Podnikový právnik

Podnikový právnikPodnikový právnik plní úlohy na príprave právnych dokumentov, zmlúv, analýz a interných predpisov v organizácii a pod., kontroluje ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Podieľa sa na právnom audite organizácie. Koordinuje komunikáciu so spolupracujúcimi advokátskymi kanceláriami. Zastupuje zamestnávateľa pred súdmi a inými orgánmi pri riešení sporov, pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok a realizácii súvisiacich pracovných rokovaní. Vypracováva právne stanoviská k rôznym materiálom a poskytuje poradenstvo manažmentu organizácie v súlade s platnými právnymi predpismi. Podnikový právnik sa môže podieľať na sledovaní a pripomienkovaní návrhov právnych predpisov v oblasti podnikania danej organizácie, alebo aj na právnom posúdení a príprave podkladov pre zmeny v štruktúrach organizácie - pri jej organizačných zmenách.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
7823/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENCorporate lawyer
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Vhodné aj pre absolventa.
ISCO-08
2611
SK ISCO-08
2611001
ESCO
969
SK NACE Rev. 2
M69
CPA 2015
M69
Príslušnosť k povolaniu
2611001

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
podniková ekonomika
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Formy podnikania, podnikateľskej činnosti a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
právne vedy, právne princípy a zásady
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. Občianske právo, Obchodné právo, Trestné právo, Správne právo, Pracovné právo, Medzinárodné právo a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
mediačné postupy a pravidlá pri uzatváraní dohôd o náhrade škody
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Mediačné postupy.
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti návrhu oprávneného na začatie exekúcie a exekučných úkonov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy právnych aktov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania, stanoviská a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s finančnou kontrolou a vnútorným auditom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právny poriadok SR
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
etika v právnych službách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právna dokumentácia a jej náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy mimosúdneho riešenia sporov a ich mediácia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vedenia a archivácie právnych dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy využitia spisovej služby
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá a administratívne postupy na archiváciu dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
Elektronizácia dokumentov
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v oblasti mzdovej legislatívy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie a aplikácia všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem v oblasti personalistiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v dokumentoch, organizačnom poriadku a pod.
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v náležitostiach úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
orientácia v základných právnych normách a ustanoveniach s dôrazom na bezpečnosť právnej problematiky a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhotovovanie interných písomností
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a interných predpisov organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba, posudzovanie, kontrola a úprava právnych dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr.: Kontrola náležitostí právnych dokumentov dôležitých pre ich platnosť, vrátane kontroly dodržiavania lehôt z týchto dokumentov vyplývajúcich alebo súvisiacich s poskytovanými právnymi službami. Tvorba, posudzovanie, úprava a ukončovanie všetkých druhov zmlúv, ich aktualizácia podľa legislatívnych zmien. Vyhotovovanie písomného podania (žaloby, odvolania, dovolania a pod.) na súd alebo na iný orgán alebo protistrane.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie právnych rozborov, právnych stanovísk a analýz, navrhovanie možných riešení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a právne rozbory
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. sporných prípadov, návrhov zmlúv, obchodných podmienok a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a kompletizácia podkladov a dokladov potrebných pre poskytovanie právnej služby
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vybavovanie a vedenie právnej agendy v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia pracovného miesta
Elektronizácia dokumentov
7
vyhotovovanie návrhov zmlúv a ďalších listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Implementácia legislatívnych zmien do obchodných a pracovných zmlúv, obchodných podmienok, vnútorných predpisov a ďalších dokumentov.
Perspektíva: Aktuálna
7
spisovanie zmlúv, právnych podaní, žalôb, odvolaní, prípadne iných dokumentov alebo ich návrhov v súvislosti s hospodárskou činnosťou organizácie a jej ekonomickými vzťahmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhotovovanie, spisovanie a kompletizácia zmlúv, listín, zápisov, dokumentov, noriem, podaní, odvolaní, vyrozumení, rozhodnutí a pod.
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Napr. zmlúv, listín, zápisov, dokumentov, noriem, podaní, odvolaní, vyrozumení, rozhodnutí a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
podávanie návrhov, dovolaní, odvolaní, odôvodnení, podnetov, resp. sťažností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne poradenstvo a konzultácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Poskytovanie súčinnosti a právneho poradenstva manažmentu organizácie a jej zamestnancom v súlade s platnými právnymi predpismi.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
vyjednávanie s účastníkmi a zmluvné zabezpečenie komplexného interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zastupovanie organizácie pri správnych konaniach a rokovaniach
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie aplikácie medzinárodných zmlúv a dohôd
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zastupovanie klienta v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Presadzovanie ich záujmov v rámci zákonom povolených možností na súdnych pojednávaniach.
Perspektíva: Aktuálna
7
mimosúdne vymáhanie pohľadávok, vrátane spolupráce s ostatnými útvarmi finančnej inštitúcie pri ich vymáhaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie obchodno-právnych, občiansko-právnych, pracovno-právnych a ostatných právnych záležitostí organizácie/príslušného úradu, vrátane vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia úloh a činností podriadených zamestnancov a útvarov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie činností právneho úseku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie aplikácie právnych predpisov EÚ a judikatúry Súdneho dvora EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.