Riadiaci pracovník v oblasti správy a vymáhania pohľadávok

Riadiaci pracovník v oblasti správy a vymáhania pohľadávokRiadiaci pracovník v oblasti správy a vymáhania pohľadávok zastrešuje kontrolu a metodickú podporu procesov týkajúcich sa zabezpečenia vymáhania pohľadávok. Podieľa sa na plánovaní a tvorbe rozpočtov, organizuje a koordinuje činnosti súvisiace so správou a vymáhaním pohľadávok, monitoruje čerpanie nákladov a zodpovedá za plnenie plánov v požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch a za optimálne využitie pracovných a finančných zdrojov. Zodpovedá za právne správne a včasné vymáhanie pohľadávok a ich správu. Rozdeľuje príslušnú agendu medzi podriadených, kontroluje ich výstupy a usmerňuje ich činnosť tak, aby dochádzalo k čo najefektívnejšiemu vymoženiu pohľadávok. Zodpovedá za správne vedenie evidencie pohľadávok....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
7822/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKRiaditeľ odboru vymáhania pohľadávok
SKRiaditeľ úseku správy a vymáhania pohľadávok
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o zaškolení povinnej osoby k zákonu č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Doklad o zaškolení k zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
1346
SK ISCO-08
1346008
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
M69
CPA 2015
M69
Príslušnosť k povolaniu
1346008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
podniková ekonomika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistiky, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti pohľadávok.
Perspektíva: Aktuálna
7
exekútorské postupy a pravidlá, vrátane realizácie dražieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s pohľadávkami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 40/1967 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov, Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Mimosúdne vymáhanie pohľadávok, súdne vymáhanie pohľadávok (súdny výkon rozhodnutia, exekúcia, konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
digitálne spracovanie dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Implementácia modelov včasného varovania týkajúceho sa pohľadávok po lehote splatnosti: reporting v dobe splatnosti neuhradených pohľadávok, vyhodnocovanie uplatňovania príslušenstva / úrokov z omeškania / penále / strata získaných bonusov a rabatov / a nastavovanie Facility Limit (rámcov nezabezpečených limitov na dodávky a fakturáciu vo vzťahu k zákazníkom) s využitím umelej inteligencie.
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V oblasti správy a evidencie pohľadávok.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vyhodnocovanie údajov získaných napr. o bonite zákazníkov od tzv. informačných kancelárií.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Náležitosti dodávateľských, odberateľských faktúr, dobropisov, ťarchopisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy daňovej sústavy, druhy daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spotrebné dane, daň z pridanej hodnoty a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy oceňovania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane odpisovania nevymožiteľných pohľadávok a pod. Základná znalosť Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie vedenia pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy oceňovania majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dokumentácia súvisiaca s pohľadávkami organizácie a jej náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. zmluva (o pôžičke, úvere, kúpna zmluva, zmluva o dielo a iné zmluvy), faktúra, dodacie listy, doklady o prevzatí tovaru, objednávky, zmenky a ďalšie doklady súvisiace s pohľadávkou.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby zabezpečenia pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Preddavky od odberateľov, ručenie, zmluvná pokuta, zmenky, dokumentárny akreditív a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Účtovných dokladov.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie aktuálnosti a zmien právnych predpisov v oblasti vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie koncepčných a strategických cieľov útvaru pre správu a vymáhanie pohľadávok
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a určovanie postupov v oblasti spracovávania a vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola zabezpečovania predaja zábezpeky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring postupovania nevymožených pohľadávok súdnym exekútorom a mandátnej spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obhliadky a supervízia znaleckých posudkov na ohodnotenie nehnuteľností na zabezpečenie pohľadávky záložným právom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a kontrola stanovísk a vyjadrení k meritórnym problémom v oblasti vymáhania pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie analýz a reportov súvisiacich s vymáhaním a zabezpečovaním pohľadávok organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola vedenia evidencie súvisiacej s vymáhaním pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na príprave rozpočtu organizácie, vrátane vyhodnocovania jeho plnenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právna agenda pri správe pohľadávok v konkurzoch a reštrukturalizáciách
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Prihlasovanie pohľadávok v konkurze a reštrukturalizácii, podávanie žalôb pri popretí a neuznaní pohľadávok, účasť na súdnych pojednávaniach, účasť na schôdzach veriteľov, schvaľovanie rozvrhu výťažku z konkurzu, analýza reštrukturalizačného plánu, vypracovanie námietok k reštrukturalizačnému plánu, návrhu na zmenu plánu, návrh na neúčinnosť plánu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
činnosti súvisiace s postúpením pohľadávok, faktoring, predaj pohľadávky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo a konzultácie v oblasti správy a vymáhania pohľadávok v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Prerokovávanie zákazníckych limitov s obchodným oddelením. Spolupráca s právnym oddelením s cieľom voliť najlepšie a najúčinnejšie riešenie v čiastkových prípadoch porušenia platobnej morálky. Stanovovanie ratingov zákazníka/dlžníka s finančným oddelením organizácie. Určovanie opravných položiek a odpisovania nevymožiteľných pohľadávok a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s príslušnými úradmi, inštitúciami a organizáciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. súdy, mandátne spoločnosti a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie digitálnych technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie, motivovanie, hodnotenie a kontrola výkonu pracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie tímu špecialistov pre správu a vymáhanie pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadenie, vedenie, motivovanie a hodnotenie tímu špecialistov. Metodické usmerňovanie tímu špecialistov v oblasti správy a vymáhania pohľadávok.
Perspektíva: Aktuálna
7
výber zamestnancov do tímu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kooperácia s externými spoločnosťami zameranými na vymáhanie neštandardných pohľadávok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.