Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej doprave

Riadiaci pracovník (manažér) v železničnej dopraveRiadiaci pracovník (manažér) v železničnej doprave riadi, koordinuje, plánuje, kontroluje a organizuje činnosti v oblasti železničnej dopravy, prepravy a železničných koľajových vozidiel. Stanovuje vízie, misie a strategické ciele podniku vo všetkých oblastiach. Určuje systém riadenia výkonnosti, strategické rozvojové zámery, investičné zámery z vlastných zdrojov a investičné projekty s využitím eurofondov. Vyhodnocuje ekonomické, obchodné a prevádzkové výsledky železničnej dopravnej a prepravnej činnosti a výsledky v oblasti ľudských zdrojov. Rieši koncepciu a realizuje opatrenia, nariadenia a rozhodnutia na zabezpečovanie chodu železničnej dopravy a prepravy, jej ekonomických, obchodných, organizačných a správnych činností. Nastavuje koncepciu rozvoja a riadenia ľudských zdrojov podniku. Stanovuje a zabezpečuje technologické a organizačné postupy a technicko-organizačné opatrenia. Riadi, kontroluje, motivuje a hodnotí zamestnancov. Reprezentuje a spolupracuje so zahraničnými žel...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7049/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKRiaditeľ úseku, sekcie, odboru
SKRiaditeľ organizačnej jednotky
SKPrednosta správy, úseku, strediska
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
1324
SK ISCO-08
1324001
ESCO
138
SK NACE Rev. 2
H49,H52
CPA 2015
H49,H52
Príslušnosť k povolaniu
1324001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketing
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy obchodného vyjednávania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné zmluvy a dohovory
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti dráh
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti dopravy na dráhach
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inteligentné informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodno – záväzkové vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá procedúr činností predstavenstva, dozornej rady a ďalších štatutárnych orgánov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna správa a samospráva v oblasti železničnej dopravy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normy, predpisy a pravidlá železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky prepravy osôb a nákladu na železnici
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby technologických postupov v železničnej doprave a preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia prevádzkovej činnosti pracoviska v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy riadenia a koordinácie dopravy a prevádzky na dráhe
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a postupy riešenia mimoriadnych udalostí, výluk a nehôd na železničnej dopravnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy interoperability v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a princípy využitia dopravných trás a prevádzky železničných koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inteligentné dopravné systémy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch SR a EÚ v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v informačných systémoch v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba návrhov a stanovísk v oblasti výkonov vo verejnom záujme
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie pravidelnej a mimoriadnej údržby železničných koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola zabezpečovania predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie a rozhodovanie o jej obchodnej stratégii
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza hospodárskych výsledkov spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie priamo podriadených zamestnancov a spolupráca na vytváraní personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Organizácia práce, kontrola plnenia úloh, motivovanie a hodnotenie zamestnancov na svojom úseku.
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca so zahraničnými železničnými podnikmi v oblasti interoperability
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri riešení dopravných a výlukových prác na železničnej dopravnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie informačných systémov v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie integrovaných dopravných systémov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie záchranných prác pri mimoriadnych udalostiach na železnici
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment financovania, marketingu a personálnej politiky podniku v doprave a preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie prevádzkovej činnosti železničnej stanice
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, koordinácia a kontrola dodržiavania technologických, organizačných a pracovných postupov v železničnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, plánovanie, organizovanie, koordinovanie a kontrola prepravných pracovísk
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie marketingovej stratégie organizácie/podniku/spoločnosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment financovania projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie optimalizácie procesov, využívania prostriedkov a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia personálnej a sociálnej politiky v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
komplexné riadenie dopravnej činnosti vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, koordinácia a kontrola prevádzky a údržby železničných koľajových vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia prác pri mimoriadnych udalostiach a nehodách na železničnej dopravnej ceste
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a kontrola vývoja tržieb a nákladov v železničnej doprave a preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie obchodu a marketingu v železničnej doprave a preprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Integrované dopravné systémy postavené na preferencií verejnej osobnej dopravy budú zárukou efektívneho využívania dopravných prostriedkov nielen v mestských aglomeráciách spolu s dostupnosťou ďalších informácií mestského charakteru – čipová mestská karta – do budúcnosti bude zabezpečovať komplexnosť informácií pre plánovanú dopravnú cestu každého občana a návštevníka mesta. V danom systéme pôjde o poskytovanie inteligentných služieb celomestského charakteru bezdrôtovým prepojením.
Charakteristika:
Transportné služby šité na mieru zákazníkovi – dostupnosť produktov a služieb ihneď na požiadanie.
Charakteristika:
Titulný obrázok Rozvoj aplikačných platforiem združujúcich jednotlivé druhy dopravy s umožnením presného plánovania prepravy od dverí k dverám. Využitie platforiem napr. pri multimodálnych plánovaniach ciest, rezerváciách, objednávkach, platbách a pod.). Príklad využitia: využitím a vyhodnotením údajov napr. z elektronických aplikácií pre plánovanie prepravy, navigácií, elektronického nákupu lístkov, aplikácií pre cyklistov, polohe mobilných zariadení atď. môžu poskytovatelia dopravy resp. samosprávy efektívnejšie plánovať druhy dopravy, prepravný takt, prepravné časy, investície do infraštruktúry atď., ako aj spoznať prepravné správanie zákazníkov.
Charakteristika:
Titulný obrázok -
Charakteristika:
Titulný obrázok Postupné zavádzanie inteligentných dopravných prostriedkov do dennej praxe vo verejnej osobnej doprave si vyžiada prevádzkovanie týchto prostriedkov ekonomicky efektívne a podľa spoločenskej objednávky. Tento proces bude možné realizovať len prostredníctvom využívania umelej inteligencie t.j. prepojenia, sumarizácie a vyhodnocovania obrovského množstva údajov od jednotlivých dopravcov. Inteligentné dopravné systémy tak v konečnom dôsledku ponúknu požadovaný efekt. Inteligentné dopravné systémy musia byť postavené na princípe preferencie verejnej osobnej dopravy voči individuálnej automobilovej doprave. Príklad využitia: napr. vďaka komunikácii dopravného prostriedku s dopravnými značkami, semaformi, online reálnymi dopravnými údajmi, môže vozidlo optimalizovať svoju rýchlosť a zabrániť vzniku dopravných zápch. Príklad využitia: využitie umelej inteligencie pri riadení objednávok a dopravných schém pre splnenie čoraz komplexnejších a náročnejších očakávaní zákazníkov so zreteľom na optimalizáciu nákladov a služieb. Smart-parking a parking v satelitných oblastiach v rámci integrovanej dopravy.
Charakteristika:
Titulný obrázok Rozvoj využívania alternatívnych pohonov, využívanie analytických výstupov, automatizácie, digitalizácie a IoT pri optimalizácii prepravnej rýchlosti a kapacít, prevádzkových podmienok atď. s cieľom dosahovať energetické úspory. Elektrifikácia v železničnej doprave, rozvoj alternatívnych pohonov (vodíkové dopravné prostriedky), energetická efektívnosť. Príklad využitia: napr. v elektromobilite.
Charakteristika:
Titulný obrázok Doprava je jedným z najväčších znečisťovateľov životného prostredia. Dopravcovia do budúcnosti budú musieť reštrukturalizovať svoju technickú infraštruktúru na zabezpečenie používania alternatívnych pohonných médií, čo si vyžiada vysokú automatizáciu a robotizáciu procesu ich čerpania do dopravných prostriedkov. Rozvojom automatizácie v oblasti fotovoltiky bude možné znižovať energetickú náročnosť svojej infraštruktúry a zvyšovať ochranu životného prostredia. Bezdrôtový prenos elektrickej energie sa bude využívať v prevádzke elektrobusov pri dobíjaní ich batérií. Lietadiel a bezpilotných lietajúcich prostriedkov, CNG, LNG, elektrobusy, hybridné vozidlá, vozidlá na vodíkový pohon. Príklad využitia: napr. vodíkový vlak.
Charakteristika:
Titulný obrázok Sumarizácia všetkých údajov z prevádzky dopravných prostriedkov viacerých dopravcov na účely porovnávania celej škály technických údajov ich prevádzky a následné využívanie týchto údajov v procese ich vývoja a montáže u výrobcu. Spolupráca výrobcu a dopravcu na účely výroby takýchto dopravných prostriedkov novej generácie a to nielen z pohľadu ich autonómnosti. Získavanie veľkého množstva údajov zo zariadení ich jednotlivých komponentov, infraštruktúry, prevádzkového prostredia ich následným spracovaním a vyhodnocovaním s cieľom online optimalizácie a zefektívňovania prevádzky a údržby zariadení, majetku a pod. Príklad využitia: online spracovanie veľkého množstva dát v reálnom čase.
Charakteristika:
Titulný obrázok Centralizácia informácií o poskytovaných a využívaných sociálnych zľavách v cestovnom týkajúcich sa všetkých dopravných systémov. Presná evidencia ich vydávania orgánmi štátnej správy a samosprávy s ich využívaním umelou inteligenciou a jej prepojenia na zúčastnených dopravcov vo verejnej osobnej doprave, úhrada oprávnených nákladov dopravcu zo strany objednávateľa služieb vo verejnom záujme. Elektronický zber informácií o cestujúcich, prepravných časoch, počtoch cestujúcich, vekovej štruktúre atď., s cieľom optimalizovať nastavenie grafikonu, dopravnej cesty ako aj potrebných prepravných kapacitách, atď. Príklad využitia: napr. systémy na rozpoznávanie tváre v dopravných termináloch (bezpečnosť, sledovanie štruktúry a frekvencie cestujúcich – lepšie nastavenie obchodu a marketingu), monitorovanie počtu dopravných prostriedkov. Cieľom môže byť tiež kontrola kapacity a podmienok dopravy v reálnom čase, nadstavbou je poskytnutie aktuálnych informácií zákazníkov (starostlivosť o zákazníka "customizácia"). "Real-time" informácie pre cestujúcich sa odrazia v zákazníckej spokojnosti a vo výraznejšom obsadení spojov, formou mobilnej aplikácie.
Charakteristika:
Automatizácia bude musieť zabezpečovať predovšetkým systémy prostriedkov pre bezpečnú dopravnú cestu tak, aby autopilot riešil len bezpečnosť prevádzky dopravného prostriedku, prípadne jej zlyhania. Hlavným zdrojom pre realizáciu takejto automatizácie dopravných procesov sa stane umelá inteligencia prepojená na systémy integrovaných dopravných systémov.
Charakteristika:
Ochrana systémov, sietí, programov a aplikácií pred digitálnymi útokmi. Príklad využitia: bezpilotné dopravné prostriedky, systémy proti úniku informácií o pasažieroch a napr. platbách, neautorizovaný prístup k dátam resp. zariadeniam.
Charakteristika:
Informačný systém na riadenie údržby umožňuje výkonným pracovníkom údržby (údržbárom) jednoduchou, prehľadnou a intuitívnou formou zaznamenávať všetky potrebné údaje o výkone údržby tak, aby bol údržbár čo najmenej zaťažený administratívou spojenou s evidenciou výkonu a zároveň aby bol v informačnom systéme dostatok informácií potrebných na operatívne riadenie procesu údržby a pre potreby vyhodnocovania a reportovania stavu údržby a stavu udržiavaných zariadení. Sprostredkúva možnosť priamo pri oprave prezerať schémy a zapojenia zariadenia. Údržbár je on-line informovaný o zozname úloh, ktoré má vykonať, čím je umožnené riadiacim pracovníkom údržby operatívne riadiť proces údržby, meniť priority a plánovať údržbárske činnosti. Príklad využitia: ucelené viacmodulové informačné systémy na správu a údržbu majetku napr. Infor ERAM, IBM Maximo for transportation.
Charakteristika:
CAFM (Computer Aided Facility Management) systém dokáže prepojiť geografické, ekonomické a prevádzkové dáta rozsiahlych objektov (strediská, budovy, areály, siete) a prehľadne tak evidovať a spravovať majetok do veľkých grafických detailov: budovy, stavby, komunikácie, infraštruktúra, inžinierske siete, technologické celky a pod. Súhrnné grafické informácie potom slúžia nielen samotnému majiteľovi či prevádzkovateľovi, ale i pracovníkom v oblasti prípravy a realizácie projektov, správcom a údržbárom. Cieľom softvéru BIM (Building Information Modeling) je zložiť úplné, spoľahlivé, dostupné a ľahko vymeniteľné informácie o objekte (stavbe, infraštruktúre) pre každého, kto ich bude počas celého životného cyklu objektu potrebovať. Príklad využitia: informačný systém na správu a údržbu majetku (budovy a zariadenia) napr. Chastia.
Charakteristika:
Titulný obrázok Nahradenie dokumentov v papierovej forme digitálnymi formami, paperless management, jednoduchšia archivácia, eliminácia strát, zálohovanie, možnosť okamžitých úprav.
Charakteristika:
-
Charakteristika:
Optimalizácia prepravy na základe online informácií zo senzorov z vozidiel, infraštruktúry (napr. trať, výhybky) ale aj informácií o externých podmienkach pre prevádzkovanie, napr. klimatické a poveternostné podmienky, množstvo pasažierov (nákladu) a pod. Príklad využitia: prepojenie zariadení a infraštruktúry prostredníctvom senzorovej technológie.
Charakteristika:
Využite prepojenia rôznych zariadení prostredníctvom internetu alebo WI-FI, ktoré komunikujú bez zásahu používateľa sa bude postupne uplatňovať v prevádzke dopravných prostriedkov ako vzájomná komunikácia pri monitorovaní ich pohybu a polohy. Cieľom je predchádzanie dopravným nehodám, zápcham na komunikáciách, riadenie cestnej premávky, využívanie inteligentných služieb cestujúcej verejnosti pri predaji cestovných dokladov, hlásenie porúch strojných zariadení čipmi. Internet vecí bude mať postupný neopomínajúci vplyv na viacero inovácií a stane sa jeho v podstate základnou súčasťou.
Charakteristika:
Európsky systém riadenia jazdy vlakov (nazývaný tiež jednotný systém európskeho vlakového zabezpečovača), ktorého cieľom je zaistiť prenos informácií z riadiacich systémov v staniciach a medzistaničných úsekoch na hnacie vozidlo a jednotným spôsobom vyjadrovať rušňovodičovi podmienky na jazdu vlaku. Príklad využitia: ETCS pozostáva z traťovej a z mobilnej časti, umožňuje vzájomnú komunikáciu a výmenu potrebných informácií a príkazov medzi traťovou a vlakovou časťou systému v reálnom čase a kontrolu ich dodržiavania pri jazde vlaku. Hlavnou úlohou stacionárnej traťovej časti ETCS je generovanie oprávnení na jazdu vlaku a ich odovzdanie, spolu s ďalšími potrebnými údajmi, mobilnej časti ETCS. Hlavnou úlohou mobilnej časti ETCS je kontrola dodržiavania stanovených hraničných limitov pre jazdu vlaku na základe prijatých údajov z traťovej časti ETCS.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.