Dispečer, výpravca v železničnej doprave

Dispečer, výpravca v železničnej dopraveDispečer, výpravca v železničnej doprave riadi, kontroluje a vyhodnocuje technologické procesy železničnej dopravnej prevádzky, rieši mimoriadne prevádzkové situácie, koordinuje a kontroluje práce pri výlukách, preprave vozňových zásielok, koordinuje prevádzku koľajových vozidiel a mechanizmov. Dispečer v prípade výnimočných situácií (výluka, nehoda, nepriaznivý vplyv počasia, atď.) spracováva operatívne príkazy, informácie o predpokladaných meškaniach vlakov. Rozhoduje o tvorbe zmenového plánu, objednávok trás vlakov, o zmene záťaže nákladnej dopravy, vrátane susedných zahraničných železničných správ. Výpravca riadi a zabezpečuje vlakovú dopravu v pridelenom obvode železničnej stanice, trate alebo na diaľkovo obsluhovaných tratiach. Riadi a kontroluje posun a vlakotvornú činnosť, obsluhuje zabezpečovacie zariadenia a príslušné informačné systémy riadenia železničnej dopravy. Po dopravnej stránke koordinuje práce prislúchajúcich zamestnancov v dopravnom bode, v priľahlom medzistanič...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7050/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKHlavný dispečer
SKÚstredný dispečer
SKPrevádzkový dispečer
SKRušňový dispečer
SKKontrolný dispečer
SKVozňový dispečer
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a Posudok o psychickej spôsobilosti podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov (§ 12 a 13)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31 a § 32)
Doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 32) a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach (§ 23)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Pred zaradením do funkcie dispečera výkon výpravcu min. 24 mesiacov.
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119001
ESCO
1862
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
3119001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
medzinárodné zmluvy a dohovory
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti dráh
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti dopravy na dráhach
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inteligentné informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dopravná geografia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy, predpisy a pravidlá železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky prepravy osôb a nákladu na železnici
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady tvorby technologických postupov v železničnej doprave a preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy riadenia a koordinácie dopravy a prevádzky na dráhe
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a pravidlá zostavovania vlakových súprav
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štandardizované postupy v rámci činnosti výpravcu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
návesti a výhybky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
železničný posun
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy riešenia mimoriadnych udalostí, výluk a nehôd na železničnej dopravnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy interoperability v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy tvorby a použitia grafikonu vlakovej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a princípy využitia dopravných trás a prevádzky železničných koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inteligentné dopravné systémy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v príslušných právnych predpisoch, vnútorných predpisoch a technologických postupoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola bezpečnosti vlakovej cesty
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a kontrola technologických procesov železničnej dopravnej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie a kontrola železničného posunu a vlakotvornej činnosti
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola voľnosti vlakovej cesty a sledovanie jazdy vlaku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola podmienok na príchod a odchod vlaku do/zo stanice
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komplexné hodnotenie prevádzkovej situácie v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnotenie plnenia grafikonu vlakovej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dokumentácie prevádzky v pridelenom obvode siete ŽSR
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie komplexnej dokumentácie na bezpečný a včasný odchod vlakov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie aplikácie medzinárodných zmlúv a dohôd
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a riešenie mimoriadnych udalostí v železničnej prevádzke
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca so zahraničnými železničnými podnikmi v oblasti interoperability
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri riešení dopravných a výlukových prác na železničnej dopravnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
praktické používanie informačno-komunikačnej technológie/aplikácie/systému/procesu/domény
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie informačných systémov v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia v železničnej stanici
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizovanie prepravnej služby na železničnej stanici
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne riešenie mimoriadnych udalostí počas prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia a koordinácia prepravy, príprava denných a týždenných plánov prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie dopravnej služby na železničnej stanici
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia vlakovej dopravy v stanici a v medzistaničnom úseku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia prevádzky v pridelenom obvode siete ŽSR
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Inšpekcia a monitoring zariadení a infraštruktúry. Využitie na ťažko dostupných miestach. Možnosti využitia napr. vizuálna kontrola železničnej trate, mostov, tunelov, priecestí, resp. využitie na za pomoci termovízie – kontrola systémov ohrevu výhybiek a pod. Príklad využitia: Napr. vizuálna kontrola železničnej trate, mostov, tunelov, priecestí, resp. využitie za pomoci termovízie – kontrola systémov ohrevu výhybiek a pod.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia dopravných prostriedkov bude realizovaná prostredníctvom umelej inteligencie, predovšetkým z pohľadu uľahčenia výkonu práce obsluhujúceho personálu a to v celom kontexte zabezpečovania ich prevádzky. Bezpečná a spoľahlivá prevádzka takýchto systémov vyžaduje rad senzorov, ktoré merajú okolie vozidla (polohu, prekážky), spoľahlivé a bezpečné prepojenie medzi ostatnými vozidlami a náležitou infraštruktúrou. Príklad využitia: bezdrôtová vysokorýchlostná komunikácia viacerých senzorov s operačnými systémami vozidiel a infraštruktúry s cieľom automatizovať a zefektívniť prevádzku.
Charakteristika:
Titulný obrázok -
Charakteristika:
Titulný obrázok Sumarizácia všetkých údajov z prevádzky dopravných prostriedkov viacerých dopravcov na účely porovnávania celej škály technických údajov ich prevádzky a následné využívanie týchto údajov v procese ich vývoja a montáže u výrobcu. Spolupráca výrobcu a dopravcu na účely výroby takýchto dopravných prostriedkov novej generácie a to nielen z pohľadu ich autonómnosti. Získavanie veľkého množstva údajov zo zariadení ich jednotlivých komponentov, infraštruktúry, prevádzkového prostredia ich následným spracovaním a vyhodnocovaním s cieľom online optimalizácie a zefektívňovania prevádzky a údržby zariadení, majetku a pod. Príklad využitia: online spracovanie veľkého množstva dát v reálnom čase.
Charakteristika:
Automatizácia bude musieť zabezpečovať predovšetkým systémy prostriedkov pre bezpečnú dopravnú cestu tak, aby autopilot riešil len bezpečnosť prevádzky dopravného prostriedku, prípadne jej zlyhania. Hlavným zdrojom pre realizáciu takejto automatizácie dopravných procesov sa stane umelá inteligencia prepojená na systémy integrovaných dopravných systémov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Nahradenie dokumentov v papierovej forme digitálnymi formami, paperless management, jednoduchšia archivácia, eliminácia strát, zálohovanie, možnosť okamžitých úprav.
Charakteristika:
Do budúcnosti sa musí počítať s implementáciou diaľkového dohľadu a riadením dopravy realizovaným centrálne. V oblasti železničnej dopravy je očakávané využitie nasledovné: v procese modernizácie a dispečerizácie tratí za podmienok zvyšovania nárokov vo vzťahu k spoľahlivosti prevádzky železničnej infraštruktúry sa stále viac zvyšujú nároky ohľadne výkonu diaľkového dohľadu nad prevádzkou silnoprúdových zariadení. Do budúcna budú pod drobnohľadom diaľkového dohľadu silnoprúdové zariadenia ako napr. elektrický ohrev výhybiek a vonkajšie osvetlenie, náhradné zdroje elektriny a pod. Implementácia diaľkového dohľadu v riadiacich systémoch bude nastavená tak, aby mal elektrodispečer priamo v systéme komplexný prehľad o stave predmetných zariadení so štandardnými dopadmi ohľadne vizualizácie, avizovania, protokolovania.
Charakteristika:
Optimalizácia prepravy na základe online informácií zo senzorov z vozidiel, infraštruktúry (napr. trať, výhybky) ale aj informácií o externých podmienkach pre prevádzkovanie, napr. klimatické a poveternostné podmienky, množstvo pasažierov (nákladu) a pod. Príklad využitia: prepojenie zariadení a infraštruktúry prostredníctvom senzorovej technológie.
Charakteristika:
Európsky systém riadenia jazdy vlakov (nazývaný tiež jednotný systém európskeho vlakového zabezpečovača), ktorého cieľom je zaistiť prenos informácií z riadiacich systémov v staniciach a medzistaničných úsekoch na hnacie vozidlo a jednotným spôsobom vyjadrovať rušňovodičovi podmienky na jazdu vlaku. Príklad využitia: ETCS pozostáva z traťovej a z mobilnej časti, umožňuje vzájomnú komunikáciu a výmenu potrebných informácií a príkazov medzi traťovou a vlakovou časťou systému v reálnom čase a kontrolu ich dodržiavania pri jazde vlaku. Hlavnou úlohou stacionárnej traťovej časti ETCS je generovanie oprávnení na jazdu vlaku a ich odovzdanie, spolu s ďalšími potrebnými údajmi, mobilnej časti ETCS. Hlavnou úlohou mobilnej časti ETCS je kontrola dodržiavania stanovených hraničných limitov pre jazdu vlaku na základe prijatých údajov z traťovej časti ETCS.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.