Technik, kontrolór v železničnej doprave

Technik, kontrolór v železničnej dopraveTechnik, kontrolór v železničnej doprave sleduje, vyhodnocuje a koordinuje vývoj dopravnej situácie, technologických postupov prevádzky, analyzuje stav a prevádzkyschopnosť dopravných zariadení. Vykonáva kontrolnú činnosť v oblasti bezpečnosti železničnej dopravy, spolupracuje pri vydávaní predpisov a ich zmien v prevádzkových poriadkoch ŽST. Spolupracuje pri vyšetrovaní mimoriadnych a nehodových udalostí. Vykonáva technické činnosti dopravných mechanizačných prostriedkov. Zabezpečuje technický dozor, spracováva investičné zámery a projekty a projektovú dokumentáciu stavieb a zariadení súvisiacich so železničnou dopravou v rozsahu svojich kompetencií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7052/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKRevízny technik
SKTechnický zamestnanec v doprave
SKKontrolór bezpečnosti v doprave
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31 a § 32)
Preukaz obsluhovateľa dopravných zariadení podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (§ 30)
Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119002
ESCO
1197
SK NACE Rev. 2
H52
CPA 2015
H52
Príslušnosť k povolaniu
3119002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy používané na analýzu infraštruktúry pre výskum, vývoj a inovácie a prípravu návrhov na jej výstavbu, údržbu a využitie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy inštruktorstva dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia pri automatizácii dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Kontrolná činnosť v oblasti bezpečnosti železničnej dopravy
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizácia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
4
spôsoby využívania 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V železničnej doprave.
Perspektíva: Aktuálna
4
technická normalizácia a projektovanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
robotika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dopravná geografia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy, predpisy a pravidlá železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy revízie a inšpekčných prehliadok určených technických zariadení na dráhe
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v grafikone vlakovej dopravy a v ďalších informáciách železničnej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
monitorovanie automatizovaných zariadení
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a predpisov v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola priebehu železničnej nakládky a vykládky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania prepravných podmienok na železnici
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
presadzovanie inovatívnych myšlienok pri využívaní digitálnych technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
zabezpečovanie podkladov a sumarizovanie dokumentácie k predprojektovej a projektovej príprave stavieb v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a riešenie mimoriadnych udalostí v železničnej prevádzke
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizovanie údržby dopravných prostriedkov pomocou BIG DATA
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Budúca
4
používanie informačných systémov v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha zabezpečovacieho a informačného zariadenia v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia činností železničných zamestnancov podľa zmenového plánu a grafikonu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia posunu hnacích vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia vlakovej dopravy v stanici a v medzistaničnom úseku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia posunu vagónov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia dopravných prostriedkov bude realizovaná prostredníctvom umelej inteligencie, predovšetkým z pohľadu uľahčenia výkonu práce obsluhujúceho personálu a to v celom kontexte zabezpečovania ich prevádzky. Bezpečná a spoľahlivá prevádzka takýchto systémov vyžaduje rad senzorov, ktoré merajú okolie vozidla (polohu, prekážky), spoľahlivé a bezpečné prepojenie medzi ostatnými vozidlami a náležitou infraštruktúrou. Príklad využitia: bezdrôtová vysokorýchlostná komunikácia viacerých senzorov s operačnými systémami vozidiel a infraštruktúry s cieľom automatizovať a zefektívniť prevádzku.
Charakteristika:
Automatizácia v logistických procesoch zahŕňa: Automatické triedenie zásielok; Automatické sledovanie zásob; Systémy automatizovaného ukladania a vyhľadávania zásielok. Automatizácia ale nepredstavuje iba transformáciu skladu. Jedna z ďalších významných prognóz vzťahujúcich sa k tomuto odvetviu je transformácia doručovania zásielok na poslednom úseku doručenia. Pre tento účel sa už vo svete testujú napr. drony a roboty. Najväčšou výhodou, okrem rýchlosti a efektivity týchto operácií, je schopnosť ponúknuť vzdialeným zákazníkom rovnakú úroveň služieb, akú majú zákazníci v mestách.
Charakteristika:
Budúce dopravné systémy musia predovšetkým odbremeniť akékoľvek zásahy v súčasných systémoch zo strany cestujúcej verejnosti. V konečnom dôsledku musia pre dopravcu zabezpečiť poskytovanie uceleného pohľadu na kvalitu poskytovaných služieb vo verejnom záujme. Odbavovacie systémy a ich prepojenie na prevádzkové systémy dopravného prostriedku zhodnotia efektívnosť a účelnosť poskytovanej služby. Napr. automatizácia manipulácie s batožinou na dopravných termináloch (detekčná kontrola osôb a batožiny, preprava, skladovanie, vyhľadávanie, nakladanie a vykladanie a pod.). Príklad využitia: napr. inteligentné systémy nakladania s batožinou na letiskách.
Charakteristika:
Titulný obrázok Online technológie pre poskytovanie ultrarýchleho prenosu dát vo virtuálnej komunikácii, online komunikačné a prezentačné zručnosti. Umožní ďalší rozmach progresívnych služieb a aplikácií pre ľudí a firmy.
Charakteristika:
Do budúcnosti sa musí počítať s implementáciou diaľkového dohľadu a riadením dopravy realizovaným centrálne. V oblasti železničnej dopravy je očakávané využitie nasledovné: v procese modernizácie a dispečerizácie tratí za podmienok zvyšovania nárokov vo vzťahu k spoľahlivosti prevádzky železničnej infraštruktúry sa stále viac zvyšujú nároky ohľadne výkonu diaľkového dohľadu nad prevádzkou silnoprúdových zariadení. Do budúcna budú pod drobnohľadom diaľkového dohľadu silnoprúdové zariadenia ako napr. elektrický ohrev výhybiek a vonkajšie osvetlenie, náhradné zdroje elektriny a pod. Implementácia diaľkového dohľadu v riadiacich systémoch bude nastavená tak, aby mal elektrodispečer priamo v systéme komplexný prehľad o stave predmetných zariadení so štandardnými dopadmi ohľadne vizualizácie, avizovania, protokolovania.
Charakteristika:
Titulný obrázok Denná sumarizácia prevádzkových údajov dopravných prostriedkov a ich vyhodnocovanie systémom umelej inteligencie bude prvým krokom oddelenia údržby a prevádzky u súčasných dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme vo verejnej osobnej doprave. V konečnom dôsledku sa uskutoční centralizácia údržbárskych prác, čo skráti celý proces údržby. Takýto spôsob údržby bude mať pozitívny dopad na logistiku a zásobovanie náhradnými dielcami. Možný spôsob implementácie: vykonávanie prevažnej časti údržbárskych prác personálom v centralizovaných strediskách údržby; vykonávanie niektorých údržbárskych prác na diaľku z týchto stredísk (softvérové aktualizácie, vysielanie špecializovaných posádok na miesto výkonu údržby). Príklad využitia: s nástupom modernizácie a elektronizácie bude časť servisných zásahov a kontrol realizovaných na diaľku z operačných stredísk (kontroly, aktualizácie systémov a softvérov, plánovanie servisných zásahov).
Charakteristika:
Titulný obrázok Ako sa dáta stávajú strategickým zdrojom pre firmy, bude sa zvyšovať ich zložitosť, narastie počet analyzovaných premenných ako aj typy a rýchlosť vykonávaných analýz. Takmer všetky analýzy, ktoré sa postupne v organizačných procesoch udomácnia, budú založené na strojovom učení („machine learning“ alebo ML) a rôznych metódach umelej inteligencie („artificial intelligence“, AI alebo UI). Približne do roku 2024 bude podľa trhových analytikov rozsah manuálnych a ad-hoc úkonov týkajúcich sa manažmentu dát a informácií redukovaný o minimálne 45%, a to najmä vďaka strojovému učeniu (ML) a automatizácii používajúcej rôzne prvky UI. Už do troch rokov sa očakáva, že polovica všetkých analytických dopytov bude generovaná skrz spracovanie hlasu a prirodzeného jazyka, čo bude znamenať významnú rolu UI ako iniciátora a interpretátora analýz. Jedna z kľúčových technológií podporujúcich UI a analytiku vo všeobecnosti sú tzv. grafové databázy (na rozdiel od dnes štandardných relačných, SQL riešení) – u týchto sa predpokladá 100% medziročný trhový nárast v najbližších troch až piatich rokoch.
Charakteristika:
Rozvoj palubného infotaimentu pre cestujúcich (informácie o jazde, príchode, poveternostných podmienkach, využívanie aplikácií, plánovanie cesty od dverí k dverám, objednanie palubných služieb z miesta, objednanie občerstvenia, sledovanie TV atď. Služby sú aplikovateľné napr. v rámci infotaimentu na palube, mobilných aplikácií, prípadne inovatívnych web stránkach dopravcov. Príklad využitia: digitálne služby na palube, digitalizácia termínálov a pod.
Charakteristika:
Prechod od preventívnej údržby strojov, zariadení a vozidiel (plán nastavený priemerom alebo štatistikou životnosti) na flexibilnú prediktívnu údržbu založenú na aktuálnych online dátach a analýze skutočného stavu. Cieľom je zníženie prestojov vozidiel vo vzťahu k počtu vozidiel v dennej prevádzke. Vyhodnocovanie denne získaných údajov prevádzke zabezpečí sústavnú bezpečnosť prevádzky dopravných prostriedkov a zefektívnenie finančných nákladov. Príklad využitia: údržba sa plánuje na základe reálnych dát zo senzorov nie na základe periodickej výmeny náhradných dielov. Redukcia väčších porúch včasnou diagnostikou.
Charakteristika:
Automatizované poštové terminály na podanie/vyzdvihnutie zásielok. Príklad využitia: model "Zásielkovne".
Charakteristika:
-
Charakteristika:
Titulný obrázok Termín "Cloud computing" umožňuje firmám využívať cudzie výpočtové zdroje, ako sú dátové úložiská, virtuálne servery, aplikácie a pod. Vďaka tomu si podniky nemusia budovať a udržiavať vlastnú výpočtovú infraštruktúru (napr. nákup softvérov a ich údržba). Cloudové riešenia ukladajú firemné údaje v dátových centrách.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.