Riadiaci pracovník (manažér) autoservisu (vedúci servisu)

Riadiaci pracovník (manažér) autoservisu (vedúci servisu)Riadiaci pracovník (manažér) autoservisu (vedúci servisu) riadi, organizuje a komplexne zodpovedá za chod autoservisu a predaj náhradných dielov. Zodpovedá za dosiahnuté hospodárske výsledky, stanovenú kvalitu služieb, za dodávateľsko - odberateľské vzťahy, uplatňovanie moderných metód organizácie práce, hospodárne využívanie materiálu, energií, dodržiavanie štandardov výrobcu, príslušných predpisov a noriem. Riadiaci pracovník (manažér) autoservisu (vedúci servisu) zodpovedá za kvalitu servisu podľa predpísaných štandardov, plnenie štandardov kvality na zabezpečenie spokojnosti zákazníkov a trvalý rast spokojnosti zákazníkov. Kontroluje a usmerňuje spracovanie reklamácií a záruk, udržiava obchodné vzťahy s fleetovými klientmi, veľkoodberateľmi dielcov, správcami vozových parkov. Komunikuje s poisťovňami pri riešení poistných udalostí. Podieľa sa na tvorbe a optimalizácii odmeňovacích systémov, vytvára vhodné a motivujúce pracovné prostredie....
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
7400/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKVedúci servisu
SKRiaditeľ autoservisu
SKVedúci autoservisu
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: V závislosti od zamerania servisu.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
1439
SK ISCO-08
1439002
ESCO
337
SK NACE Rev. 2
G45
CPA 2015
G45
Príslušnosť k povolaniu
1439002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
marketing a reklama
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti audítorskej dokumentácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Príprava podkladov pre audit zástupcu výrobcu v oblasti servisu a náhradných dielov, znalosť pojmov a súvislostí: prechodné opatrenia, nápravné opatrenia, eskalačný proces, "mystery shopping",...
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zamerané na likvidáciu poistných udalostí motorových vozidiel.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie.
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy tvorby kalkulácií opráv vozidiel a podrobná znalosť kalkulačného programu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
konštrukcia, funkcie a časti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy diagnostiky motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektromobilita a alternatívne palivá
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
Nové trendy v strojárstve
4
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy konštruovania motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové trendy v strojárstve
4
metódy diagnostiky, údržby a opráv vozidiel s alternatívnym pohonom
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektromobilita a alternatívne palivá
4
virtuálny tréning
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Tréning pre nových zamestnancov, rekvalifikácie a pod. vo virtuálnom prostredí.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
4
odpadové hospodárstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základná znalosť zákona č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch s dôrazom na vyhradené prúdy odpadov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
4
postupy prijímania zákaziek
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém CRM
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadenie zákazníckych vzťahov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
4
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, pokročilá konektivita v logistických procesoch
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v pracovno-právnych predpisoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a v technickej dokumentácii motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie požiadaviek bezpečnostných predpisov pri manipulácii s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základné znalosti Zákona č. 79/2015 Z. z. - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
participácia na tvorbe a optimalizácii systému odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie a príprava marketingu servisu vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava finančného plánu autoservisu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava výkonového plánu autoservisu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie činnosti autoservisu alebo jeho časti (dielne)
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia mzdových zásad a predpisov v podmienkach organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účasť na auditoch organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Príprava podkladov pre audit zástupcu výrobcu v oblasti servisu a náhradných dielov, znalosť pojmov a súvislostí: prechodné opatrenia, nápravné opatrenia, eskalačný proces, "mystery shopping",...
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a posudzovanie bezpečnosti práce v autoservise
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie výkonnosti zamestnancov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne zmeny kalkulácií a cien podľa vývoja nákladov, spracovanie podkladov a výpočtov návrhov cien a cenových ponúk v autoservise
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie podkladov na účtovanie a kalkulácie v autoservise vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie druhu a množstva objednávaného tovaru a materiálu do skladu autoservisu na základe predpokladaného odbytu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, pokročilá konektivita v logistických procesoch
4
vyhodnocovanie rizík a prijímanie opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika porúch motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektromobilita a alternatívne palivá
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
Nové trendy v strojárstve
4
vedenie evidencie a agendy výkonov autoservisu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
4
vedenie evidencie a agendy servisu vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie podkladov na fakturáciu za vykonané autoservisné činnosti
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a koordinácia vzťahu s úradmi verejnej správy, so zákazníkmi, dodávateľmi, zástupcom výrobcu, poisťovňou, leasingovými spoločnosťami, dodávateľmi náhradných dielov, spotrebného materiálu
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií v autoservise
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a problémov v prevádzke autoservisu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia výberových konaní pre dodávateľov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zisťovanie spätnej väzby - follow up
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Navrhovanie a zabezpečovanie školení pre podriadených zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia virtuálnych tréningov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Tréning pre nových zamestnancov, rekvalifikácie a pod. vo virtuálnom prostredí.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
4
diagnostika a opravy vozidiel s alternatívnym pohonom
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektromobilita a alternatívne palivá
4
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Prideľovanie prác podriadeným zamestnancom. Priebežná kontrola plnenia stanovených úloh. Reorganizácia pridelených prác v prípade potreby.
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia riadenia kvality v servise vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia činnosti pracovníkov servisu motorových vozidiel a skladu náhradných dielov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažovanie vzťahov s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok S cieľom udržateľnosti a zníženia uhlíkovej stopy nastáva postupný prechod na elektrický, respektíve alternatívny pohon. Za alternatívu k benzínu a motorovej nafte považujeme plyn, kyslíkové palivá, rastlinné oleje a živočíšne tuky, elektrický, respektíve hybridný pohon, vodík a ďalšie. Elektromobilita je prevádzka dopravných prostriedkov s elektrickým pohonom. Pod dopravnými prostriedkami spadajúcich pod elektromobilitu zahŕňame elektrovozidlá, elektrické motocykle, elektro bicykle, ale takisto aj elektrické vlaky, električky, trolejbusy, metro, elektrické autobusy, lode či lietadlá. Dôležitou časťou elektromobility je zvyšovanie podielu využívania obnoviteľných zdrojov energií na zlepšenie klimatických podmienok. Z hľadiska napájania je dôležité rozdelenie podľa trakcie na závislé (priamo pripojené na elektrickú sieť) a nezávislé (prostredníctvom akumulátora, alebo kondenzátora). Elektromobilitou je možné lokálne ovplyvnenie emisií keď elektrovozidlá v mieste svojej prevádzky majú nulové emisie. Ďalší rýchly vývoj alternatívnych pohonov bude poháňaný aj znižovaním emisných limitov v jednotlivých krajinách sveta. Výzvou najbližšieho obdobia bude predovšetkým cenová dostupnosť vozidiel s alternatívnym pohonom, napr. pri elektromobiloch ide vývoj mimoriadne rýchlo vpred a hlavné komponenty – batérie sú čoraz výkonnejšie a čoraz cenovo dostupnejšie.
Charakteristika:
Titulný obrázok Znižovanie alebo optimalizácia surovinovej a energetickej náročnosti (vody, energií, atď.), vývoj alternatívnych možnosti ohrevu pri výrobe, využívanie čistejších technológií – menej náročných na výrobné vstupy, spotrebu energie a pod., recyklácia výrobkov, zvyšovanie životnosti výrobkov, vývoj nových materiálov vhodných na recyklovanie.
Charakteristika:
Titulný obrázok Smart technológie predstavujú rôzne aplikácie pri výrobe, používaní a recyklácii vozidiel s využitím nových postupov a technológií od senzorických systémov, prvkou umelej inteligenci a strojového učenia (AI) až po prvky ako blockchain alebo rozšírená a virtuálna realita (AR/VR). Medzi hlavné oblasti patrí interakcia medzi vodičom a vozidlom, vnímanie prostredia a rozoznávanie objektov v reálnom čase v dopravnej situácii a prvky pre zvýšenie bezpečnosti.
Charakteristika:
Titulný obrázok Virtuálna realita je technológia umožňujúca používateľovi ocitnúť sa v simulovanom prostredí, ideálne sprevádzané jeho interakciou s ním. Rozšírená realita je technológia, ktorá umožní zobrazenie reálneho obrazu sveta doplneného o objekty, ktoré sú vytvorené počítačom. Využívanie technológií virtuálnej a rozšírenej reality v priemyselnej výrobe prispieva k zvyšovaniu efektivity v oblasti dizajnu, montáže, kontroly kvality a zaisteniu bezpečnosti. Tieto technológie využívajú senzory, kamery, smart zariadenia a nositeľnú elektroniku, ako aj ďalšie nástroje priemyselného internetu vecí (IoT). Rozšírená a virtuálna realita sa vďaka IoT zbližujú do podoby zmiešanej reality, ktorá poskytuje plynulejší a realistickejší zážitok.
Charakteristika:
Titulný obrázok Rozhodujúcou úlohou strojárstva bude zásadným spôsobom prispieť k transformácii energeticky náročného spracovateľského priemyslu na využitie alternatívnych zdrojov energie v záujme dosiahnutia klimatickej neutrality. Inovačné úsilie bude smerovať k transformácii chemického a oceliarenského priemyslu na využívanie elektrochemických procesov bez fosílnych zdrojov, vybudovaniu energetickej infraštruktúry zásobujúcej priemysel z obnoviteľných zdrojov s využitím hybridných systémov, zvýšovaniu flexibility výrobných procesov schopných prostredníctvom uskladnenia využívať prebytky ako aj dotovať nedostatok dostupnej energie, implementácii zeleného vodíka ako energetického nosiča vo výrobných procesoch, náhrada fosílnych zdrojov tepla mikrovlnným, infračervným a indukčným ohrevom, vývoju vysokoteplotných (> 250 °C) tepelných čerpadiel, ako aj procesov, ktoré lepšie vyhovujú spaľovacím charakteristikám a zmenám v zložení biomasy a organického odpadu. Úlohou strojárstva bude vybudovať všetky priemyselné kapacity spĺňajúce nové energetické a environmentálne normy.
Charakteristika:
-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.