Riadiaci pracovník (manažér) v leteckej doprave

Riadiaci pracovník (manažér) v leteckej dopraveRiadiaci pracovník (manažér) v leteckej doprave riadi letisko, leteckú spoločnosť, podnik riadenia letovej prevádzky alebo inú spoločnosť podnikajúcu v letectve, resp. jej organizačnú zložku, alebo riadi oddelenie v logistickej spoločnosti, ktoré poskytuje letecké služby. Tvorí koncepcie rozvojových plánov v oblasti leteckej dopravy. Zodpovedá za ekonomické a obchodné aktivity, hospodárnosť, bezpečnosť, bezpečnostnú ochranu, plánovanie, kvalitu a efektivitu leteckého podniku, dbá na dodržiavanie leteckými predpismi stanovených postupov a procesov, ktoré zároveň kontroluje, zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa spoločnosti, v ktorej pracuje, ako aj o ostatných diskrétnych informáciách iných spoločností. Rozhoduje o koncepčných materiáloch a stanoviskách, prerokováva, rieši a realizuje opatrenia, nariadenia a rozhodnutia na zabezpečenie plynulého chodu oddelenia, resp. prevádzky spoločnosti.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7046/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKManažér leteckej dopravy
ENAir Transport Manager
SKManažér letiska
ENAirport Manager
SKPrevádzkový manažér letiska
SKOperačný manažér letiska
SKManažér rozpočtu letiska
SKManažér údržby letiskových vozidiel
SKManažér potravinových služieb na letisku
SKManažér bezpečnostného programu letiska
SKManažér pre núdzové situácie na letisku
SKManažér údržby letiskových budov
SKFinančný manažér letiska
SKAdministratívny manažér letiska
SKManažér pre rozvoj letiska
SKManažér ľudských zdrojov
SKManažér pre environmentálne záležitosti
SKMarketingový manažér letiska
SKFinančný manažér leteckej spoločnosti
SKManažér pre rozvoj leteckej spoločnosti
SKMarketingový manažér leteckej spoločnosti
ENOCC Manager
SKManažér prevádzkového riadiaceho strediska
ENAccountable manager
SKManažér výcviku
ENTraining manager
ENCompliance Monitoring Manager
ENSecurity Manager
SKManažér bezpečnostnej ochrany
SKManažér monitorovania súladu
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom Špedičný expert FIATA (FIATA Diploma in Freight Forwarding) podľa predpísaných štandardov FIATA – Celosvetová asociácia zväzov zasielateľov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
1324
SK ISCO-08
1324006
ESCO
118
SK NACE Rev. 2
H51
CPA 2015
H51
Príslušnosť k povolaniu
1324006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Manažment letovej prevádzky.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažérstvo bezpečnostných rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadenie rizík a príležitostí.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane metód a postupov vypracovania projektov vo výskume a vývoji v leteckej doprave.
Perspektíva: Aktuálna
7
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment podniku a jeho zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketing
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Marketing v oblasti dopravných služieb, komunikácie so zákazníkmi, reklama.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy obchodného vyjednávania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodne dohodnuté obchodné a etické štandardy
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodné právo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné zmluvy a dohovory
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Práca so základnými a bežne dostupnými softvérmi a operačnými systémami; softvéry pre odborné aplikácie súvisiace s leteckou dopravou.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
7
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ekonomika leteckého podniku.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
postupy kalkulácie nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá procedúr činností predstavenstva, dozornej rady a ďalších štatutárnych orgánov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
úradná a obchodná korešpondencia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedomosti o EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnostná ochrana v civilnom letectve
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Technika bezpečnostných prostriedkov, bezpečnostná dokumentácia.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia letovej prevádzky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
štandardizované postupy v rámci činnosti odbavovacieho letiskového personálu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické postupy údržby a opráv lietadiel v prevádzke
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti civilného letectva
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Normy, predpisy a pravidlá leteckej dopravy a prepravy; bezpečnostné a prevádzkové predpisy v leteckej doprave.
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky prepravy osôb a tovaru v leteckej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mimoriadne bezpečnostné situácie v letectve
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby riešenia mimoriadnych udalostí v leteckej doprave, služba pátrania a záchrany.
Perspektíva: Aktuálna
7
letecké systémy a technológie
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Konštrukcia a systémy lietadiel, letiská a dopravná infraštruktúra, prevádzka letísk, letecké meteorologické systémy, integrované dopravné systémy.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy modelovania a simulácie v letectve
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy práce s elektronickými odbavovacími systémami cestujúcich na letisku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
logistika v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Drony
Digitalizácia terminálov
7
ľudský faktor v letectve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v platnej legislatíve v leteckej doprave a v technickej dokumentácii lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vrátane tvorby návrhov a stanovísk v oblasti leteckej dopravy a prepravy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Drony
Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
Smart zariadenia a technológie
Digitalizácia terminálov
7
orientácia v letových plánoch a ďalších informáciách týkajúcich sa leteckej prepravy cestujúcich
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie koncepcie riadenia interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh v stanovených technických a ekonomických parametroch na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia pri plánovaní a tvorbe rozpočtov prevádzkového úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie kalkulácií a ponúk pre zákazníkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
spracovávanie štatistických výstupov, ich analýza a publikácia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie výsledkov činnosti organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane vyhodnocovania štatistických údajov a ukazovateľov.
Perspektíva: Aktuálna
7
modelovanie a simulácia v leteckej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie priamo podriadených zamestnancov a spolupráca na vytváraní personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nakupovanie a uzatváranie zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie kvality interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie časového priebehu interného/externého projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie rizík a príležitostí v internom/externom projekte
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie organizácie v rámci tvorby hospodárskej stratégie a politiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie podriadených zamestnancov na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, koordinácia a kontrola dodržiavania technologických, organizačných a pracovných postupov, právnych a technických predpisov v leteckej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
schvaľovanie materiálnych, ľudských a finančných zdrojov na realizáciu zverených činností v oblasti dopravnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie marketingovej stratégie organizácie/podniku/spoločnosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Riadenie obchodu a marketingu v leteckej doprave a preprave.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia činnosti tímu administratívnych pracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie prác pri tvorbe a rozpise plánov, bilancií, rozpočtov a usmerňovaní hospodárenia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia spolupráce s ostatnými útvarmi organizácie a organizačnými zložkami štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie problémov pri mimoriadnych a núdzových situáciách v leteckej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v leteckej doprave a na letisku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie procesu obnovy lietadiel, leteckej prevádzkovej a zabezpečovacej techniky
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Udržovanie optimálneho technického stavu a prevádzkyschopnosti dopravných prostriedkov na letiskách.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky leteckej dopravy (lietadlá, helikoptéry, teplovzdušné balóny...)
Trenažér/simulátor dopravného prostriedku (letecký trenažér, trenažér dráhového vozidla...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.