Riadiaci pracovník (manažér) autoservisu (vedúci servisu)

Riadiaci pracovník (manažér) autoservisu (vedúci servisu)Riadiaci pracovník (manažér) autoservisu (vedúci servisu) riadi, organizuje a komplexne zodpovedá za chod autoservisu a predaj náhradných dielov. Zodpovedá za dosiahnuté hospodárske výsledky, stanovenú kvalitu služieb, za dodávateľsko - odberateľské vzťahy, uplatňovanie moderných metód organizácie práce, hospodárne využívanie materiálu, energií, dodržiavanie štandardov výrobcu, príslušných predpisov a noriem. Riadiaci pracovník (manažér) autoservisu (vedúci servisu) zodpovedá za kvalitu servisu podľa predpísaných štandardov, plnenie štandardov kvality na zabezpečenie spokojnosti zákazníkov a trvalý rast spokojnosti zákazníkov. Kontroluje a usmerňuje spracovanie reklamácií a záruk, udržiava obchodné vzťahy s fleetovými klientmi, veľkoodberateľmi dielcov, správcami vozových parkov. Komunikuje s poisťovňami pri riešení poistných udalostí. Podieľa sa na tvorbe a optimalizácii odmeňovacích systémov, vytvára vhodné a motivujúce pracovné prostredie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Kód/revízia
7400/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKVedúci servisu
SKRiaditeľ autoservisu
SKVedúci autoservisu
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C+E podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: V závislosti od zamerania servisu.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
1439
SK ISCO-08
1439002
ESCO
337
SK NACE Rev. 2
G45
CPA 2015
G45
Príslušnosť k povolaniu
1439002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
marketing a reklama
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti audítorskej dokumentácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Príprava podkladov pre audit zástupcu výrobcu v oblasti servisu a náhradných dielov, znalosť pojmov a súvislostí: prechodné opatrenia, nápravné opatrenia, eskalačný proces, "mystery shopping",...
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
poisťovníctvo, druhy poistenia a rozsah ich poistného krytia
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
škodové priebehy jednotlivých skupín poistenia
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zamerané na likvidáciu poistných udalostí motorových vozidiel.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie.
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy tvorby kalkulácií opráv vozidiel a podrobná znalosť kalkulačného programu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
konštrukcia, funkcie a časti motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy diagnostiky motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektromobilita a alternatívne palivá
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
Nové trendy v strojárstve
4
právne predpisy o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia osobných motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy konštruovania motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové trendy v strojárstve
4
metódy diagnostiky, údržby a opráv vozidiel s alternatívnym pohonom
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektromobilita a alternatívne palivá
4
virtuálny tréning
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Tréning pre nových zamestnancov, rekvalifikácie a pod. vo virtuálnom prostredí.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
4
odpadové hospodárstvo
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základná znalosť zákona č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch s dôrazom na vyhradené prúdy odpadov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
4
postupy prijímania zákaziek
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
psychológia predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém CRM
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadenie zákazníckych vzťahov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
4
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, pokročilá konektivita v logistických procesoch
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v pracovno-právnych predpisoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a v technickej dokumentácii motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie požiadaviek bezpečnostných predpisov pri manipulácii s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základné znalosti Zákona č. 79/2015 Z. z. - Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
participácia na tvorbe a optimalizácii systému odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie a príprava marketingu servisu vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava finančného plánu autoservisu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava výkonového plánu autoservisu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie činnosti autoservisu alebo jeho časti (dielne)
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia mzdových zásad a predpisov v podmienkach organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účasť na auditoch organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Príprava podkladov pre audit zástupcu výrobcu v oblasti servisu a náhradných dielov, znalosť pojmov a súvislostí: prechodné opatrenia, nápravné opatrenia, eskalačný proces, "mystery shopping",...
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a posudzovanie bezpečnosti práce v autoservise
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie výkonnosti zamestnancov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne zmeny kalkulácií a cien podľa vývoja nákladov, spracovanie podkladov a výpočtov návrhov cien a cenových ponúk v autoservise
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie podkladov na účtovanie a kalkulácie v autoservise vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie druhu a množstva objednávaného tovaru a materiálu do skladu autoservisu na základe predpokladaného odbytu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, pokročilá konektivita v logistických procesoch
4
vyhodnocovanie rizík a prijímanie opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
diagnostika porúch motorových vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektromobilita a alternatívne palivá
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
Nové trendy v strojárstve
4
vedenie evidencie a agendy výkonov autoservisu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
4
vedenie evidencie a agendy servisu vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie podkladov na fakturáciu za vykonané autoservisné činnosti
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a koordinácia vzťahu s úradmi verejnej správy, so zákazníkmi, dodávateľmi, zástupcom výrobcu, poisťovňou, leasingovými spoločnosťami, dodávateľmi náhradných dielov, spotrebného materiálu
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Vrátane GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií v autoservise
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a problémov v prevádzke autoservisu
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia výberových konaní pre dodávateľov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zisťovanie spätnej väzby - follow up
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Navrhovanie a zabezpečovanie školení pre podriadených zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia virtuálnych tréningov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Tréning pre nových zamestnancov, rekvalifikácie a pod. vo virtuálnom prostredí.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Smart technológie v automobilovom priemysle a strojárstve
4
diagnostika a opravy vozidiel s alternatívnym pohonom
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektromobilita a alternatívne palivá
4
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Prideľovanie prác podriadeným zamestnancom. Priebežná kontrola plnenia stanovených úloh. Reorganizácia pridelených prác v prípade potreby.
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia riadenia kvality v servise vozidiel
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia činnosti pracovníkov servisu motorových vozidiel a skladu náhradných dielov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažovanie vzťahov s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.