobitne pri výskume orientovanom na prognózovanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy spracovania dát a údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Import, export a tlač dát pri využívaní elektronických prostriedkov spracovania dát, vyhľadávanie a nahradzovanie chýbajúcich alebo chybných dát. Logické kontroly údajov.
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s dátami príslušného charakteru
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Realizácia matematických a štatistických operácií s dátami, princípy zoskupovania dát, tvorba vlastných kľúčov pre zoraďovanie a filtrovanie dát, eliminácia duplicitných hodnôt.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: So zameraním na možnosti efektívnej práce s rozsiahlymi súbormi ekonomických údajov systematicky alebo metodicky usporiadanými a jednotlivo prístupnými elektronickými prostriedkami, vrátane vedomostí z oblasti autorsko-právnej ochrany databáz a ochrany osobných údajov v databázach.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Komplexné podnikové hospodárstvo so zreteľom na osobitosti ekonomických subjektov v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ciele podnikateľského subjektu, meranie vstupov a výstupov ekonomického procesu a jeho zobrazenie v účtovných výkazoch. Celková produkcia, pridaná hodnota, čistá produkcia, výsledok hospodárenia, a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Výber vhodných metód s ohľadom na zámery merania, ciele vlastníkov, resp. manažmentu; komparácia výsledkov pri použití jednotlivých metód.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ciele, funkcie, druhy kalkulácií a rozpočtov, položky kalkulačných vzorcov a kalkulačné metódy uplatňované v závislosti na predmete činnosti ekonomického subjektu.
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Hodnotenie ekonomického subjektu pre interných aj externých záujemcov na základe finančno-ekonomických ukazovateľov a bilancií. Identifikácia a kvantifikácia činiteľov, ktoré determinovali doterajší vývoj ekonomického subjektu a anticipácia (výhľad) do budúcnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Metódy tvorby cien a cenových úprav vyplývajúce z cieľov ekonomického subjektu, interných a externých faktorov.
Perspektíva: Aktuálna
7
usmerňovanie miezd vo vzťahu k hospodárskym výsledkom podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Tvorba analýz a podkladov pre rozhodovanie manažmentu - na základe vzťahov miezd, zamestnanosti a produktivity.
Perspektíva: Aktuálna
7
výpočty a vyhodnocovanie mzdových ukazovateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Úroveň a diferenciácia miezd, zárobkov v podrobných členeniach, dynamika v čase.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomické vedomosti z oblasti sledovania nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Účtovníctvo ako najdôležitejšia zložka systému merania stavu ekonomiky, so zameraním na hodnototvornú schopnosť ekonomických subjektov a na efektívne vykazovanie údajov o ekonomických procesoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
verejné financie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: So zameraním na vzájomné súvislosti podnikovej ekonomiky a verejných financií, vplyv opatrení verejných financií na hospodárenie ekonomických subjektov, stabilizačnú a redistribučnú funkciu verejných financií, rozvojové verejné investície.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy kalkulácie nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spôsoby vyčísľovania položiek nákladov pripadajúcich na kalkulačnú jednotku v závislosti na charaktere ekonomických procesov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Tvorba a vyhodnocovanie finančných plánov so zameraním na finančné zdravie ekonomického subjektu. Ovládanie metód Managementu riadenia rizík.
Perspektíva: Aktuálna
7
kapitálové zdroje
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
majetok podnikateľského subjektu/organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dlhodobý majetok, zásoby, ceniny, pohľadávky, záväzky, vlastné imanie, úvery a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti daní a účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: So zameraním na vplyv daňovej legislatívy na správanie ekonomických subjektov a jeho účtovné zobrazenie.
Perspektíva: Aktuálna
7
podvojné účtovníctvo
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podstata a forma účtov, vznik, účtovanie, uzatváranie účtov a pod. S osobitným zameraním na možnosti ekonomickej analýzy vyplývajúce z podvojnosti účtovných zápisov a na význam ekonomických informácií zabezpečovaných prostredníctvom vedenia analytickej evidencie.
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné účtovné štandardy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Orientácia v medzinárodných dokumentoch z aspektu zabezpečenia medzinárodnej porovnateľnosti analytických a prognostických výstupov. medzinárodné účtovné štandardy (IAS) a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva (IFRS).
Perspektíva: Aktuálna
7
podnikové účtovné systémy, ekonomické informačné systémy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Efektívne informačno-komunikačné prostriedky vedenia účtovníctva a vyhodnocovania ekonomických procesov.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy prognózovania vývoja trhu práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Špecializované vedomosti v oblasti vzájomnej závislosti medzi ekonomickými činnosťami výroby tovarov, poskytovania služieb a zamestnanosťou (jej kvantitatívnou a kvalitatívnou stránkou).
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štatistických dátach
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie prognóz vývoja ekonomických ukazovateľov a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie, plánovanie a optimalizácia investičných zámerov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie účtov, prognóz vývoja ekonomických ukazovateľov a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane variantných (alternatívnych) scenárov budúceho vývoja, s rešpektovaním mnohostranných vzájomných súvislostí vo vývoji jednotlivých ekonomických ukazovateľov.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie podkladov a syntéz údajov pre prípravu ekonomických analýz a krátkodobých predikcií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: So zreteľom na postupnosť: zaznamenanie ekonomického javu - meranie - analýza - manažérske rozhodovanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické vymedzenie makroekonomických analýz a predikcií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: S praktickým uplatnením pri implementácii do vlastných predikčných modelov.
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie finančnej stratégie organizácie a riadenie finančných investícií
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V kontexte vývoja vonkajšieho prostredia organizácie, cieľov a preferencií vlastníkov, manažmentu, a i.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri tvorbe strategických finančných plánov, spracovávanie prognóz efektívnosti všetkých druhov investícií a vývoja na kapitálových trhoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kvantitatívne podložené argumentácie na podporu rozhodovacích procesov.
Perspektíva: Aktuálna
7
predkladanie návrhov opatrení na zlepšenie efektívnosti hospodárenia, dosiahnutia vyššej rentability a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V súlade so zámermi dlhodobého rozvoja organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie daňových modelov optimalizujúcich daňové zaťaženie v rôznych časových horizontoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti investícií, odpisovania majetku a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a sledovanie vývojových trendov štatistických ukazovateľov a zisťovanie príčin odchýlok od očakávaných parametrov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Uplatnenie efektívnych štatistických metód a štatistickej teórie pri skúmaní ekonomických javov.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a vyhodnocovanie financovania projektov, programov a aktivít
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane zohľadnenia nákladov obetovanej príležitosti (opportunity cost).
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie údajov zo štatistických súborov a databáz na účely plánovania, kalkulácií, rozborov, normatívov, resp. na kontrolné činnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Praktické uplatňovanie data mining, resp. data science na zabezpečenie kvalitných údajov na podporu rozhodovacích procesov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie likvidity a predĺženosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Výpočet ekonomických ukazovateľov, interpretácia ich hodnôt a vzájomných väzieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie ekonomických rozborov a analýz podľa potrieb organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: S nevyhnutnosťou poznania podstaty ekonomických procesov a špecifických charakteristík organizácie, resp. odvetvia ekonomických činností.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie efektívnosti investícií, realizácia kalkulácií a rozpočtov podľa požiadaviek manažmentu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Analýza číselných charakteristík s dôrazom na využiteľnosť interpretácie pre účely riadenia organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
rozbor účtovnej závierky a finančnej situácie podniku, vrátane interpretácie ukazovateľov ekonomickej výkonnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Komplexná analýza účtovnej závierky, resp. konsolidovanej účtovnej závierky v prípade skupiny účtovných jednotiek (konsolidovaného celku).
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie a rozbor efektívnosti a návratnosti všetkých druhov investícií, vyhodnocovanie vývoja v oblasti nákladovosti, rentability, produktivity a finančných ukazovateľov podľa štandardných účtovných výkazov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Komplexná analýza výkonnosti organizácie, odvetvia, resp. celej ekonomiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie, vyhodnocovanie a spracovávanie rozborov hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Na základe merania vstupov a výstupov ekonomických procesov.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie štatistických výstupov, ich analýza a publikácia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Participácia prostredníctvom tvorby analýz.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie výsledkov analýz a testov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: So zreteľom na produktivitu, mzdy a zamestnanosť.
Perspektíva: Aktuálna
7
interpretácia výsledkov štatistických zisťovaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pre potreby ekonomických analýz a prognóz.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vývoja vnútropodnikových a vonkajších ekonomických podmienok a ekonomických i finančných ukazovateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane vplyvu globalizačných trendov na interné procesy organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vývoja trhu, medzinárodných obchodných vzťahov a obchodnej činnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane analýzy názorov expertov v predmetnej oblasti.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýzy vývojových trendov a predpokladaných dosiahnutých finančných výsledkov organizácie, návrh čerpania finančných zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane identifikácie cieľov vlastníkov, manažmentu, zamestnancov, obchodných partnerov, resp. konkurencie.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a prognózy cenových podmienok na trhu a vývoja vnútropodnikových veličín ovplyvňujúcich ceny
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: S akcentom na vývoj produktivity, profitability, vplyv cien a fyzických množstiev na peňažný objem tržieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie finančných analýz a odporúčaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane aplikácie metód oceňovania hodnoty podniku, v kontexte účelu jeho oceňovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie odborných komentárov, posudkov a stanovísk k štatistickým výsledkom a vývojovým trendom
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pri rešpektovaní zásad presnosti, spoľahlivosti, odbornej nezávislosti, objektívnosti, zrozumiteľnosti, porovnateľnosti a relevantnosti.
Perspektíva: Aktuálna
7
makroekonomické a fiškálne modelovanie na potreby analýz, prognóz a hodnotenie fiškálnych dopadov makroekonomických a štrukturálnych politík
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: So zreteľom na vplyv konkrétnych makroekonomických opatrení na hospodárenie organizácií v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom kontexte.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava odborných podkladov pre prognózy vplyvov vonkajšieho prostredia na projekt
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane SWOT analýzy.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie dokumentácie štatistických zisťovaní, ich výsledkov a analýz
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Participácia na tvorbe analýz.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a spracovávanie podkladov na finančné analýzy a plánovanie
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: So zohľadnením indexov spotrebiteľských cien, indexov cien výrobcov, a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
interpretácia finančných výkazov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Ako sa dáta stávajú strategickým zdrojom pre firmy, bude sa zvyšovať ich zložitosť, narastie počet analyzovaných premenných ako aj typy a rýchlosť vykonávaných analýz. Takmer všetky analýzy, ktoré sa postupne v organizačných procesoch udomácnia, budú založené na strojovom učení („machine learning“ alebo ML) a rôznych metódach umelej inteligencie („artificial intelligence“, AI alebo UI). Približne do roku 2024 bude podľa trhových analytikov rozsah manuálnych a ad-hoc úkonov týkajúcich sa manažmentu dát a informácií redukovaný o minimálne 45%, a to najmä vďaka strojovému učeniu (ML) a automatizácii používajúcej rôzne prvky UI. Už do troch rokov sa očakáva, že polovica všetkých analytických dopytov bude generovaná skrz spracovanie hlasu a prirodzeného jazyka, čo bude znamenať významnú rolu UI ako iniciátora a interpretátora analýz. Jedna z kľúčových technológií podporujúcich UI a analytiku vo všeobecnosti sú tzv. grafové databázy (na rozdiel od dnes štandardných relačných, SQL riešení) – u týchto sa predpokladá 100% medziročný trhový nárast v najbližších troch až piatich rokoch.
Charakteristika:
Titulný obrázok Strojové učenie je proces použitia matematických modelov dát, pomocou ktorých sa počítač učí bez priamych inštrukcií. Technológia sa považuje za súčasť umelej inteligencie. Strojové učenie využíva algoritmy na identifikáciu vzorov v dátach, ktoré sa potom používajú na vytvorenie dátového modelu, ktorý dokáže formulovať predpovede. S väčším množstvom dát a viac skúsenosťami sú výsledky strojového učenia presnejšie. Vďaka prispôsobiteľnosti je možné technológiu využívať v situáciách, keď sa dáta neustále mena, kedy sa charakter požiadaviek alebo úloh stále posúva alebo kedy by naprogramovanie riešenia nebolo efektívne možné. Aplikácia strojového učenia v reálnom čase ukazuje, že je možné použiť nepretržitý tok transakčných dát a upravovať modely v reálnom čase, čo umožňuje nové spôsoby získavania analyzovaných informácií.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.