Administratívny pracovník v cestnej doprave (okrem MHD)

Administratívny pracovník v cestnej doprave (okrem MHD)Administratívny pracovník v cestnej doprave (okrem MHD) zabezpečuje a vykonáva kancelárske, hospodársko-správne, ekonomické a iné činnosti v cestnej doprave. Vypracováva analýzy jednotlivých liniek z pohľadu efektívnosti, pripravuje podklady k žiadostiam o vydanie dopravných licencií a koncesií. Spracováva a kontroluje nákladné listy CMR (Medzinárodná dohoda o prepravných zmluvách v cestnej doprave), výdavky na palivových kartách, mýtne výdavky a pokutové bloky. Implementuje nariadenia a rozhodnutia prijaté riadiacimi pracovníkmi do praxe. V oblasti nákladnej resp. osobnej cestnej dopravy sa zameriava najmä na prípravu podkladov pre výkonných pracovníkov. Vyhodnocuje a kontroluje výkon ich práce z hľadiska zabezpečenia príslušných administratívnych úkonov na prevádzkové, ekonomické a finančné zhodnotenie samotného výkonu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
7034/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKAdministratívno-technický pracovník
SKAdministratívny pracovník v doprave a logistike
SKAdministratívny zamestnanec
SKReferent v administratíve
SKReferent v doprave
Odporúčaná úroveň vzdelania
J
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
4323
SK ISCO-08
4323002
ESCO
1791
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
4323002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spôsoby využívania online technológií pre virtuálnu komunikáciu a riadenie projektov na diaľku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
4
aktuálna legislatíva EÚ a SR upravujúca prístup na dopravné trhy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Znalosti aktuálnej legislatívy EÚ a SR upravujúcej prístup na dopravné trhy cestnej dopravy.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy sieťovej infraštruktúry, serverové a cloudové technológie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Spôsoby využívania cloud computingu ako okamžite aktualizovaných dátových úložísk.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Cloud computing / výpočty v cloude
4
náležitosti dokumentácie poistných udalostí
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Napr. pri dopravných nehodách.
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy a princípy evidencie a archivácie korešpondencie, zmlúv, účtovných dokladov, nákladných listov CMR, pokutových blokov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
formy využívania elektronických dokladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
postupy spracovávania číselných údajov a analýz na štatistické zisťovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby poskytovania zákazníckeho servisu prostredníctvom robotizácie služieb a produktov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Spôsoby využívania robotov v rámci predajných inteligentných automatov pri spracovávaní a vydávaní dopravných dokladov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia zákazníckeho servisu
4
prepravný poriadok, cenové výmery a tarify vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štruktúra a organizácia cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Osobnej a nákladnej dopravy.
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy v cestnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy montáže, údržby a opráv dopravných prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby získavania a využívania dát pri údržbe dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
podmienky prepravy osôb a nákladu v cestnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady práce s medzinárodným nákladným listom CMR
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Znalosti povinných údajov v medzinárodnom nákladnom liste CMR a kalkulácia mýtnych poplatkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
záznamové zariadenia v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby získavania a využívania dát o preprave cestujúcich a ich vyhodnocovanie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zber dát o preprave cestujúcich a ich vyhodnocovanie
4
spôsoby poskytovania služieb cestujúcim prostredníctvom elektronizácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj digitálnych služieb pre cestujúcich
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Spôsoby nastavenia stratégie a jednotlivých politík BOZP.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zameranie na zdravie a bezpečnosť zamestnancov a cestujúcich
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v informačných systémoch vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v právnych a ďalších predpisoch v oblasti cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vrátane zmluvných vzťahov dopravného podniku.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zdokonaľovanie súčasných a vývoj nových BOZP štandardov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zameranie na zdravie a bezpečnosť zamestnancov a cestujúcich
4
participácia na hodnotení kvality a efektívnosti spojov v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Hodnotenie autobusových spojov z hľadiska frekvencie, konštrukcie cestovných poriadkov a zostavy turnusových obehov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie analýz a štatistík v oblasti cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zdokonaľovanie súčasných a vytváranie nových cloud computing možností
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Cloud computing / výpočty v cloude
4
zdokonaľovanie súčasných a vývoj nových digitálnych služieb pre cestujúcich
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj digitálnych služieb pre cestujúcich
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava správ/dokumentov podľa pokynov nadriadeného pracovníka
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vyhotovovanie zápisov z porád a rokovaní, korektúra zapísaného textu, spracovávanie databázových súborov a tabuľkových procesorov, vrátane vytvárania tabuliek, grafov, počítačových úprav textov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia činností súvisiacich s e-registratúrou, e-spisom
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Práca s elektronickými dokladmi ako napr. e-CMR (elektronický nákladný doklad) a s elektronickou registratúrou. Získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
vedenie evidencie a rozborov dopravných nehôd, zabezpečenie likvidácie vzniknutých škôd s poisťovňami
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dokumentácie v oblasti prevádzky cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedenie záznamov o prevádzke autobusov, kompletizácia, spracovávanie a kontrola dopravnej dokumentácie a iných dokladov (nákladných listov CMR, pokutových blokov a pod.). Vypĺňanie a vedenie predpísanej evidencie výkazov o výkonoch v cestnej doprave, vedenie kontrolných výkazov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
spracovávanie podkladov pre výkonných pracovníkov a dispečing cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spracovávanie turnusových obehov vozidiel, turnusových príkazov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie sťažností a reklamácií na vykonané prepravy vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov k žiadostiam o vydanie licencií a koncesií v cestnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
automatizovaný predaj
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Nastavenie robotov v rámci predajných inteligentných automatov pri spracovávaní a vydávaní dopravných dokladov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia zákazníckeho servisu
4
využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie BIG DATA pri nastavovaní pravidiel údržby dopravných prostriedkov, mechanizmov a infraštruktúry
4
obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. počítač (s interným informačným systémom organizácie), tlačiareň, fax, kopírovací stroj, skener a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie informačných systémov v cestnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Online komunikačné a prezentačné zručnosti, zručnosti riadenia projektov na diaľku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
4
riadenie a plánovanie osobnej, cestnej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Získavanie dát, analýza dát a následné nastavenie stratégie prepravy cestujúcich.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zber dát o preprave cestujúcich a ich vyhodnocovanie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.